zamówienie na:

Pełnienie funkcji kierownika projektu pn.: „Internet dla wszystkich – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białe Błota”

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IR.2710.29.2011.ZP2
wartość: poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 2 grudnia 2011  10:00
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych 
Białe Błota, dnia 12.12.2011 roku

IR.2710.29.10.2011.ZP2

OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU


     Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość nie przekracza wyrażoną
w złotych równowartość kwoty 193 000 EURO na „Pełnienie funkcji kierownika projektu pn.: Internet dla wszystkich – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
w Gminie Białe Błota” została wybrana oferta nr 04 złożona przez firmę: Softblue Michał Kierul , ul. Bolesława Chrobrego 24 / 1, 85 – 047 Bydgoszcz
z ceną brutto za 1 miesiąc pracy: 2 650,00 PLN. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco:
Oferta nr 01 złożona przez firmę: Nizielski & Borys Consulting Sp. z o.o., ul. Astrów 10, 40 – 045 Katowice, adres do korespondencji: ul. Cicha 20, 40 – 116 Katowice
z ceną brutto za 1 miesiąc pracy: 13 831,24 PLN. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 19,16 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 02 złożona przez firmę: Embedos Sp. z o.o., ul. Wiktorska 63, 02 – 587 Warszawa została wykluczona z postępowania przetargowego ponieważ nie spełnia wymogów określony w SIWZ.
Oferta nr 03 złożona przez firmę: EUROSTO Michał Szymczak, ul. Dworcowa 4,
85 – 009 Bydgoszcz została wykluczona z postępowania przetargowego ponieważ nie spełnia wymogów określony w SIWZ.
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych proszę
o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania rozstrzygnięcia poprzez przystawienie pieczątki firmy oraz daty wpływu, a następnie odesłanie informacji: faxem lub mailem.
    

                                                                                  Wójt Gminy Białe Błota
                                                                            Katarzyna Kirstein – Piotrowska

Białe Błota: Pełnienie funkcji kierownika projektu pn.: Internet dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białe Błota.
Numer ogłoszenia: 395446 - 2011; data zamieszczenia: 24.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Białe Błota , ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3239090, faks 052 3239080.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialeblota.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji kierownika projektu pn.: Internet dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białe Błota..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: pełnienie funkcji kierownika projektu pn. Internet dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białe Błota współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Działanie 8.3 oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla przedmiotowego zadania.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-1, 79.50.00.00-9, 71.22.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynność, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, pełnił funkcję kierownika, co najmniej w jednym projekcie współfinansowanym ze środków UE o wartości łącznej powyżej 2 000 000,00 zł oraz stworzył Program Funkcjonalno - Użytkowy, dla zadania o podobnym zakresie za min. 5 000,00 zł.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że dysponuje: Wymagania dla zadania - Kierownika Projektu - Wykonawca posiadający: - Wykształcenie wyższe - kserokopia dyplomu, - Wiedza techniczna z zakresu projektu - oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ; - Znajomość przepisów ustawy prawo zmówień publicznych- oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ; - Znajomość przepisów ustawy prawo budowlane wraz z powiązanymi aktami prawnymi - oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ; - znajomość zasad kwalifikowalności wydatków i zasad systemu sprawozdawczości przy realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ; - biegła znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, Internet, poczta elektroniczna) - oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 2) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności Instytucjami Zarządzającą, Pośredniczącą, a także innymi instytucjami oraz zmian wprowadzonych do wniosku o dofinansowanie projektu, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia; 3) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej, w szczególności w zakresie sprawozdawczości; 4) gdy wystąpią obiektywne przeszkody uniemożliwiające realizację zamówienia lub osiągnięcie jego celów według pierwotnie przyjętego harmonogramu realizacji zamówienia przy czym zmiana umowy dokonana z naruszeniem w/w zapisów podlega unieważnieniu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.bialeblota.pl/?app=przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86 - 005 Białe Błota, Referat Inwestycji i Rozwoju pokój nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86 - 005 Białe Błota, sekretariat pokój nr 22.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Działanie 8.3.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ.doc (425kB) word

Wzór umowy kierownika projektu.doc (299kB) word

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (24 listopada 2011, 14:04:24)

Ostatnia zmiana: Bartosz Wiese (13 grudnia 2011, 09:58:17)
Zmieniono: dodanie rozstrzygnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1390