zamówienie na:

Wykonywanie usług w zakresie pełnienia funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w branżach: ogólnobudowlanej, drogowej i instalacyjnej nad inwestycjami, których inwestorem jest Gmina Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60000 euro
termin składania ofert: 1 czerwca 2004
wynik postępowania: Zgodnie z Art.92 Prawa Zamówień Publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 01.06.2004r na „Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w branżach: ogólnobudowlanej, drogowej i instalacyjnej nad inwestycjami których inwestorem jest gmina Białe Błota”, na wykonawcę wybrane zostały najkorzystniejsze oferty: 1).w zakresie branży ogólnobudowlanej Nr 01- złożona przez Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych mgr inż. Krzysztof Chaciński z siedzibą 85-792 Bydgoszcz ul. Zbójnicka 1/3 w wysokości 1,1% od wartości netto nadzorowanych robót + 22% podatku Vat, 2).w zakresie branży elektrycznej , aparatury kontrolno pomiarowej i automatyki (AKPiA) Nr 02 – złożona przez Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze „Elpro” s.c. inż. Ryszard Tyrakowski z siedzibą 85-320 Bydgoszcz ul.L.Waryńskiego 8/60 w wysokości 2,0 % od wartości netto nadzorowanych robót+ 22% podatku Vat, 3).w zakresie branży instalacyjno-inżynieryjnej wod-kan Nr 03 – złożona przez Biuro Usług Inwestycyjno- Projektowych „LEWANDA” inż. Edward Lewandowski z siedzibą 85-435 Bydgoszcz ul. Boleniowa 3 w wysokości 1,0% od wartości netto nadzorowanych robót plus 22% podatku Vat.  




                                                  O G Ł O S Z E N I E

              

                   Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie, tel./fax349-42-48, tel. 349-44-02,  www.bip.bialeblota.pl,

 e-mail: sekretariat@ bialeblota .pl .

                 Ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonywanie usług w zakresie pełnienia funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w branżach: ogólnobudowlanej, drogowej i instalacyjnej nad inwestycjami, których inwestorem jest Gmina  Białe Błota”.

Termin realizacji wymagany przez Zamawiającego 2 lata  od podpisania Umowy.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego pokój Nr 2( I piętro w budynku Banku Spółdzielczego ul. Guliwera 13) lub za zaliczeniem pocztowym.

           Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są: Jadwiga Tomaszewska, Jan Czekajewski w godz. 8.00-15.30.

Oferty należy składać w  siedzibie zamawiającego pokój Nr 19- sekretariat.

Termin składania ofert upływa w dniu  01.06.2004r. o godz. 10:00.

           Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.06.2004 o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego sala USC.

Przy wyborze ofert zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.

Termin związania złożoną ofert przez 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 , spełniający wymogi art. 22 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki określone  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (14 maja 2004, 13:23:41)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (2 czerwca 2004, 12:34:36)
Zmieniono: wynik postepowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1850