zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, tłoczni ścieków wraz z doprowadzeniem wody do tłoczni i zasilaniem energetycznym tłoczni ścieków w ramach I i II etapu w miejscowości Lisi Ogon gmina Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IR.2710.19.2011.ZP1
wartość: poniżej 4 845 000 EURO
termin składania ofert: 7 lipca 2011  10:00
wynik postępowania: Białe Błota, dnia 27.07.2011 r.   IR.2710.19.2011.ZP1  OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU            Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty  4 845 000 EURO na „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, tłoczni ścieków wraz z doprowadzeniem wody do tłoczni i zasilaniem energetycznym tłoczni ścieków w ramach I i II etapu w miejscowości Lisi Ogon gmina Białe Błota na Wykonawców zamówienia: Części I   została wybrana Oferta Nr 01 złożona przez KADA-BIS GRUPA BUDOWLANA Spółka z o.o. z siedzibą 85-188 Bydgoszcz ul. Wydmy 3, z ceną netto  2 286 508,29 zł., brutto 2 812 405,20 zł. i terminem gwarancji 48 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ. Oferta uzyskała sumę 96,00 punktów według kryteriów oceny ofert tj. cena 80% i termin gwarancji licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót 20%. Streszczenie pozostałych ofert dot. Części I Oferta Nr 02 złożona przez Przedsiębiorstwo Maciej i Wiesław Gramowscy ATA-TECHNIK Spółka Jawna z siedzibą Osiedle Cechowe 31, 64-840 Budzyń z ceną netto  2 789 376,97 zł., brutto 3 430 933,68 zł. i terminem gwarancji 60 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ. Oferta uzyskała sumę 85,58 punktów według kryteriów oceny ofert tj. cena 80% i termin gwarancji licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót 20%. Oferta Nr 03 złożona przez Przedsiębiorstwo „ HYDROGEOBUDOWA” Spółka z o.o. z siedzibą 76-100 Sławno ul. Koszalińska 60 z ceną netto  2 370 000,00 zł., brutto 2 915 100,00 zł. i terminem gwarancji 20 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ. Oferta uzyskała sumę 83,85 punktów według kryteriów oceny ofert tj. cena 80% i termin gwarancji licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót 20%. Oferta Nr 04 złożona przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe „ALFA” Spółka z o.o. z siedzibą 85-880 Bydgoszcz ul. Toruńska 300 z ceną netto  3 633 137,68 zł., brutto 4 468 759,35 zł. i terminem gwarancji 36 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ. Oferta uzyskała sumę 62,35 punktów według kryteriów oceny ofert tj. cena 80% i termin gwarancji licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót 20%. Części II   została wybrana Oferta Nr 05 złożona przez ROLLSTICK-TORUŃ Spółka z o.o. z siedzibą 87-100 Toruń ul. Wschodnia 34, z ceną netto  1 284 835,30 zł., brutto 1 580 347,42 zł. i terminem gwarancji 72 miesiące licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ. Oferta uzyskała sumę 100 punktów według kryteriów oceny ofert tj. cena 80% i termin gwarancji licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót 20%. Streszczenie pozostałych ofert dot. Części II Oferta Nr 01 złożona przez KADA-BIS GRUPA BUDOWLANA Spółka z o.o. z siedzibą 85-188 Bydgoszcz ul. Wydmy 3, z ceną netto  1 788 077,73 zł., brutto 2 199 335,61 zł. i terminem gwarancji 48 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ. Oferta uzyskała sumę 70,81 punktów według kryteriów oceny ofert tj. cena 80% i termin gwarancji licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót 20%. Oferta Nr 02 złożona przez Przedsiębiorstwo Maciej i Wiesław Gramowscy ATA-TECHNIK Spółka Jawna z siedzibą Osiedle Cechowe 31, 64-840 Budzyń z ceną netto  2 017 895,97 zł., brutto 2 482 012,04 zł. i terminem gwarancji 60 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ. Oferta uzyskała sumę 67,61 punktów według kryteriów oceny ofert tj. cena 80% i termin gwarancji licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót 20%. Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski 
Białe Błota: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, tłoczni ścieków wraz z doprowadzeniem wody do tłoczni i zasilaniem energetycznym tłoczni ścieków w ramach I i II etapu w miejscowości Lisi Ogon gmina Białe Błota

