zamówienie na:

ZAKUP Z DOSTAWĄ WYPOSAŻENIA SEGMENTÓW B i C DLA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W MIEJSCOWOŚCI ŁOCHOWO GMINA BIAŁE BŁOTA W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ 3 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ/ DZIAŁANIA 3.1 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ-SCHEMAT: INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA/ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IR.2710.21.2011.ZP1
wartość: poniżej 193 000 euro
termin składania ofert: 14 lipca 2011  09:30
wynik postępowania: Białe Błota, dnia 20.07.2011 r.   IR.2710.21.2011.ZP1  OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU            Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty  4 845 000 EURO na „ZAKUP Z DOSTAWĄ WYPOSAŻENIA SEGMENTÓW B i C DLA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W MIEJSCOWOŚCI ŁOCHOWO GMINA BIAŁE BŁOTA W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ 3 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ/ DZIAŁANIA 3.1ROZWÓJ INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ-SCHEMAT: INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA/ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013”, na Wykonawców zamówienia: Części I   została wybrana Oferta Nr 01 złożona przez  Firmę „ SZKOL- MAKO” Wyposażenie Szkół, Przedszkoli i Biur Włodzimierz Kowalski z siedzibą 97-500 Radomsko ul. Świętej Jadwigi Królowej 2/31, z ceną netto  223 410,00zł zł., brutto 274 794,30 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera korzystną cenę . Oferta uzyskała  100 punktów według kryterium oceny ofert tj. cena100%. Streszczenie pozostałych ofert dot. Części I Oferta nr 02 złożona - przez „CEZAS –GLOB” Spółka z o.o. z siedzibą 10-419 Olsztyn ul. Żelazna 2 z ceną netto 280 239,84zł,. brutto 344 695,00zł. , oferta spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 79,72 punkty według kryterium oceny ofert cena 100% .   Oferta nr 04 złożona przez   Biuro Techniczno - Handlowe    Rafał Rytwiński z siedzibą Osiedle Łokietka 11/30 61-616 Poznań    z ceną netto 370 399,00zł., brutto 455 590,77zł.    oferta spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 60,32 punkty według kryterium oceny ofert cena 100%. Oferta nr 05 złożona przez „PERFEKT” s.c. marek Rychert i Andrzej Deykz siedzibą  83-340 Sierakowice ul. Wyszyńskiego 6 z ceną netto 289 675,58zł., brutto 356 300,97zł ,  oferta spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 77,12 punktów według kryterium oceny ofert cena 100%.  Oferta nr 06 złożona przez Fabrykę Pomocy Naukowych Spółka z o.o. z siedzibą 48-300 Nysa ul. Słowiańska 7 z ceną netto 325 241,00zł., brutto 400 046,43zł.   oferta spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 68,69 punktów według kryterium oceny ofert cena 100%.  Oferta nr 07 złożona przez    Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Spółka z o.o. z siedzibą 15-751 Białystok Aleja Solidarności 15    z ceną netto 287 061,00zł., brutto 353 085,03zł.   oferta spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 77,83 punkty według kryterium oceny ofert cena 100%. Oferta Nr 08 złożona przez ZPH LUMAR Jacek Ogórkiewicz z siedzibą 85-374 Bydgoszcz ul. Wierzbowa 3 z ceną netto 291 879,00zł., brutto 359 011,17zł.   oferta spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 76,54 punkty według kryterium oceny ofert cena 100%.                                                                Części II – została wybrana Oferta Nr 03 złożona przez PHPU ZUBER, Andrzej Zuber z siedzibą 50 -424 Wrocław ul. Krakowska 29C z ceną netto  151 440,00zł zł., brutto 186 271,20 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera korzystną cenę . Oferta uzyskała  100 punktów według kryterium oceny ofert tj. cena100%. Streszczenie pozostałych ofert dot. Części II Oferta nr 05 złożona przez PERFEKT s.c. Marek Rychert i Andrzej Deyk e z siedzibą  83-340 Sierakowice ul. Wyszyńskiego 6 z ceną netto 183 630,89zł., brutto 225 866,00zł ,  oferta spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 82,47 punktów według kryterium oceny ofert cena 100%.  Oferta Nr 08 złożona przez ZPH LUMAR Jacek Ogórkiewicz z siedzibą 85-374 Bydgoszcz ul. Wierzbowa 3, z ceną netto 167 385,00zł., brutto 205 883,55zł.   oferta spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 90,47 punktów według kryterium oceny ofert cena 100%.  Oferta nr 09 złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe   „UN i GLOB” Spółka z o.o. z siedzibą 85-362 Bydgoszcz  ul. Morelowa 16    ceną netto 177 890,24zł., brutto 218 805,00zł.   oferta spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 85,13 punktów według kryterium oceny ofert cena 100%.          Części III – została wybrana Oferta Nr 03 złożona przez PHPU ZUBER, Andrzej Zuber z siedzibą 50-424 Wrocław ul. Krakowska 29C z ceną netto  73 100,00zł zł., brutto 89 913,00 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera korzystną cenę i uzyskała  100 punktów według kryterium oceny ofert tj. cena100%.  Streszczenie pozostałych ofert dot. Części III  Oferta Nr 08 złożona przez ZPH LUMAR Jacek Ogórkiewicz z siedzibą 85-374 Bydgoszcz ul. Wierzbowa 3, z ceną netto 96 836,00zł., brutto 119 108,28zł.   oferta spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 75,49 punktów według kryterium oceny ofert cena 100%.  Oferta nr 09 złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe   „UN i GLOB” Spółka z o.o. z siedzibą 85-362 Bydgoszcz  ul. Morelowa 16    ceną netto 82 268,30zł., brutto 101 190,00zł.   oferta spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 85,86 punktów według kryterium oceny ofert cena 100%.          Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski 
Białe Błota: ZAKUP Z DOSTAWĄ WYPOSAŻENIA SEGMENTÓW B i C DLA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W MIEJSCOWOŚCI ŁOCHOWO GMINA BIAŁE BŁOTA W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ 3 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ / DZIAŁANIA 3.1 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ- SCHEMAT : INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013
Numer ogłoszenia: 184691 - 2011; data zamieszczenia: 05.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Białe Błota , ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3239090, faks 052 3239080.
