zamówienie na:

Zakup wraz z dostawą wyposażenia dla żłobka w miejscowości Łochowo przy ulicy Okopowej 12-16

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IR.2710.30.A.2011.ZP2
wartość: poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 19 grudnia 2011  10:00
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych 
Białe Błota, dnia 20.12.2011 roku
IR.2710.30.A.7.2011.ZP2

OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU

     Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość nie przekracza wyrażoną
w złotych równowartość kwoty 193 000 EURO na „Zakup wraz z dostawą wyposażenia dla żłobka w miejscowości Łochowo przy ulicy Okopowej 12 – 16” zostały wybrane oferta nr 01 złożona przez firmę: New Technology Sp. z o.o., ul. Kościuszki 27, 85 – 079 Bydgoszcz z łączną ceną ofertową brutto za część 3 – 24 192,87 zł, oferta nr 02 złożona przez firmę: PHPU ZUBER, Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29 C, 50 – 424 Wrocław z łączną ceną ofertową brutto za część 2 – 9 163,50 zł, za część 4 – 2 347,65 zł oraz oferta nr 03 złożona przez firmę: Z.P.H. Lumar Jacek Ogórkiewicz, ul. Wierzbowa 3, 85 – 374 Bydgoszcz z łączną ceną ofertową brutto za część 1 – 138 119,16 zł. Treść ofert spełniają wymogi określone w SIWZ, zawierają najniższą cenę w podanych częściach i uzyskały 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco:
Oferta nr 01 złożona przez firmę: New Technology Sp. z o.o., ul. Kościuszki 27, 85 – 079 Bydgoszcz nie złożyła oferty na części 1, 2 oraz 4.
Oferta nr 02 złożona przez firmę: PHPU ZUBER, Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29 C, 50 – 424 Wrocław nie złożyła oferty na część 1, a w części 3 łączna cena ofertowa brutto wynosi: 25 805,40 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ
i uzyskała 93,75 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 03 złożona przez firmę: Z.P.H. Lumar Jacek Ogórkiewicz, ul. Wierzbowa 3, 85 – 374 Bydgoszcz z łącznymi cenami brutto w poszczególnych częściach: 2)
– 13 366,41 zł, 3) – 29 472,03 zł oraz 4) – 6 605,10 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała w poszczególnych zadaniach ilości punktów: 2) 68,56; 3) 82,09; 4) 35,54 według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych proszę
o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania rozstrzygnięcia poprzez przystawienie pieczątki firmy oraz daty wpływu, a następnie odesłanie informacji: faxem lub mailem.


                                                                              Sekretarz Gminy Białe Błota
                                                                                        Anna Rywak


Białe Błota: Zakup wraz z dostawą wyposażenia dla żłobka w miejscowości Łochowo przy ulicy Okopowej 12-16
Numer ogłoszenia: 419208 - 2011; data zamieszczenia: 09.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Białe Błota , ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3239090, faks 052 3239080.
 Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialeblota.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z dostawą wyposażenia dla żłobka w miejscowości Łochowo przy ulicy Okopowej 12-16.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą fabrycznie nowego wyposażenia i sprzętu zgodnie z wykazem i wymogami określonymi w załączniku Nr 5 do SIWZ..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.00.00-8, 39.51.20.00-4, 39.13.00.00-2, 39.11.30.00-7, 39.16.60.00-4, 34.92.84.80-6, 39.22.43.40-3, 39.53.00.00-6, 33.71.17.70-5, 15.88.40.00-8, 39.11.00.00-6, 37.52.91.00-3, 37.52.20.00-3, 37.50.00.00-3, 30.19.43.00-8, 37.82.35.00-8, 37.53.52.50-4, 37.53.52.30-8, 37.53.52.40-1, 38.65.21.10-4, 31.52.00.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.02.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1.Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości: 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100), w terminie do dnia 19.12.2010 roku r . do godz. 10:00. 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się wyłącznie przelewem, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym Nr 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004 (za datę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego). 4.Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć na przelewie wyraźny napis WADIUM - IR.2710.30.A.2011.ZP2 Przetarg na wyposażenie żłobka w Łochowie. 5.W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, określonych w pkt 2, do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium. Zaleca się dołączyć do oferty kserokopię dokumentu o którym mowa powyżej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci wykonawcy oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zwróconego dokumentu wadium. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały dokumentu wadium z ofertą. 6.Z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, zwrot wadium wszystkim wykonawcom nastąpi niezwłocznie po: 1)wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 2)unieważnieniu postępowania, 7.Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 w.w ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust 1 w.w ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 8.Zwrot wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2)Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 11.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium dla części II, III oraz IV.
