zamówienie na:

Wykonanie tablic z nazwami ulic na teren Gminy Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Roboty budowlane
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 19 maja 2004
wynik postępowania: Zgodnie z Art.92 Prawa Zamówień Publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 19.05.2004r na „Wykonanie tablic z nazwami ulic na teren Gminy Białe Błota”, na wykonawcę wybrana została najkorzystniejsza , oferta Nr 03 złożona przez Spółkę Cywilną „TIOMAN” Grzegorz Kończalski, Elżbieta Kończalska z siedzibą 87-100 Toruń ul. Świętopełka 15/23 zł. Cena oferty netto 388,00 złotych + 22% podatku Vat (suma wszystkich elementów określonych w punkcie 3 a,b,c,d SIWZ).  
O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie,  tel./fax349-42-48, tel. 349-44-02, internet: www.bip.bialeblota.pl, www.bialeblota.pl,  e-mail: sekretariat@bialeblota.pl, Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na „Wykonanie tablic z nazwami ulic na teren Gminy Białe Błota”. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.Termin realizacji wymagany przez Zamawiającego 21 dni od otrzymania zamówienia. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego pokój Nr 5 lub za zaliczeniem pocztowym. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest inspektor U.G. Michał Wyszomirski  w godz. 8.00-15.30. Oferty należy składać w  siedzibie zamawiającego pokój Nr 19- sekretariat. Termin składania ofert upływa w dniu  19.05.2004r. o godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.05.2004 o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego pokój Nr 23 (sala USC). Przy wyborze ofert zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%. Termin związania złożoną ofert przez 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 , spełniający wymogi art.  22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (4 maja 2004, 16:02:57)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (21 maja 2004, 08:41:25)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1636