zamówienie na:

Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie gminy Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IR.2710.28.2011.ZP1
wartość: poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 9 listopada 2011  12:00
wynik postępowania: dodanie rozstrzygnięcia 
Białe Błota 22.11.2011r.

OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU

Zgodnie z art. 92 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty  193 000 EURO dot. „Bieżącego utrzymania dróg o nawierzchni gruntowej  na terenie Gminy Białe Błota”, na Wykonawcę zamówienia  została wybrana Oferta Nr 02 złożona przez Gospodarstwo Rolne LISI OGON Spółka z o.o.  z siedzibą ul. Wyczynowa 3 Lisi Ogon  86-005 Białe Błota z łączną  ceną   netto 6,13zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera korzystną cenę . Oferta uzyskała  100 punktów według kryterium oceny ofert tj. cena100%.

Streszczenie pozostałych  ofert : Oferta  Nr 01 złożona przez Przedsiębiorstwo EL-KAJO Spółka z o.o. z siedzibą    85-079 Bydgoszcz ul. T. Kościuszki 27  z  łączną ceną  netto 6,38 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ. Oferta uzyskała  96,08 punktów według kryterium oceny ofert tj. cena100%. Oferta Nr 03 złożona przez ROBOTY ZIEMNE, BUDOWLANE I DROGOWE Tadeusz Szczepański   ul. Nadborna 6  86-050 Solec Kujawski z łączną ceną netto 12,28 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ. Oferta uzyskała  49,92 punkty według kryterium oceny ofert tj. cena100%.
 Oferta Nr 04 złożona  przez „POL-DRÓG  NAKŁO NAD NOTECIĄ”  Spółka z o.o. Paterek ul. Kcyńska 31 89-100 Nakło z łączną ceną  netto 46,05zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ. Oferta uzyskała  13,31 punktów według kryterium oceny ofert tj. cena100%.
                                                                                

                                                                                 Zastępca Wójta
                                             
                                                                              Krzysztof Jankowski


Białe Błota: Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie gminy Białe Błota
Numer ogłoszenia: 281853 - 2011; data zamieszczenia: 27.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Białe Błota , ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3239090, faks 052 3239080.
 Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialeblota.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie gminy Białe Błota.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg gminnych (o nawierzchni gruntowej, żużlowej, lub wzmocnionej kruszywem naturalnym lub betonowo - ceglanym) o łącznej długości około 300 km, w n/w zakresie: wykonania nawierzchni z żużla paleniskowego , wykonania nawierzchni z kruszywa betonowo - ceglanego lub drogowego łamanego, naprawy cząstkowe z żużla paleniskowego, naprawy cząstkowe z kruszywa betonowo - ceglanego lub drogowego łamanego, profilowania mechanicznego, mechanicznego zagęszczania nawierzchni, transportu materiałów do naprawy nawierzchni dróg, naprawa słupków do znaków drogowych i do tablic z nawami ulic (wykopanie słupka, przewóz do naprawy, naprawa w warsztacie), dowozu na miejsce ustawienia i ponowne wkopanie), ustawienia słupków do znaków drogowych i do tablic z nazwami ulic, montażu i demontaż znaków drogowych, tablic z nazwami ulic, korytowania oraz odwozu urobku z korytowania..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.00.00.00-0, 45.23.31.41-9, 45.23.31.42-6, 45.23.32.20-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1.Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00.100), w terminie do dnia 09.11.2011 r. do godz. 12:00 . 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się wyłącznie przelewem, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym Nr 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004 (za datę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego). 4.Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć na przelewie wyraźny napis WADIUM - IR.2710.28.2011.ZP1 Przetarg na bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie gminy Białe Błota. 5.W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, określonych w pkt 2, do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium. Zaleca się dołączyć do oferty kserokopię dokumentu o którym mowa powyżej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zwróconego dokumentu wadium. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały dokumentu wadium z ofertą. 6.Z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, zwrot wadium wszystkim Wykonawcom nastąpi niezwłocznie po: 1)wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 2)unieważnieniu postępowania, 7.Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 w.w ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust 1 w.w ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8.Zwrot wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 9.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 10.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2)Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
III.2) ZALICZKI
 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o 2. Za spełnienie warunku o którym mowa w części IV.1 pkt 1 ppkt. 2 SIWZ - referencje, że w ciągu ostatnich dwóch lat wykonywał równania dróg o łącznej długości 50 km rocznie. Ocena spełniania tego warunku w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń przedłożonych przez Wykonawcę, metodą warunku granicznego spełnia nie/spełnia.
 III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o 3.Za spełnienie warunku o którym mowa w części IV.1 pkt 1 ppkt. 3 SIWZ. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje przynajmniej: a)równiarki drogowe - min. 2 jednostki, b)walce drogowe samojezdne - min. 2 jednostki, c)maszyny do załadunku materiałów do naprawy dróg - min. 2 jednostki (w tym ładowarki lub koparko - ładowarki), d)środki transportowe o ładowności min. 8 t. - min. 5 jednostek. Ocena spełniania tego warunku w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń przedłożonych przez Wykonawcę, metodą warunku granicznego spełnia nie/spełnia.
 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w części V.1 pkt 5 SIWZ. a)Za spełnienie warunku, o którym mowa w części IV.1 pkt 1 ppkt.4 SIWZ Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 100.000,00 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 2.Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków o których mowa w części IV.1 pkt 1 ppkt. 2-4, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt. 1, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w części V.1 pkt 2 i 3 tj. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2A do SIWZ oraz aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru. 1.Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 2.Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2A do SIWZ. 3.Oświadczenie lub dokument wskazujący na brak podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1)Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2)W stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2B do SIWZ. 4.Wykaz sprzętu, który wykorzystany zostanie w realizacji zadania, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Na każdą jednostkę sprzętu wymagającej rejestracji wykazaną w załączniku nr 2 do oferty, należy dołączyć kserokopię dowodu rejestracyjnego. 5.Oświadczenie Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 6.Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 7.Oświadczenie o dysponowaniu placem składowym, na terenie gminy Białe Błota, lub w gminach ościennych w odległości nie większej niż 15 km licząc od miejscowości Białe Błota. 8.Zezwolenie na transport odpadów innych niż niebezpiecznie (na terenie powiatu bydgoskiego) powstałych z remontów dróg oraz dopuszczonych do budowy dróg.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana postanowienia niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bialeblota.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.bip.bialeblota.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.11.2011 godzina 12:00, miejsce: w Urzędzie Gminy Białe Błota, 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 w pokoju nr 22 (I piętro Sekretariat),.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ -wzór na równanie dróg.doc (300kB) word
Sprostowanie do przetargu -równanie dróg.doc (75kB) word

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (27 października 2011, 10:52:10)

Ostatnia zmiana: Bartosz Wiese (22 listopada 2011, 13:56:10)
Zmieniono: dodanie rozstrzygnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1297