III.2) ZALICZKI
 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca dołączy oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
 III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej 2 dostaw w zakresie objętym przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 70 % ceny oferty.
 III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca dołączy oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca dołączy oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
2.Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na następujących warunkach: 1)W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką. 2)Fakturowanie i rozliczenie za przedmiot zamówienia, jeżeli zmiana ta będzie uwarunkowana zmianą umowy na dofinansowanie zawartą z Ministerstwem 3)Termin montażu sprzętu może ulec zmianie w związku z możliwym wydłużeniem zakończenia budowy żłobka.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bialeblota.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Białe Błota ul. Szubińska7, 86-005 Białe Błota, Referat Inwestycji i Rozwoju.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.12.2011 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 w pokoju nr 22 (I piętro Sekretariat),.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Źródło finansowania przedmiotu zamówienia - w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dzieci w wieku do lat 3 MALUCH realizowanym w roku 2011..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 01 NAZWA: Wyposażenie sal dziecięcych i biura, zabawki, akcesoria dla dzieci, wyposażenie placu zabaw, sala doświadczania świata:.
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Łóżeczko zbudowane ze stalowych rurek oraz stabilnych elementów z tworzywa. Połączenia rogowe, pełniące funkcję nóżek maja zaokrąglone brzegi i kryją śruby niedostępne dla dzieci. Tkanina z niepalnego i nietoksycznego materiału w formie siateczki. System odpowiedniego splotu materiału zapewnia idealną przewiewność oraz łatwość w utrzymaniu w czystości. Nowoczesny system naciągu tkaniny w prosty sposób pozwala utrzymać tkaninę napiętą pomimo wieloletniego używania, wym. 133 x 57 x 15cm - sztuk 40 2.Komplet pościeli bawełnianej, przystosowany wymiarami do łóżeczka. Komplet obejmuje: prześcieradło mocowane gumkami w 4 rogach, poduszka z poszewką oraz koc z poszewką. (140 x 90 cm) - sztuk 40 3.Wózek na łóżeczka. Metalowa konstrukcja pozwalająca na łatwe przemieszczanie kilku leżaczków jednocześnie. Wymiary dostosowane do leżaczka. Możliwość ustawienia do 15 łóżeczek. - sztuk 4 4.Łóżeczko dziecięce wykonane z drewna sosnowego, posiada w standardzie wyjmowane szczebelki oraz trzy poziomy montażu podłogi, wym.120 cm x 60 cm. - sztuk 26 5.Materac przeznaczony do w.w łóżeczka dziecięcego, pokryty miłą w dotyku tkaniną, wymiary 120 x 60 x 5 cm - sztuk 26 6.Stolik w kształcie kwadratu, łagodnie zaokrąglone brzegi wykończone elastyczną taśmą z tworzywa PCV. Stoły muszą posiadać regulację wysokości, co pozwala na dostosowanie ich do wzrostu dziecka i zapewnia komfortowe