zamówienie na:

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4 805 890,63 PLN na spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.17.2011.ZP2
wartość: powyżej 193 000 euro
termin składania ofert: 15 czerwca 2011  13:00
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych 
Białe Błota, dnia 04.07.2011 roku  
IR.2711.03.2011.ZP2

OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU

         Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, którego wartość przekracza wyrażoną
w złotych równowartości kwoty 193 000 EURO na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4 805 890,63 PLN na spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów” została wybrana oferta nr 04 złożona przez: Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy, ul. Kołłątaja 8, skr. poczt. 75, 85 – 080 Bydgoszcz z łącznym kosztem kredytu w wysokości: 1 016 294,85 PLN. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 100,00 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco:
 
Oferta nr 01 złożona przez: Bank Spółdzielczy w Koronowie, Pl. Zwycięstwa 12, skr. poczt. 39, 86 – 010 Koronowo z łącznym kosztem kredytu w wysokości: 1 027 603,54 PLN. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 98,90 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 02 złożona przez: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu, ul. Chełmińska 28, 87 – 100 Toruń z łącznym kosztem kredytu w wysokości: 1 072 990,53 PLN. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 99,72 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 03 złożona przez: ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, ul. Sokola 34, 40 – 086 Katowice z łącznym kosztem kredytu w wysokości: 1 035 709,56 PLN. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 98,13 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.


Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych proszę o nie-zwłoczne potwierdzenie otrzymania rozstrzygnięcia poprzez przystawienie pieczątki firmy oraz daty wpływu, a następnie odesłanie informacji: faxem lub mailem.
 
 
 
                                                                           Zastępca Wójta
                                                                        Krzysztof JankowskiNiniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:135293-2011:TEXT:PL:HTML
PL-Białe Błota: Usługi udzielania kredytu
2011/S 82-135293
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1)
NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Gmina Białe BłotaUrząd Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7Do wiadomości: Lucyna Krasulak, Małgorzata Wojciechowska, Bartosz Wiese86-005 Białe BłotaPOLSKATel. +48 523239090E-mail: inwestycje@bialeblota.plFaks +48 523239065
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej http://www.bip.bialeblota.pl/?app=przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnegooraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktukontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podanowyżej dla punktu kontaktowego
I.2)
RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Ogólne usługi publiczne
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)
OPIS
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4 805 890,63 PLN na spłaty wcześniej zaciągniętychpożyczek i kredytów.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 6
Kod NUTS PL613
II.1.3)
Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Przedmiotem zamówienia jest kredyt długoterminowy w wysokości 4 805 890,63 PLN (słownie: cztery milionyosiemset pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych 63/100) na spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek ikredytów.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66113000
II.1.7)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie
II.1.8)
Podział na części
Nie
II.1.9)
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie
II.2)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1)
Całkowita wielkość lub zakres
Bez VAT 1 551 822,08 PLN
II.2.2)
Opcje
II.3)
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Rozpoczęcie 1.7.2011. Zakończenie 31.12.2018
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1)
WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje
Każdy Wykonawca powinien wnieść wadium w wysokości 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
III.1.2)
Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
Kredyt pobrany zostanie w jednej transzy wpłaconej w terminie: do 14 dni licząc od dnia podpisania umowykredytowej.
III.1.3)
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania.
III.1.4)
Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Tak
1. Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi począwszy od 1.1.2012 roku do 31.12.2018 roku włącznie, wnastępujący sposób:
a) w latach 2012 i 2013 spłacone zostanie po 500 000,00 PLN rocznie w miesięcznych ratach płatnych wostatnim dniu miesiąca (należy przyjąć: pierwsza rata w wysokości 41 674,00 PLN, a następnych jedenaścierównych rat po 41 666,00 PLN w latach 2012 i 2013),
b) pozostała należność zostanie spłacona w miesięcznych ratach płatnych w ostatnim dniu miesiąca (należyprzyjąć: pierwsza rata płatna w dniu 31.1.2014 roku w wysokości 63 402,63 PLN, a następnych pięćdziesiątdziewięć równych rat po 63 432,00 PLN).
2. Na wniosek Zamawiającego, w uzasadnionym przypadku, możliwe będzie sporządzenie aneksu w celuprzedłużenia spłaty kredytu.
3. W przypadku gdy termin spłaty kredytu lub odsetek, przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiającyureguluje wymaganą kwotę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty.
4. W okresie kredytowania, odsetki będą naliczane w oparciu o rzeczywistą liczbę dni występującą w danymroku (365/366 dni).
5. Formę zabezpieczenia kredytu stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową na sumę wekslowąrówną wielkości udzielonego kredytu wraz z należnymi odsetkami i prowizją.
6. W sytuacji, gdy kredyt spłacony będzie wcześniej – odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie dokońca okresu umowy.
7. Zamawiający nie przewiduje, oprócz oprocentowania i kwoty prowizji od udzielonego kredytu, uiszczaniadodatkowych opłat manipulacyjnych z tytułu przyznania kredytu.
8. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.
9. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
III.2)
WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lubhandlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Koncesji, zezwolenia lublicencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalnościgospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalnościgospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalnościgospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Aktualnego zaświadczeniawłaściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniempodatków, opłat lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie naraty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych niewcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy RolniczegoUbezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek naubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwegoorganu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.2.3)
Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykazu wykonanych usług w zakresie udzielania kredytów w wysokości, co najmniej 4 000 000,00 PLN,w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wykaz powinien zawierać przedmiot usługi, odbiorcę,datę wykonania i wartość usługi. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wykazu dokumenty potwierdzające,że usługi wykonano należycie.
III.2.4)
Zamówienia zastrzeżone
Nie
III.3)
SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1)
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Nie
III.3.2)
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych zawykonanie usługi
Nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1)
RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)
KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie
IV.3)
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Inne wcześniejsze publikacje
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 052-085511 z dnia 16.3.2011
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2010/S 132-202938 z dnia 7.7.2010
IV.3.3)
Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Dokumenty odpłatne Nie
IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
15.6.2011 - 13:00
IV.3.5)
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)
Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert
Data: 15.6.2011 - 13:15
Miejsce
Urząd Gminy Białe Błota, pokój nr 19, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, POLSKA.
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1)
JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
Nie
VI.2)
ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓWWSPÓLNOTOWYCH
Nie
VI.3)
INFORMACJE DODATKOWE
VI.4)
PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Izby Odwoławczejul. Postępu 17a02-676 Warszawa
POLSKATel. +48 224587807Internet: http://uzp.gov.plFaks +48 224587800
VI.4.2)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: W terminie 10 dni od dnia przesłania informacji oczynności Zamawaijącego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określonyw art. 24 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w innysposób.
VI.4.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)
DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
26.4.2011

siwz.doc (128kB) word
Załącznik nr 1.doc (33kB) word
Załącznik nr 2.doc (28kB) word
Załącznik nr 2a do SIWZ.doc (28kB) word
Pytania i odp.doc (39kB) word
sprostowanie.doc (25kB) word

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (28 kwietnia 2011, 15:00:29)

Ostatnia zmiana: Bartosz Wiese (4 lipca 2011, 12:58:08)
Zmieniono: Dodanie rozstrzygnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1761