zamówienie na:

Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Kruszyn Krajeński Gmina Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 24 czerwca 2004
wynik postępowania: Zgodnie z Art.92 Prawa Zamówień Publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 24.06.2004r na „Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Kruszyn Krajeński Gmina Białe Błota ” na wykonawcę wybrano ofertę Nr 02 złożoną przez Przedsiębiorstwo Projektowo- Wykonawcze „ELPRO” S.C. z siedzibą 85- 320 Bydgoszcz ul. L. Waryńskiego 8/60. Z ceną netto 6 900,00 zł., brutto 8 418,00 zł.  
 Białe Błota 2004.06.03

341-07/04

 

 

O G Ł O S Z E N I E

          Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie, tel./fax349-42-48, tel. 349-44-02,internet:www.bip.bialeblota.pl,

 e-mail: sekretariat@ bialeblota .pl .

           Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na  „Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Kruszyn Krajeński Gmina Białe Błota”.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.

           Termin realizacji wymagany przez zamawiającego do 10 października 2004r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym.

           Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są: insp. Jadwiga Tomaszewska, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Jan Czekajewski w godz. 8.00-15.30.

Oferty należy składać w  siedzibie zamawiającego pokój Nr 19- sekretariat.

Termin składania ofert upływa w dniu  24.06.2004r. o godz. 10.00.

           Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2004 o godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego pokój Nr 23 (sala USC).

Przy wyborze ofert zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.

Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 , spełniający wymogi art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (3 czerwca 2004, 11:44:45)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (29 czerwca 2004, 14:37:31)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1553