użytkowanie, grubość blatu ok. 2 cm, blat gładki, kolor buk, wym. 75 x 75 cm, brzegi zakończone listwą PCV. Wysokość regulowana od 40 cm do 52 cm. - 15 sztuk 7.Krzesełko dziecięce z oparciem i podłokietnikami, wykonane z litego lakierowanego drewna, wszystkie boki zaokrąglone, kolor jasny buk o wymiarach: wysokość siedziska 21 cm ; 4 drewniane nogi, - sztuk 10 8.Krzesełko dziecięce z oparciem, wykonane z litego lakierowanego drewna, wszystkie boki zaokrąglone, kolor jasny buk o wymiarach: wysokość siedziska 26 cm, 4 drewniane nogi. - 10 sztuk 9.Krzesełko dziecięce z oparciem, wykonane z litego lakierowanego drewna, wszystkie boki zaokrąglone, kolor jasny buk o wymiarach: wysokość siedziska 31 cm, 4 drewniane nogi. - sztuk 10 10.Krzesełko dziecięce z oparciem, wykonane z litego lakierowanego drewna, wszystkie boki zaokrąglone, kolor jasny buk o wymiarach: wysokość siedziska 35 cm, 4 drewniane nogi. - sztuk 10 11.Krzesełko dziecięce, siedzisko i oparcie wykonane z płyty laminowanej w kolorze buku, stelaż metalowy, wysokość siedziska 40 cm - sztuk 10 12.Krzesełko dziecięce, siedzisko i oparcie wykonane z płyty laminowanej w kolorze buku, stelaż metalowy, wysokość siedziska 46 cm - 10 sztuk 13.Kojec kwadratowy dla niemowlaków o wym. wys. 78 cm, dł. 105 cm, szer. 105 cm, składany. Obręcz i elementy konstrukcyjne obite są miękką gąbką pokrytą ceratową tapicerką, która zabezpiecza dziecko przed uderzeniem. Wyposażony w 4 uchwyty ułatwiające dziecku wstawanie. Przejrzysta miękka siatka, wykonana z bardzo wytrzymałych włókien, łatwo zmywalne poszycie kojca zadrukowane nietoksycznymi farbami - sztuk 2 14.Przewijak - szafka wraz z materacem wykonana z płyty laminowanej w kolorze buku o wym. Wys. 84 x szer. 100 x gł. 74 cm. - sztuk 5 15.Szafka z półkami i na skrzynię o wym. szerokość 84 cm, głębokość 40 cm, wysokość 75 cm. Szafka wykonana z płyty laminowanej w kolorze buku, wykończona z tyłu cienką dyktą, w środku dwie poziome półki. U dołu szafki miejsce pozostawione na skrzynię na kółkach o wys. około 26 cm + 3,5 cm kółka. Skrzynia z przodu posiada kolorową listwę z dwoma wycięciami na dłonie - sztuk 2 16.Skrzynie pasujące do w.w szafy. 17.Szafka na kuwety i pojemniki wykonana z płyty laminowanej w kolorze buku, wykończona z tyłu cienką dyktą. Szerokość 84 cm, głębokość 40 cm, wysokość 75 cm. - sztuk 2 18.Kuwety i pojemniki pasujące do w/w szafy. 19.Szafka z półkami otwarta wykonana z płyty laminowanej w kolorze buku o wym. szer. 100, gł. 40 cm, wys. 90 cm. Poziomo umieszczone trzy półki. Kanty szafki zaokrąglone. Tył szafki wykończony cienką dyktą - sztuk 2 20.Szafka z półkami i szufladami wykonana z płyty laminowanej w kolorze buku o wym. szer. 100 cm, gł. 40 cm, wys. 90 cm. Pionowo podzielona na 3 części. W części środkowej pionowo cztery kolorowe szuflady (po jednej w kolorze żółtym, zielonym, niebieskim, czerwonym). Po prawej i po lewej stronie równomiernie rozmieszczone poziomo trzy półki. Tył szafki wykończony cienką dyktą - sztuk 2 21.Szafka narożna otwarta wykonana z płyty laminowanej w kolorze