zamówienie na:

Rozbudowa kotłowni olejowej w Zespole Szkół w Łochowie

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IR.2710.24.2011.ZP1
wartość: poniżej 4 845 000 EURO
termin składania ofert: 28 lipca 2011  10:30
wynik postępowania: Białe Błota, dnia 10.08.2011 r. IR.2710.24.2011.ZP1 OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 4 845 000 EURO na „ Budowę kotłowni olejowej w Zespole Szkół w Łochowie na Wykonawcę zamówienia została wybrana Oferta Nr 04 złożona przez MARKO Technika Grzewcza Danuta Dankiewiczz siedzibą 89-400 Sępólno Krajeńskie ul. Tartaczna 5, z ceną netto 87 479,56 zł., brutto 107 599,86 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 100 punktów według kryterium oceny ofert cena 100%. Streszczenie pozostałych ofert Oferta Nr 01 złożona przez Grupa Firm Instalacyjnych Spółka z o.o. siedzibą 85-157 Bydgoszcz ul. Górzyskowo 12, z ceną netto 110 389,40 zł., brutto 135 778,97 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 79,25 punktów według kryterium oceny ofert cena 100%. Oferta Nr 02 złożona przez Przedsiębiorstwo Instalacyjno- Budowlane „INSTAL-BUD” Ryszard Szczesiak z siedzibą 86-065 Łochowo ul. Wczasowa 18, z ceną netto 100 939,00 zł., brutto 124 154,97 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 86,67 punktów według kryterium oceny ofert cena 100%. Oferta Nr 03 złożona przez INTERINSTAL PLUS Spółka z o.o. z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Betonowa 1, z ceną netto 150 000,00 zł., brutto 184 500,00 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 58,32 punkty według kryterium oceny ofert cena 100%. Oferta Nr 05 złożona przez PROMAR Spółka z o.o. z siedzibą 85-079 Bydgoszcz ul. Kościuszki 27, z ceną netto 113 000,00 zł., brutto 138 990,00 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 77,42 punkty według kryterium oceny ofert cena 100%. Oferta Nr 06 złożona przez Zakład Usług Technicznych Piotr Staśkiewicz z siedzibą 86-031 Osielsko Al. Jana Pawła II 16, z ceną netto 98 735,00 zł., brutto 121 444,05 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 88,60 punkty według kryterium oceny ofert cena 100%. Wójt Gminy Katarzyna Kirstein- Piotrowska  
       Białe Błota, dnia  10.08.2011 r.  


IR.2710.24.2011.ZP1 


OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU
 
         Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty  4 845 000 EURO na „ Budowę kotłowni olejowej w Zespole Szkół w Łochowie na Wykonawcę zamówienia została wybrana Oferta Nr 04 złożona przez MARKO Technika Grzewcza Danuta Dankiewiczz siedzibą 89-400 Sępólno Krajeńskie ul. Tartaczna 5, z ceną netto  87 479,56 zł., brutto 107 599,86 zł.  Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i  uzyskała 100 punktów według kryterium  oceny ofert cena 100%.

Streszczenie pozostałych  ofert 
 Oferta Nr 01 złożona przez Grupa Firm Instalacyjnych Spółka z o.o. siedzibą 85-157 Bydgoszcz ul. Górzyskowo 12, z ceną netto   110 389,40 zł., brutto 135 778,97 zł.  Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i  uzyskała 79,25 punktów według kryterium  oceny ofert cena 100%.
 Oferta Nr 02 złożona przez Przedsiębiorstwo Instalacyjno- Budowlane „INSTAL-BUD” Ryszard Szczesiak z siedzibą 86-065 Łochowo ul. Wczasowa 18, z ceną netto  100 939,00 zł., brutto 124 154,97 zł.  Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i  uzyskała 86,67 punktów według kryterium  oceny ofert cena 100%.
Oferta Nr 03 złożona przez INTERINSTAL PLUS Spółka z o.o. z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Betonowa 1, z ceną netto  150 000,00 zł., brutto 184 500,00 zł.  Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i  uzyskała 58,32 punkty według kryterium  oceny ofert cena 100%.
Oferta Nr 05 złożona przez PROMAR Spółka z o.o. z siedzibą 85-079 Bydgoszcz ul. Kościuszki 27, z ceną netto  113 000,00 zł., brutto 138 990,00 zł.  Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i  uzyskała 77,42 punkty według kryterium  oceny ofert cena 100%.
 Oferta Nr 06 złożona przez Zakład Usług Technicznych Piotr Staśkiewicz z siedzibą 86-031 Osielsko  Al. Jana Pawła II  16, z ceną netto  98 735,00 zł., brutto 121 444,05 zł.  Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i  uzyskała 88,60 punkty według kryterium  oceny ofert cena 100%.
                                                                                  