Numer ogłoszenia: 158322 - 2011; data zamieszczenia: 15.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Białe Błota , ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3239090, faks 052 3239080.
·                       Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialeblota.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, tłoczni ścieków wraz z doprowadzeniem wody do tłoczni i zasilaniem energetycznym tłoczni ścieków w ramach I i II etapu w miejscowości Lisi Ogon gmina Białe Błota.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w zakresie: Zadania Nr I - budowa przewodu tłocznego A- część I- odcinek od TLO-A1 do T14-6+ część II-odcinek od T14-6 do Sr-LO A+TLO A Pd 26+TLO A Pd 27, Tłocznia P1-przyłącze energetyczne, Zlewni P2- Przewód tłoczny T2 studnia do Sr-T2, przyłącza wodociągowe, zagospodarowanie, przyłącza kanalizacji sanitarnej. Zadania Nr II - Zlewnia P2, kanały sanitarne, Tłocznia P2 przewód tłoczny, przyłącza wodociągowe, zagospodarowanie, zlewnia P7, przyłącza kanalizacji sanitarnej, Zlewnia P7: kanały sanitarne, Tłocznia P7, przewód tłoczny, przyłącza wodociągowe, zagospodarowanie, Zlewnia P7- przyłącze energetyczne, przewód tłoczny TLO-B cz.I,II i Pd 28, Tłocznia P2 - przyłącze energetyczne. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmują: dokumentacja projektowa branży sanitarnej i elektrycznej dokumentacja geologiczna i szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - stanowiące załącznik do niniejszej SIWZ. Przedmiary robót należy traktować jedynie jako materiał pomocniczy. 1.1.Wykonawca zobowiązany jest do: 1)realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami prawa budowlanego, wiedzą i sztuką techniczną, zaleceniami jednostek uzgadniających, obowiązującymi normami technicznymi, 2)wykonania wszystkich prac związanych z opracowaniem i wdrożeniem projektu oraz oznakowaniem i zabezpieczeniem terenu budowy zgodnie z przepisami BHP, 3)po zakończeniu robót uporządkowania terenu najpóźniej w ciągu 14 dni od zakończenia robót, 4)usunięcia na własny koszt skutków awarii, które zostały spowodowane przez Wykonawcę, 5)zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej przez uprawnionego geodetę, złożenie w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach dokumentacji powykonawczej, zawierającej oświadczenia kierownika budowy, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w dwóch egzemplarzach w wersji graficznej i opisowej, protokoły wykonania i odbioru technicznego dotyczące robót wszystkich występujących branż, aprobaty techniczne, wyniki pomiarów, badań, atesty, certyfikaty..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.31.10.00-9, 45.10.00.00-8, 45.23.13.00-8, 45.23.24.23-3, 45.23.24.40-8, 45.23.24.52-5, 45.23.22.32-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 10.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1.Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium : dot. zadania nr I w wysokości 70 000,00 zł. (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00.100) , dot. zadania nr II w wysokości 50 000,00zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00.100) w terminie do dnia składania ofert. 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się wyłącznie przelewem, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym Nr 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004 ( za datę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego). Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć na przelewie wyraźny napis Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, tłoczni ścieków wraz z doprowadzeniem wody do tłoczni i zasilaniem energetycznym tłoczni ścieków w ramach I i II etapu z podziałem na dwa zadania w miejscowości Lisi Ogon gmina Białe Błota - Zadanie nr I , Zadanie nr II. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, określonych w pkt 2, do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium. Zaleca się dołączyć do oferty kserokopię dokumentu o którym mowa powyżej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci wykonawcy oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zwróconego dokumentu wadium. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały dokumentu wadium z ofertą. 4.Z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, zwrot wadium wszystkim wykonawcom nastąpi niezwłocznie po: 1)wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 2)unieważnieniu postępowania. 5.Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 w/w ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust 1 w/w ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 6.Zwrot wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2)Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
III.2) ZALICZKI
·                       Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·                  III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                               Za spełnienie warunku o którym mowa w części IV.1 pkt 1 ppkt. 2 SIWZ Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompowniami o długości min. 3 km każda. Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w części V.1 pkt 4.
·                  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                               Za spełnienie warunku o którym mowa w części IV.1 pkt 1 ppkt. 3 SIWZ Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: a) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - kierownik robót, b) instalacyjnej w zakresie sieci energetycznych i teletechnicznych - kierownik robót. Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w części V.1 pkt 5 SIWZ.
·                  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                               Za spełnienie warunku, o którym mowa w części IV.1 pkt 1 ppkt.4 SIWZ Zamawiający uzna za wykazanie, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 2 000 000,00 zł. Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w części V.1 pkt 6 SIWZ.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·                  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·                       wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
