zamówienie na:

Budowa dróg, parkingów i chodników wewnętrznych terenu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w ulicach Centralnej i Czystej w m. Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 30 czerwca 2004
wynik postępowania: Zgodnie z Art.92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuję ,że wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60 000 EURO z dnia 30.06.2004r. na zadanie pn. „ Budowa dróg, parkingów i chodników wewnętrznych terenu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w m. Białe Błota ul. Czysta i Centralna” na wykonawcę robót wybrana została najkorzystniejsza oferta Nr 01 złożona przez Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUMAK” Spółka z o.o. 89-200 Szubin ul. Kcyńska 45. Z ceną za całość zadania netto 558 986,00 zł. brutto 681 962,92 zł., kosztem całkowitej obsługi geodezyjnej brutto 3 660,00 zł, terminem gwarancji 36 miesięcy oraz terminem płatności 30 dni od daty wystawienia faktury.  
341-13/04

                                                                                                           O G Ł O S Z E N I E

 


                             Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie,  tel./fax349-42-48, tel. 349-44-02,internet: www.bialeblota.pl,
e-mail: sekretariat@ bialeblota .pl,
www.bip.bialeblota.pl
                 Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 EURO na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg, parkingów i chodników wewnętrznych terenu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w ulicach Centralnej i Czystej w m. Białe Błota”.
Zakres zamówienia:
drogi i parkingi wewnętrzne z kostki betonowej 8cm – 4308m², chodniki z kostki betonowej 6 cm-1874m²,chodniki z płytek betonowych 50x50 cm- 109m²,podjazd dla autobusu z kostki betonowej 8 cm- 631m²,drogi i place wewnętrzne z betonu asfaltowego- 1961m², kostka asfaltowa ułożona na istniejącej nawierzchni betonowej-982m² wraz z kompleksową obsługą geodezyjną.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Termin realizacji wymagany przez Zamawiającego: I etap lipiec –sierpień 2004r, II etap sierpień- listopad 2004r, III etap marzec- maj 2005r, IV etap lipiec-sierpień 2005r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego  lub za zaliczeniem pocztowym (nieodpłatnie).
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz udzielanie dodatkowych wyjaśnień dostępne do dnia 25.06.2004r.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są: insp. Jadwiga Tomaszewska,  Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Jan Czekajewski w godz. 8.00-16.00.
Oferty należy składać w  siedzibie zamawiającego pokój Nr 19- sekretariat.
Termin składania ofert upływa w dniu  30.06.2004r. o godz. 10.00.
           Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.06.2004 o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego  sala USCI pietro.
Przy wyborze ofert zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
Termin związania złożoną ofert przez 60 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.
Wadium w wysokości 19 000,00  PLN, należy wnieść przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 , spełniający wymogi art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (7 maja 2004, 09:43:43)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (5 lipca 2004, 13:25:05)
Zmieniono: OGŁOSZENIE DOT. ROZSTRZYGNIĘCIA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1595