                                                              
                                                                               Wójt  Gminy

                                                                 Katarzyna Kirstein- Piotrowska
                                                                            

                                                                                     

Białe Błota: Rozbudowa kotłowni olejowejw Zespole Szkół w Łochowie
Numer ogłoszenia: 196430 - 2011; data zamieszczenia: 12.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Białe Błota , ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3239090, faks 052 3239080.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialeblota.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa kotłowni olejowejw Zespole Szkół w Łochowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach zadania przewiduje się: 1. dostawienie kotła wodnego o wydajności 150-200 kW na olej opałowy wraz z fundamentem i podłączeniem do nowego komina, 2. wykonanie komina z blachy kwasoodpornej o średnicy fi 225/285 i wysokości 7,4 m [licząc od poziomu terenu], 3. dostawienie 2 zbiorników na olej o pojemności 2,5 m3 każdy, 4. przebudowę wanny pod zbiornikami oleju, 5. przesunięcie ściany wewnętrznej w kotłowni z drzwiami p-ppoż, 6. przesunięcie prądownicy, 7. wykonanie dodatkowej kratki nawiewnej, 8. wymiana i montaż armatury (w tym naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa, pompy, zawory trójdrogowe, orurowanie itp.).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.51.50.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości: 1 000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) w terminie do dnia składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się wyłącznie przelewem, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym Nr 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004 ( za datę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego). Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć na przelewie wyraźny napis: WADIUM - Rozbudowa kotłowni olejowej w Zespole Szkół w Łochowie (IR.2710.24.2011.ZP1). 4. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, określonych w pkt 2, do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium. Zaleca się dołączyć do oferty kserokopię dokumentu, o którym mowa powyżej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci wykonawcy oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zwróconego dokumentu wadium. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały dokumentu wadium z ofertą. 5. Z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, zwrot wadium wszystkim wykonawcom nastąpi niezwłocznie po: 1) wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 2) unieważnieniu postępowania. 6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 w/w ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust 1 w/w ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 7. Zwrot wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lokalnej kotłowni o wartości min. 50.000 zł każda.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłowniczych - kierownik budowy,

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku Zamawiający uzna za wykazanie, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 100 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo do podpisania oferty, określające jego zakres i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 2. W przypadku gdy ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających, ze względów technologicznych prowadzenia robót - pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań aby roboty mogły zostać zrealizowane zgodnie z terminem, strony przewidują możliwość wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony - z zastrzeżeniem, iż okres wydłużenia terminu realizacji nie może być dłuższy niż okres trwania ww. warunków pogodowych powodujących brak możliwości prowadzenia robót.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.bialeblota.pl/?app=przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86 - 005 Białe Błota.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.07.2011 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86 - 005 Białe Błota w pokoju nr 22 (I piętro Sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Niniejsze zadanie współfinansowane jest ze środków: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Oś priorytetowa Rozwój Infrastruktury Społecznej Działanie 3.1. Infrastruktura edukacyjna..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

siwz-rozbudowa kotłowni ZS w Łochowie.doc (341kB) word

Dokumentacja

Pytania i Odpowiedzi kotłownia.doc (53kB) word

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (12 lipca 2011, 16:31:29)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (10 sierpnia 2011, 15:41:11)
Zmieniono: roystryzgnicie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1958