zamówienie na:

„Opracowanie projektu budowy pieszo jezdni w ulicy Guliwera w m. Białe Błota” oraz „ Opracowanie projektu ścieżki rowerowej Białe Błota- Bydgoszcz , na odcinku od ulicy Cukrowej do wiaduktu.

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 30 sierpnia 2004
wynik postępowania: Zgodnie z Art. 92 Ustawy Prawa Zamówień Publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 30.08.2004r.na opracowanie projektów : „Ścieżki rowerowej Białe Błota- Bydgoszcz” i „ Pieszo jezdni w ul. Guliwera w m. Białe Błota” na wykonawcę wybrano ofertę Nr 01 złożoną przez Zakład Usług Technicznych i Reklamowych mgr inż. Piotr Milik z siedzibą 89-200 Szubin ul. H. Sienkiewicza 31 , z ceną netto 27 000,00 zł., brutto 32 940,00 zł. 
341-20/04

341-21/04

 

O G Ł O S Z E N I E

              

          Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie, tel./fax349-42-48, tel. 349-44-02,internet:www.bip.bialeblota.pl,

 e-mail: sekretariat@ bialeblota .pl .

                 Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na  „Opracowanie projektu budowy pieszo jezdni w ulicy Guliwera w m. Białe Błota” oraz

„ Opracowanie projektu ścieżki rowerowej Białe Błota- Bydgoszcz  , na odcinku od ulicy Cukrowej do wiaduktu.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.                                

Termin realizacji wymagany przez Zamawiającego do 15 grudnia 2004r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są: insp. Wojciech Rutkowski i Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Jan Czekajewski w godzinach 8.00-15.30.

Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat (I piętro).

Termin składania ofert upływa w dniu  30.08.2004r. o godz. 10.00.

           Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.08.2004 o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego pokój Nr 2 ( parter).

Przy wyborze ofert zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.

Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 , spełniający wymogi art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (6 sierpnia 2004, 14:52:33)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (1 września 2004, 10:11:26)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1477