zamówienie na:

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- BIUROWO- MIESZKALNEGO W ZAKRESIE ISTNIEJĄCEGO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEJSCOWOŚCI BIAŁE BŁOTA W RAMACH CENTRUM INTEGRACJI I REHABILITACJI REVITA, A W SZCZEGÓLNOŚCI MODERNIZACJI KLATKI SCHODOWEJ, BUDOWY WINDY I POMIESZCZEŃ SPECJALISTYCZNYCH - ETAP II

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GOPS.2710.01.2011
wartość: poniżej 4845000
termin składania ofert: 6 lipca 2011  09:30
wynik postępowania: Białe Błota, dnia 06.07.2011 r. GOPS.2710.01.2011 OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 4 845 000 EURO na „Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową istniejącego budynku administracyjno- biurowo- mieszkalnego w zakresie istniejącego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscowości Białe Błota w ramach Centrum Integracji i Rehabilitacji „REVITA”, a w szczególności modernizacji klatki schodowej, budowy windy i pomieszczeń specjalistycznych – ETAP II”, na Wykonawcę robót została wybrana Oferta Nr 02 złożona przez Zakład Wielobranżowy „MAT-BUD” Mariusz Głąb z siedzibą 85-009 Bydgoszcz ulica Dworcowa 51, z ceną netto 270 944,74 zł., ceną brutto 333 262,03 zł i terminem wykonania wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie do dnia 15.10.2011 r. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera korzystną cenę i termin wykonania. Oferta uzyskała sumę 100 punktów według kryteriów oceny ofert tj. cena 60% i 40% termin wykonania wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie. Oferta Nr 01 złożona przez Zakład Ogólno-Budowlany „IZBUD” Danuta Adamczak z siedzibą 85-449 Bydgoszcz ul. Pelikanowi 22 została odrzucona z postępowania przetargowego na podstawie Art.89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, z uwagi na to, że jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. nie spełnia wymogu określonego w pkt IV.2, ust.1 SIWZ dotyczącego wykonania co najmniej dwóch robót o zakresie stanowiącym przedmiot zamówienia – dotyczy dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych. Kierownik Beata Przyborska  

Białe Błota: ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- BIUROWO- MIESZKALNEGO W ZAKRESIE ISTNIEJĄCEGO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEJSCOWOŚCI BIAŁE BŁOTA W RAMACH CENTRUM INTEGRACJI I REHABILITACJI REVITA, A W SZCZEGÓLNOŚCI MODERNIZACJI KLATKI SCHODOWEJ, BUDOWY WINDY I POMIESZCZEŃ SPECJALISTYCZNYCH - ETAP II
Numer ogłoszenia: 171795 - 2011; data zamieszczenia: 21.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Betonowa 1a, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 349 44 04, faks 52 349 44 52.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialeblota.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- BIUROWO- MIESZKALNEGO W ZAKRESIE ISTNIEJĄCEGO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEJSCOWOŚCI BIAŁE BŁOTA W RAMACH CENTRUM INTEGRACJI I REHABILITACJI REVITA, A W SZCZEGÓLNOŚCI MODERNIZACJI KLATKI SCHODOWEJ, BUDOWY WINDY I POMIESZCZEŃ SPECJALISTYCZNYCH - ETAP II.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w zakresie: robót murarskich, tynków i okładzin wewnętrznych, kładzenie glazury, posadzek, elewacji z dociepleniem, malowania, okienka kasowego, żaluzji,antywłamaniowej okiennej wewnętrznej, stolarki drzwiowej (1 para drzwi antywłamaniowych), wykonanie instalacji elektrycznej, telefonicznej, komputerowej, wykonanie wewnętrznej instalacji wod.-kan., centralnego ogrzewania, wykonanie łazienki dla osób niepełnosprawnych, zakupu z dostawą i montażem dźwigu platformowego z napędem śrubowym w wykonaniu wewnętrznym z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, budowy chodnika- schodów- podjazdu dla osób niepełnosprawnych i daszku nad wejście do budynku. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmują: dokumentacje projektowa branżowe oraz dokumentacja dot. dźwigu platformowego i szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - stanowiące załącznik do niniejszej SIWZ. Przedmiary robót należy traktować jedynie jako materiał pomocniczy. 1.1.Wykonawca zobowiązany jest do: 1)realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami prawa budowlanego, wiedzą i sztuką techniczną, zaleceniami jednostek uzgadniających, obowiązującymi normami technicznymi, 2)wykonania wszystkich prac związanych z opracowaniem i wdrożeniem projektu oraz oznakowaniem i zabezpieczeniem terenu budowy zgodnie z przepisami BHP, 3)po zakończeniu robót uporządkowania terenu najpóźniej w ciągu 14 dni od zakończenia robót, 4)usunięcia na własny koszt skutków awarii, które zostały spowodowane przez Wykonawcę, 5)zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej przez uprawnionego geodetę, złożenie w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach dokumentacji powykonawczej, zawierającej oświadczenia kierownika budowy, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w dwóch egzemplarzach w wersji graficznej i opisowej, protokoły wykonania i odbioru technicznego dotyczące robót wszystkich występujących branż, aprobaty techniczne, wyniki pomiarów, badań, atesty, certyfikaty..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.24.60-4, 45.31.00.00-3, 45.31.31.00-5, 45.33.20.00-3, 45.42.10.00-4, 45.43.10.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 5000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia składania ofert. 1.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275). 2.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się wyłącznie przelewem, na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz Oddz. Białe Błota Nr 65 8142 1020 0000 4242 5000 0003 ( za datę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego). Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć na przelewie wyraźny napis Przebudowa istniejącego budynku administracyjno -biurowo- mieszkalnego w zakresie istniejącego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach- etap II wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, określonych w pkt 2, do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium. Zaleca się dołączyć do oferty kserokopię dokumentu o którym mowa powyżej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci wykonawcy oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zwróconego dokumentu wadium. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały dokumentu wadium z ofertą. 3.Z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, zwrot wadium wszystkim wykonawcom nastąpi niezwłocznie po: 1)wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 2)unieważnieniu postępowania. 4.Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 w.w ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust 1 w.w ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 5.Zwrot wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2)Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełnienie warunku o którym mowa w części IV.1 pkt 1 ppkt. 2 SIWZ Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty o zakresie stanowiącym przedmiot zamówienia. Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w części V.1 pkt 4.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełnienie warunku o którym mowa w części IV.1 pkt 1 ppkt. 3 SIWZ Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: a) ogólnobudowlanej - kierownik budowy b) instalacyjnej w zakresie wod. kan. i c.o. - kierownik robót, c) instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych - kierownik robót. Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w części V.1 pkt 5 SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełnienie warunku, o którym mowa w części IV.1 pkt 1 ppkt.4 SIWZ Zamawiający uzna za wykazanie, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 200 000,00 zł. Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w części V.1 pkt 6 SIWZ.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z wymaganiami określonymi w części X SIWZ.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1 - Cena - 60