buku o wym. szer. 40 cm, gł. 40 cm, wys. 75 cm. Poziomo umieszczone trzy półki. Tył szafki wykończony cienką dyktą - sztuk 2 22.Szatnia w tonacji jasnego buku, z haczykami, wygodna ławeczka do zmiany obuwia, ażurowa przegródka na buty, listwa służąca do umieszczenia identyfikatora każdego dziecka. Moduł dla 6 dzieci. Wym. 154 x 50 x 141 cm, szer. Ławeczki 26 cm - 6 segmentów - sztuk 6 23.Wieszak ścienny drewniany w kolorze buku o wym. dł. ok. 200 cm, szer. 20 cm. Na listwie przyczepione 24 zawieszki. 24.Siedziska w formie sympatycznych zwierzątek. Wypełnione granulatem dostosowują się do kształtu ciała dziecka zapewniając tym samym pełną wygodę i podparcie wszystkich krzywizn kręgosłupa. Trwały i łatwy w czyszczeniu materiał. - sztuk 15 25.Poduchy miękkie i ciepłe w formie sympatycznych zwierzątek. Wnętrze wypełnione jest miękką pianką. Pokrowiec z bawełny. Wym. 55 x 30 cm. Sztuk 15 26.Kosz na śmieci wykonany z tworzywa sztucznego. Śr. 26 cm, wys. 39 cm. - szt. 4 27.Pojemnik przezroczysty w kształcie prostokąta - (5 sztuk o wym. 34 x 22 x 16 cm, 5 sztuk o wym. 36 x 28 x 17, 5 sztuk o wym. 47 x 37 x 26 cm) 28.Koszyki na drobiazgi w kształcie prostokąta - 5 sztuk o wym. 25 x 16 x 8; 5 sztuk o wym. 30 x 20 x 11 cm, 5 sztuk o wym. 36 x 26 x 15 cm) 29.Wykładzina dywanowa z dziecięcym wzorem gr. 6 mm - 224 m2: a) 78,5 m2; b) 44,5 m2; c) 50,5 m2; d) 50,5 m2. 1.Krzesełka do karmienia 7 ustawień wysokości, 3 nachylenia oparcia, wyjmowana taca na posiłki. Maks. Waga obciążeniowa do 23 kg - 10 szt. 2.Chodziki - 10 szt. Wyposażone w tackę z pozytywką oraz dwa pałąki z zabawkami, lekka rama, duża stabilność dzięki zastosowaniu ośmiu kół, stopniowa regulacja wysokości siedziska, wykonany z bezpiecznego plastiku, 3.Fotelik- bujaczek - kołyska dla niemowląt dla dzieci od 0 do 3 lat - szt. 6; stosowany zarówno dla noworodka jak i starszego dziecka o wadze do 18 kg. Fotelik może być ustawiony w pozycji półleżącej i siedzącej. Posiada blokadę bujania oraz wiszące zabaweczki 4.Leżaczek - dla dzieci od 0 do 9 miesięcy - szt. 6, trzy pozycje pochylenia oparcia, obrotowe siedzenie, zawieszane zabawki na pałąku, zdejmowana budka i pałąk, Wymiary: 75 x 50 x 75 cm 1.Miękkie grzechotki, która może być przytulaną - zabawka dla najmłodszych dzieci od 0 miesięcy - szt. 10 2.Ogródek zabaw 5 w 1 - zestaw można ustawić w 5 różnych pozycjach w zależności od wieku. Zawiera12 punktowy nastawny i zamykający mechanizm. - dla dzieci 0d 3 miesięcy - szt. 3 3.Nakręcane karuzelki z pozytywką - po nakręceniu mechanizmu karuzela kręci się i odtwarza kołysankę. Uniwersalne mocowanie - można zawiesić nad łóżeczkiem lub wózkiem - szt. 5 4.Gryzaki - plastikowe z wygodnym uchwytem - 10 szt. 5.Piramida z kołek - układanka z 5 plastikowych kołek do układania w piramidę. - szt. 5 6.Pierwsze klocki malucha - 10 klocków o różnych kształtach można wkładać do pojemnika przez odpowiednie otwory - szt. 5 7.Aktywne klocki - zestaw 3 klocków z literkami, dźwiękami i ruchomymi elementami- szt. 3 8.Kolorowe pojazdy - w czasie jazdy skaczą kolorowe koraliki lub występują efekty świetlne - 3 szt. 9.Skrzynia na narzędzia - zawiera 5 elementów, które należy dopasować do otworów według kształtu - 3 szt. 10.Garnuszek na klocuszek - interaktywna zabawka - w komplecie garnuszek , pokrywa i 5 klocków w różnych kształtach. 