·                       wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·                       opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·                  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·                       oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·                       aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·                       aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                       aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                       aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                       wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·                  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·                       nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                       nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                       nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                  III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z wymaganiami określonymi w części X SIWZ.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
·                       1 - Cena - 80
·                       2 - termin gwarancji - 20
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
W przypadku wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających, ze względów technologicznych prowadzenia robót - pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań aby roboty mogły zostać zrealizowane zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym strony przewidują możliwość wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony - z zastrzeżeniem, iż okres wydłużenia terminu realizacji nie może być dłuższy niż okres trwania ww. warunków pogodowych powodujących brak możliwości prowadzenia robót. 2. W przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, niemożliwych wcześniej do przewidzenia, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy i których wykonanie spowoduje konieczność wydłużenia terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy strony przewidują możliwość wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony. Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe będzie protokół konieczności uzgodniony przez Strony oraz kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej, zawierające zakres robót według technologii przyjętej w kosztorysie ofertowym, stanowiącym podstawę obliczenia ceny w ofercie oraz zakres robót podlegających wykonaniu według nowej technologii, z uwzględnieniem danych wyjściowych do kosztorysowania określonych poniżej: 1)stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich i zysku - będą tożsame z wielkością tych składników cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym, 2)ceny materiałów - według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME i IMI) SEKOCENBUD, obowiązujących w danym okresie i zawierających ceny zakupu, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym, 3)ceny sprzętu - według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach pracy sprzętu (IRS) SEKOCENBUD, obowiązujących w danym okresie, w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym. W przypadku jeśli wynikający z dokumentacji zakres robót podlegających zamianie nie został uwzględniony przez Wykonawcę w pozycjach kosztorysu ofertowego, ilość jednostek przedmiarowych zakresu robót podlegającego zamianie zostanie określona na podstawie przedmiaru sporządzonego w oparciu o dokumentację projektową. Tak sporządzone kosztorysy po uprzednim ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będą stanowiły podstawę zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy w formie aneksu do umowy. 3)W przypadku przeszkód uniemożliwiających przekazanie przez Zamawiającego placu budowy, wynikających z działalności organów administracji budowlanej, skutkujących niemożnością realizacji przedmiotu umowy w zakładanych terminach. 3. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie zawinione przez Wykonawcę i jego Podwykonawców szkody osobiste i majątkowe w tym komunikacyjne wobec ; osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem robót będącym przedmiotem niniejszej umowy oraz za roszczenia odszkodowawcze wynikające z prawomocnych orzeczeń sądowych, łącznie z wszelkimi wynikającymi z tego tytułu kosztami, które mogłyby być skierowane do Zamawiającego lub przedsiębiorstw pozostających pod jego kontrolą, osób upoważnionych do ich reprezentacji, pracowników i innych osób działających w imieniu Zamawiającego. 4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu już wykonanej części urnowy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bialeblota.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.bip.bialeblota.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.07.2011 godzina 09:30, miejsce: Urzędzie Gminy Białe Błota , ul. Szubińska 7 w pokoju nr 22 (I piętro Sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przewidywane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, tłoczni ścieków wraz z doprowadzeniem wody do tłoczni i zasilaniem energetycznym tłoczni ścieków w ramach I i II etapu z podziałem na dwa zadania w miejscowości Lisi Ogon gmina Białe Błota..
·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadania Nr I - budowa przewodu tłocznego A- część I- odcinek od TLO-A1 do T14-6+ część II-odcinek od T14-6 do Sr-LO A+TLO A Pd 26+TLO A Pd 27, Tłocznia P1-przyłącze energetyczne, Zlewni P2- Przewód tłoczny T2 studnia do Sr-T2, przyłącza wodociągowe, zagospodarowanie, przyłącza kanalizacji san.
·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.31.10.00-9, 45.10.00.00-8, 45.23.13.00-8, 45.23.24.23-3, 45.23.24.40-8, 45.23.24.52-5, 45.23.32.20-7.
·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.
·                  4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o                                    1. Cena - 80
o                                    2. termin gwarancji - 20
 