2 - termin wykonania - 40
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
W przypadku wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających, ze względów technologicznych prowadzenia robót - pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań aby roboty mogły zostać zrealizowane w terminie umownym, strony przewidują możliwość wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony - z zastrzeżeniem, iż okres wydłużenia terminu realizacji nie może być dłuższy niż okres trwania ww. warunków pogodowych powodujących brak możliwości prowadzenia robót (dotyczy robót zewnętrznych). 2. W przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, niemożliwych wcześniej do przewidzenia, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy i których wykonanie spowoduje konieczność wydłużenia terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy strony przewidują możliwość wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony. Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe będzie protokół konieczności uzgodniony przez Strony oraz kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej, zawierające zakres robót według technologii przyjętej w kosztorysie ofertowym, stanowiącym podstawę obliczenia ceny w ofercie oraz zakres robót podlegających wykonaniu według nowej technologii, z uwzględnieniem danych wyjściowych do kosztorysowania określonych poniżej: 1)stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich i zysku - będą tożsame z wielkością tych składników cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym, 2)ceny materiałów - według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME i IMI) SEKOCENBUD, obowiązujących w danym okresie i zawierających ceny zakupu, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym, 3)ceny sprzętu - według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach pracy sprzętu (IRS) SEKOCENBUD, obowiązujących w danym okresie, w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym. W przypadku jeśli wynikający z dokumentacji zakres robót podlegających zamianie nie został uwzględniony przez Wykonawcę w pozycjach kosztorysu ofertowego, ilość jednostek przedmiarowych zakresu robót podlegającego zamianie zostanie określona na podstawie przedmiaru sporządzonego w oparciu o dokumentację projektową. Tak sporządzone kosztorysy po uprzednim ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będą stanowiły podstawę zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy w formie aneksu do umowy. 3)W przypadku przeszkód uniemożliwiających przekazanie przez Zamawiającego placu budowy, wynikających z działalności organów administracji budowlanej, skutkujących niemożnością realizacji przedmiotu umowy w zakładanych terminach. 3. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie zawinione przez Wykonawcę i jego Podwykonawców szkody osobiste i majątkowe w tym komunikacyjne wobec ; osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem robót będącym przedmiotem niniejszej umowy oraz za roszczenia odszkodowawcze wynikające z prawomocnych orzeczeń sądowych, łącznie z wszelkimi wynikającymi z tego tytułu kosztami, które mogłyby być skierowane do Zamawiającego lub przedsiębiorstw pozostających pod jego kontrolą, osób upoważnionych do ich reprezentacji, pracowników i innych osób działających w imieniu Zamawiającego. 4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu już wykonanej części urnowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bialeblota.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.bip.bialeblota.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.07.2011 godzina 09:30, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Betonowa 1A pokój nr 8 ( I piętro),.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Źródła finansowania przedmiotu zamówienia: z budżetu gminy Dz.852 Rozdz. 85219 na podstawie Uchwały Nr RGK.0007.66.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28.04.2011r. i dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, robót budowlanych w zakresie rozbudowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach Centrum Integracji i Rehabilitacji REVITA, a w szczególności modernizacji klatki schodowej, budowy windy i pomieszczeń specjalistycznych..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: niesiwz GOPS przebudowa.doc (246kB) word
zalaczniki1a.exe (5390kB) plik
zalaczniki4.exe (7737kB) plik
zalaczniki2.exe (1070kB) plik
zalaczniki3.exe (728kB) plik

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (21 czerwca 2011, 12:29:14)

Ostatnia zmiana: Mieszko Siemiński (6 lipca 2011, 14:27:20)
Zmieniono: rozstrzygnięcie przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1677