11.Aktywny stoliczek - w zestawie laptop zabawka, książki do nauki pierwszych słów, telefon z odczepiana słuchawka do nauki cyfr oraz minipianinko. W pamięci 40 piosenek i melodii. - 1 szt. 12.Zwierzaki na kółkach - 4 szt. Pojazdy wyposażone w miękkie, wyprofilowane uchwyty, dzięki czemu można łatwo i wygodnie je przepościć - różne rodzaje - małpa, słoń, żyrafa, nosorożec 13.Pluszowe maskotki - 20 sztuk - różne rodzaje (5 szt. o wym. 25 cm, 5 szt. o wym. 32 cm, 5 szt. o wym. 40 cm, 5 szt. o wym. 75 cm) 14.Samochody - szt. 10 - różne rodzaje 15.Mata edukacyjna - szt. 3 - komfortowe miejsce do wypoczynku i zabawy z melodyjkami, światełkami i zabawkami. Stelaż rozpięty na łukach daje wygodniejszy dostęp do dziecka. Duża okrągła mata, na której można zawieszać różne zabawki i dowolnie ja aranżować. 16.Lalki - bobas - szt. 5 (długość 30 cm); szmacianki - szt. 5 (długość 52 cm); lalki przytulanki - szt. 5 (dł. 42 cm) 17.Wózki dla lalek - szt. 4 - wózek spacerowy dla lalki, na podwójnych kołach, wym. 69 cm. 18.Kołyski dla lalek - szt. 3 - wykonane z drewna, wym. 33 x 30 x 50 cm 19.Domek dla lalek - dwupiętrowy, w skład wchodzą ruchome drzwi, okna, schody, kolorowe meble, taras. Wym. w opakowaniu 59 x 39 x 15 cm - szt. 1 20.Akcesoria kuchenne- zestaw składający się z rondla, czajnika, patelni, 2 łopatek - szt. 2 21.Zestaw sztućców - szt. 2 (zestaw różnokolorowych sztućców - 4 szt. widelców, 4 szt. noży, 4 szt. łyżek, 4 szt. łyżeczek, pudełeczko na sztućce z przegródkami) 22.Zestaw do herbaty - dla 4 osób - 4 filiżanki z podstawkami,, 4 łyżeczki, kubek do śmietanki, cukierniczka, dzbanuszek do herbaty - 1 szt. 23.Zestaw obiadowy - dla 4 osób - 4 widelce, 4 noże, 4 łyżki, 4 łyżeczki, 4 talerze, rondel z przykrywka - 1 szt. 24.Klocki plastikowe - szt. 3 (różne rodzaje) - 150 szt. wym. od 3 x 3 x 3 do 9 x 3 x 3 cm 25.Klocki drewniane kolorowe - szt. 3 (różne rodzaje) (50 elementów wym. Od 3,2 x 3,2 x 1,6 cm do 10 x 3,2 x 3,2 cm) 26.Łopatka i grabki - szt. 6 27.Łopatka do piasku - 7 szt. 28.Wiaderka do piasku - 6 szt. 29.Foremki do piasku - szt. 7 30.Konewki - szt. 4 31.Komplet do piasku - szt. 2 (zestaw d zabawy w piasku, w skład którego wchodzi wiadro z dzióbkiem, łopatka, grabki, młynek, pompka, z której leci woda, sitko, mała konewka oraz foremki) 32.Wywrotka z akcesoriami - szt. 2 - wywrotka z podnoszoną i opuszczaną skrzynia ładunkową. Dodatkowo dołączone zabawki do piasku (łopatka, grabki, sitko, foremki oraz pływaczki) 8 elementów dł. wywrotki 40 cm 33.Tor formuła 1 - w skład zestawu wchodzą 4 autka, garaż, 3 boksy oraz stacja benzynowa wraz z obsługą. Dł. łączna 4 m. - 2 szt. 34.Wywrotka gigant - szt. 1 35.