zamówienie na:

Dostawa sprzętu i wdrożenie oprogramowania dla realizacji projektu: „Rozwój platformy e- usług w Gminie Białe Błota dla poprawienia komunikacji ze społeczeństwem”

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.341.02.2011
wartość: poniżej 193 000 euro
termin składania ofert: 21 kwietnia 2011  12:00
wynik postępowania: dodanie rozstrzygnięcia 
Białe Błota, dnia 27.04.2011 roku
ZP.341.02.2011

OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU
 
         Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu i wdrożenia oprogramowania dla realizacji projektu: Rozwój platformy e – usług w Gminie Białe Błota dla poprawienia komunikacji ze społeczeństwem” została wybrana oferta nr 01 złożona przez firmę: Sputnik Software Sp. z o.o., ul. Górecka 30, 60 – 201 Poznań z ceną brutto: 202 700,00 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone
w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
 
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych proszę o nie-zwłoczne potwierdzenie otrzymania rozstrzygnięcia poprzez przystawienie pieczątki firmy oraz daty wpływu, a następnie odesłanie informacji: faxem lub mailem.
 
                                                                         
                                                                           Zastępca Wójta
                                                                        Krzysztof Jankowski

Białe Błota: Dostawa sprzętu i wdrożenie oprogramowania dla realizacji projektu: Rozwój platformy e- usług w Gminie Białe Błota dla poprawienia komunikacji ze społeczeństwem.
Numer ogłoszenia: 76878 - 2011; data zamieszczenia: 13.04.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Białe Błota , ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3239090, faks 052 3239080. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialeblota.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu i wdrożenie oprogramowania dla realizacji projektu: Rozwój platformy e- usług w Gminie Białe Błota dla poprawienia komunikacji ze społeczeństwem.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia: Dostawa sprzętu i wdrożenie oprogramowania dla realizacji projektu: Rozwój platformy e- usług w Gminie Białe Błota dla poprawienia komunikacji ze społeczeństwem, jest realizacja zadań: 1. Zintegrowanie kart usług znajdujących się w e-BOI z systemem SOD. 2. Stworzenie lokalnego centrum certyfikacji - możliwość nadawania podpisu elektronicznego dla petentów chcących kontaktować się z urzędem za pomocą kanałów elektronicznych, 3. Zakup programu raportującego - możliwość generowanych raportów pozwalających na ilustrację działania gospodarki gminy, w tym w szczególności budżetu oraz funkcjonowania e-urzędu, 4. Stworzenie funkcjonalności pozwalającej na śledzenie etapu załatwienia sprawy (od momentu wpływu dokumentu do podjęcia/wydania decyzji) przez klienta urzędu, 5. Zakup 2 sztuk infomatów, jako urządzeń elektronicznego kanału udzielania informacji zarówno o gminie jak i o sprawach petentów, 6. Zakup: serwera i szafy dystrybucyjnej z wyposażeniem, 7. Stworzenie możliwości prezentacji danych zawartych w zbiorach urzędu w celu szybkiego wyszukiwania informacji. 2.8. Przeprowadzenie szkoleń (wdrożenie) dla 50 Użytkowników w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi Systemu, w siedzibie Zamawiającego, 9. Udzielenie gwarancji na sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz świadczenie asysty wparcia technicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.00.00.00-8, 72.26.80.00-1, 72.26.30.00-6, 48.82.00.00-2, 30.23.60.00-2. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium. 1. Kwota wadium: 5.000 zł (słownie złotych : pięć tysięcy). 2. Wadium ma być złożone przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 j.t. ze zm.). 4. W przypadku wniesienia wadium w postaci pieniądza należy dokonać tego przelewem na konto Zamawiającego numer 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004 Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy Oddział Białe Błota. Kwota wadium musi być uznana/zaksięgowana na koncie Zamawiającego przed terminem składania ofert. 5. W przypadku wniesienia wadium w postaci poręczenia bankowego lub gwarancji bankowej należy załączyć kartę wzorów podpisów osób podpisujących poręczenie lub gwarancję ze strony banku. 