zamówienie na:

Wykonanie progów zwalniających w ulicach utwardzonych położonych w miejscowościach: Łochowo, Białe Błota, Przyłęki i Zielonka Gmina Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 17 sierpnia 2004
wynik postępowania: Informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego wygrało Bydgoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych spółka z o. o. 85-861 ul. Glinki 148. Rozpoczęcie nastąpi po podpisaniu i umowy.  
341-18/04


O G Ł O S Z E N I E


              
Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie, tel./fax349-42-48, tel. 349-44-02,internet:www.bip.bialeblota.pl,
e-mail: sekretariat@ bialeblota .pl .
Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na  „Wykonanie progów zwalniających w ulicach utwardzonych położonych w miejscowościach: Łochowo, Białe Błota, Przyłęki  i Zielonka Gmina Białe Błota”.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.                                 Termin realizacji wymagany przez zamawiającego do 10 grudnia 2004r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są: insp. Michał Wyszomirski w godz. 8.00-15.30.
Oferty należy składać w  siedzibie zamawiającego pokój Nr 19- sekretariat.
Termin składania ofert upływa w dniu  17.08.2004r. o godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.08.2004 o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego pokój Nr 23 (sala USC  I piętro).
Przy wyborze ofert zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 , spełniający wymogi art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (29 lipca 2004, 09:13:04)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (6 września 2004, 14:36:26)
Zmieniono: rozstrzygniecie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1936