zamówienie na:

„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Białe Błota w latach 2004- 2005 i 2005 – 2006”

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 30 września 2004
wynik postępowania: Zgodnie z Art.92 Prawa Zamówień Publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 30.09.2004r na „Zimowe utrzymanie dróg”, na wykonawcę wybrana została firma „ZIEMIOPŁODY” Sp. z o.o. w Wojnowie. 86-014 Sicienko.  
O G Ł O S Z E N I E

              

          Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie, tel./fax349-42-48, tel. 349-44-02,internet:www.bip.bialeblota.pl,

 e-mail: sekretariat@ bialeblota .pl .

           Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na  „ Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Białe Błota w latach 2004- 2005 i 2005 – 2006”

            Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych. 

Termin realizacji wymagany przez Zamawiającego okres  zimowy w latach 2004-2005 i 2005-2006.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami są insp.insp. Michał Wyszomirski, Jadwiga Tomaszewska w godzinach 8.00-15.30.

Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.

Termin składania ofert upływa w dniu  30.09.2004r. o godz. 10.00.

           Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.09.2004 o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego pokój Nr 20 ( I piętro).

Przy wyborze ofert zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.

Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 , spełniający wymogi art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (8 września 2004, 09:23:23)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (4 października 2004, 11:05:33)
Zmieniono: rozstrzygniecie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1409