zamówienie na:

Opracowanie projektu i wykonanie budowy chodnika w ul. Chlebowej oraz sporządzenie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i wykonanie odcinka chodnika w ul. Berberysowej w m. Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60000 euro
termin składania ofert: 7 czerwca 2004
wynik postępowania: Zgodnie z Art. 92 Prawa Zamówień Publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 07.06.2004r na „ Opracowanie projektu i wykonanie budowy chodnika w ul. Chlebowej i sporządzenie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i wykonanie budowy odcinka chodnika w ul. Berberysowej w m. Białe Błota” na wykonawcę wybrano korzystniejszą ofertę pod względem ceny za budowę 1m² nawierzchni ofertę Nr 02 złożoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe „AFFABRE” Spółka z o.o., 85-727 Bydgoszcz ul. Inwalidów 1. Z ceną za całość robót netto 60 642,20 zł brutto 73 983,49 zł oraz terminem gwarancji 36 miesięcy. 
O G Ł O S Z E N I E

              

       Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie, tel./fax349-42-48, tel. 349-44-02,internet: www.bip.bialeblota.pl, e-mail: sekretariat@ bialeblota .pl,

      Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na  „Opracowanie projektu i wykonanie budowy chodnika w ul. Chlebowej oraz sporządzenie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i wykonanie odcinka chodnika w ul. Berberysowej  w m. Białe Błota”.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.  Termin realizacji wymagany przez zamawiającego:

I. zakresu dot. ul. Berberysowej 30 dni od zawarcia Umowy,

II.zakresu dot. ul. Chlebowej od zawarcia umowy do 30 marca 2005r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym.

    Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są: insp.Jadwiga Tomaszewska, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Jan Czekajewski w godzinach od 8.00 do15.30.

Oferty należy składać w  siedzibie zamawiającego pokój Nr 19- sekretariat.

Termin składania ofert upływa w dniu  07.06.2004r. o godz. 10.00.

        Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.06.2004 o godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego Sala USC.

Przy wyborze ofert zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.

Termin związania złożoną ofert przez 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 , spełniający wymogi art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (20 maja 2004, 09:23:58)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (30 czerwca 2004, 13:39:40)
Zmieniono: rozstrzygniecie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1484