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, tłoczni ścieków wraz z doprowadzeniem wody do tłoczni i zasilaniem energetycznym tłoczni ścieków w ramach I i II etapu w miejscowości Lisi Ogon gmina Białe Błota.
·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanea Nr II - Zlewnia P2, kanały sanitarne, Tłocznia P2 przewód tłoczny, przyłącza wodociągowe, zagospodarowanie, zlewnia P7, przyłącza kanalizacji sanitarnej, Zlewnia P7: kanały sanitarne, Tłocznia P7, przewód tłoczny, przyłącza wodociągowe, zagospodarowanie, Zlewnia P7- przyłącze energetyczne, przewód tłoczny TLO-B cz.I,II i Pd 28, Tłocznia P2 - przyłącze energetyczne..
·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.31.10.00-9, 45.10.00.00-8, 45.23.13.00-8, 45.23.24.23-3, 45.23.24.40-8, 45.23.24.52-5, 45.23.32.20-7.
·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.

siwz- Kanalizacja sanitarna w m. Lisi Ogon I etap.doc (411kB) word
Dokumentacja
Geologia
SPROSTOWANIE.doc (50kB) word
Pytania i Odpowiedzi Kanalizacja -LISI OGON.doc (60kB) word
pytania i odpowiedzi 2 Lisi Ogon.doc (30kB) word


                                                                                  
 
                                                                                               Białe Błota 2011.06.27.
 

IR. 2710.19.2011.ZP1
 

Dot. przetargu nieograniczonego na „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, tłoczni ścieków wraz z doprowadzeniem wody do tłoczni i zasilaniem  energetycznym  tłoczni ścieków w ramach I i II  etapu z podziałem na  dwa zadania w miejscowości Lisi Ogon”, gmina Białe Błota.
        Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielam odpowiedzi na pytania:
 1. Czy Zamawiający uzna dokument gwarancji wadium za prawidłowo złożony w niniejszym postępowaniu, jeżeli zostanie złożony jeden dokument z sumą gwarancji 120 000,00 zł. jeżeli Wykonawca zamierza złożyć ofertę na obie części zadania?
Czy Wykonawca winien złożyć dwie  osobne gwarancje ubezpieczeniowe zapłaty wadium na 50 000,00 zł. i 70 000,00zł.?
Odpowiedź
Z uwagi na podział zamówienia na dwa zadania istnieje  możliwość realizacji każdego z zadań przez innego Wykonawcę, w  związku z  czym  Zamawiający wymaga złożenia dwóch oddzielnych gwarancji wadium.
 
 
                                                                        Przewodniczący Komisji Przetargowej
 
                                                                                        Mariusz Stężewski
 
                                             
 
 
 

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (15 czerwca 2011, 13:47:03)

Ostatnia zmiana: Mieszko Siemiński (27 lipca 2011, 13:59:55)
Zmieniono: Wynik przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2143