6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3) kwotę gwarancji, 4) termin ważności gwarancji, 5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenia, iż: a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych nie złożył dokumentów lub pełnomocnictw, chyba że udowodnił, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, b) Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. Wadium wnoszone w postaci innej niż w pieniądzu musi zostać dołączone do oferty lub złożone w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie, w zamkniętej kopercie opisanej tak, jak oferta, z dopiskiem: WADIUM . Ważność Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia będzie oceniany na podstawie przedstawionego wykazu usług. Spełnieniem warunku będzie udokumentowanie zrealizowania co najmniej : a. jednego zamówienia, o wartości minimalnej 20 tys. zł. brutto, polegającego na dostawie i wdrożeniu sprzętu komputerowego oraz infomatów. b. jednego zamówienia o wartości minimalnej 100 tys. zł brutto, polegającego na wdrożeniu elektronicznej platformy usług publicznych zintegrowanej z systemem obiegu dokumentów, platformą płatności elektronicznych, systemem powiadomień SMS wraz z obsługą certyfikatów wystawianych przez Lokalne Centrum Certyfikacji. Wdrożenie powinno obejmować co najmniej 30 użytkowników wewnętrznych. c. Jednego zamówienia o wartości minimalnej 100 tys. zł brutto polegającego na wdrożeniu modułu raportującego pozwalającego na generowanie raportów (tabelarycznych, w formie wykresów, z możliwością eksportu do pliku) z co najmniej systemu podatkowego, finansowo-księgowego, systemów obiegu dokumentów. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie oceniany na podstawie przedstawionego wykazu osób. Spełnieniem warunku będzie wykazanie, że Wykonawca dysponuje minimum: a. 1 osobą, posiadającą certyfikat producenta proponowanego systemu bazodanowego, w zakresie projektowania i wdrażania. b. 1 osobą będącą Kierownikiem Projektu posiadającą certyfikat PRINCE2 przynajmniej na poziomie FOUNDATION lub równoważnym. c. 1 osobą będącą Kierownikiem Projektu posiadającą doświadczenie w zakresie koordynowania co najmniej dwóch projektów informatycznych w jednostkach administracji publicznej o wartości co najmniej 200.000,00 zł brutto każdy III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawyaktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertaktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertaktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertaktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertnie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertnie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) W przypadku, gdy Wykonawca dołączy, jako załączniki do oferty, kopie dokumentów, kopie te muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian w treści niniejszej umowy w sytuacjach, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniżej wymienionych okoliczności: 1.1 Zachodzi konieczność zmiany terminu końcowego wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadku, gdy nie można było tego przewidzieć w chwili podpisania umowy. 1.2 Gdy z przyczyn niezależnych od wykonawcy nie jest możliwe dostarczenie wskazanych w ofercie komponentów sprzętu komputerowego, Zamawiający dopuszcza zmianę tych komponentów na spełniające warunki opisane w SIWZ. 1.3 Niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy. 1.4 Jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. 1.5 Możliwa jest korzystna dla Zamawiającego zmiana terminu i sposobu płatności za realizację przedmiotu zamówienia. 2.1. Zmiany osób wyznaczonych do bieżących kontaktów po stronie Zamawiającego i Wykonawcy 2.2. Zmiany osób odpowiedzialnych za realizację Umowy po stronie Zamawiającego i Wykonawcy. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.bialeblota.pl/?app=przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Białe Błota, 86 - 005 Białe Błota, ul. Szubińska 7. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.04.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Białe Błota, 86 - 005 Białe Błota, ul. Szubińska 7 (pokój nr 22 - sekretariat). IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt: Rozwój platformy e- usług w Gminie Białe Błota dla poprawienia komunikacji ze społeczeństwem, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 20013, na podstawie umowy nr: WPW.I.3043-4-15-492/2010. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
SIWZ.zip (1631kB) zip
SPROSTOWANIE.doc (88kB) word

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (13 kwietnia 2011, 14:47:53)

Ostatnia zmiana: Bartosz Wiese (27 kwietnia 2011, 14:21:05)
Zmieniono: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1394