·                       Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialeblota.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP Z DOSTAWĄ WYPOSAŻENIA SEGMENTÓW B i C DLA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W MIEJSCOWOŚCI ŁOCHOWO GMINA BIAŁE BŁOTA W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ 3 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ / DZIAŁANIA 3.1 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ- SCHEMAT : INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część I - krzesła , ławki, stoły, biurka, szafki, szafy, regały, godła w ramie, zegary ścienne, kwietniki drewniane - zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji wyposażenia szkoły część 1 stanowiącej załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ, Część II - notebooki, ekrany elektryczne, projektory multimedialne, wieszaki do projektora, kable połączeniowe, tablice interaktywne, monitory, lodówka, kuchenka elektryczna, telewizor - zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji wyposażenia szkoły część II stanowiącej załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ, Część III - rejestratory, kamery, głośniki radiowęzła, wzmacniacz, mikser, kolumny, mikrofony bezprzewodowe, piec elektryczny do wypalania ceramiki, koło garncarskie zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji wyposażenia szkoły część III stanowiącej załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ,.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.00.00-1, 39.71.11.30-9, 39.71.13.61-7, 32.32.40.00-0, 32.33.32.00-8, 32.34.10.00-5, 32.34.20.00-2, 32.34.24.12-3, 32.34.30.00-9, 30.21.30.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 19.08.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
·                       Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·                  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, dotyczące: 1.Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca dołączy oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
·                  III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
2.Posiadania wiedzy i doświadczenia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej 2 dostaw w zakresie objętym przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej równej 50% ceny oferty.
·                  III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca dołączy oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
·                  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
4.Sytuacji ekonomicznej i finansowej Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca dołączy oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·                  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·                       wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
·                       oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·                  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·                       oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·                       aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·                       aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                       aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·                       nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                       nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                       nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Zgodnie z art.23 ustawy wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest do złożenia oświadczeńi dokumentów określonych w rozdz. IX punkt 1, 3, 4 i 5 specyfikacji. Pozostałe dokumenty  określone w rozdz. IX może złożyć jeden z podmiotów występujących wspólnie.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bialeblota.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.bip.bialeblota.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.07.2011 godzina 09:30, miejsce: Urzędzie Gminy Białe Błota , ul. Szubińska 7 w pokoju nr 22 (I piętro Sekretariat),.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ 3 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ DZIAŁANIA 3.1 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ- SCHEMAT : INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA/ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą fabrycznie nowego n.w. wyposażenia:.
·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: krzesła , ławki, stoły, biurka, szafki, szafy, regały, godła w ramie, zegary ścienne, kwietniki drewniane - zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji wyposażenia szkoły część 1 stanowiącej załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ,.
·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.00.00-1.
·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 19.08.2011.
·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą fabrycznie nowego n/w wyposażenia.
·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: notebooki, ekrany elektryczne, projektory multimedialne, wieszaki do projektora, kable połączeniowe, tablice interaktywne, monitory, lodówka, kuchenka elektryczna, telewizor - zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji wyposażenia szkoły część II stanowiącej załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ.
·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.32.40.00-0, 39.71.13.61-7, 39.71.11.30-9.
·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 19.08.2011.
·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą fabrycznie nowego n.w wyposażenia:.
·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: rejestratory, kamery, głośniki radiowęzła, wzmacniacz, mikser, kolumny, mikrofony bezprzewodowe, piec elektryczny do wypalania ceramiki, koło garncarskie zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji wyposażenia szkoły część III stanowiącej załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ,.
·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.34.10.00-5, 32.34.20.00-2, 32.34.24.12-3, 32.34.30.00-9.
·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 19.08.2011.
·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

siwz- sprzęt Łochowo akt..doc (1053kB) word
SPROSTOWANIE.doc (33kB) word
Załącznik do SIWZ nr 9.doc (32kB) word
Pytania i odp.doc (49kB) word

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (5 lipca 2011, 16:32:16)

Ostatnia zmiana: Mieszko Siemiński (20 lipca 2011, 13:10:03)
Zmieniono: Ogłoszenie wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1680