Śmieciarka wym. 42 cm - szt. 1 36.Koń na biegunach - wygodne siedzisko oraz łatwe do trzymania uchwyty - szt. 3 37.Domino dla najmłodszych - szt. 1 38.Puzzle drewniane dla najmłodszych - szt. 1 - drewniane 3 elementowe puzzle z zabawnymi zwierzętami - 18 elementów, 6 zwierzątek o wym. 11 cm 39.Puzzle sześciany- 5 szt. - wym. 8 x 8 x 4 cm, 4 elementy 40.Nakładanki drewniane - szt. 5 41.Kredki świecowe 12 kolorów - 10 szt. 42.Kredki ołówkowe 12 kolorów - 10 sztuk 43.flamastry - 12 kolorów - 10 szt. 44.Blok rysunkowy 20 kartkowy - A4- szt. 10 45.Blok techniczny - A4 - szt. 10 46.Zeszyt papierów samoprzylepnych - 8 kolorowych kartek format B4 - szt.5 47.Zeszyt papierów wycinankowych - 10 kolorów nabłyszczającego papieru A4 - szt. 5 48.Plastelina - 12 kolorów - szt. 5 49.Farby plakatowe - 12 kolorów poj. 20 ml - szt. 5 50.Farby akwarelowe - 12 kolorów szt. 5 51.Bibuła 8 kolorów - wym. 200 x 50 cm szt. 3 52.Klej w sztyfcie - 10 g - szt. 5 53.Zestaw pędzli do akwareli - 5 szt. - rozm. 2 , 4 8, 10 - szt. 3 54.Bajki książeczki dla najmłodszych dzieci - 10 szt. 55.Basen z piłeczkami z 1500 szt. Piłeczek o śr. 6 cm wym. 140 x 140 x wys. 80 56.Jeździk - szt. 5 57.Rowerek przeznaczony dla dzieci siedzących samodzielnie z uchwytami do trzymania. Pojazd poruszany siłą nóg. - szt. 3 58.Pojazdy jeździki z podstawką - z zamontowaną podstawką, służy do bujania się, wym. 30 x 14 x 61 cm - 3 szt. 59.Koń na biegunach - wym. 86 x 29 x 43 cm - 5 szt. 60.Wieloryb na biegunach - wym. 105 x 43 x 36 cm -5 szt. (bujak) 61.Mini rowerek wym. 51 x 43 x 44 cm - szt. 5 62.Łazik wym. 60 x 30 x 36 cm - szt. 4 1.Domek wiejski z kolorowego tworzywa. Posiada cztery pary ruchomych okiennic oraz wysokie drzwi z okiennicami. Wewnątrz domku kuchenka z zegarem elektronicznym i telefon wym. 127 x 114 x 131 cm - szt.1 2.Huśtawka równoważna Molla 1 wys. ok. 90 cm śr. 55 x 23 cm - szt.1 3.Piaskownica zasuwana Saba - z zasuwanym zamknięciem, chroniącym piasek przed zanieczyszczeniami i deszczem. Po rozsunięciu dodatkowe miejsce do siedzenia i zabawy. Wys. 30 cm, wym. 2 x 2 m, dł. 416 cm - szt.1 4.Sprężynowiec motor - forma wykonana w całości z polietylenu, bez ostrych brzegów, z dużym bezpiecznym siedziskiem. Wys. 87 cm - szt.1 5.Karuzela - wykonana ze stali ocynkowanej z czterema siedziskami z oparciem. Na środku małe koło do napędzania karuzeli. Podłoże z antypoślizgowego aluminium. Wys. 75 cm, śr. Koła 190 cm, wym. 80 x 80 x 50 cm - szt.1 6.Stół piknikowy - niebiesko - żółty dla 6 maluchów. Stół posiada zaokrąglone boki oraz łatwą do sprzątania gładką powierzchnię wym. 93 x 100 x 55 cm - szt.1 7.Zjeżdżalnia o dł. 115 cm przeznaczona dla dzieci od 1 roku życia wym. 168 x 97 x 97 - szt.1 8.Zjeżdżania z kolorowego tworzywa, posiada uchwyty na końcu schodów, chroniące dziecko przed wypadnięciem. Dł. 180 cm, wym. 213 x 122 x 134 cm - szt.1 9.Huśtawka karuzela umocowana na stabilnej podstawie, pozwala na huśtanie w górę i w dół, a także kręcenie wokół własnej osi wym. 200 x 88 x 57 cm - szt.1 1.Slajdy bajkowe - 3 zestawy. Zestaw zawiera 3 tarcze o bajkowych tematach do projektora. 2.Projektor przestrzenny - wyświetlający obraz na ścianie lub suficie o szerokości do 1,5 m. Wys. ok. 30 cm - 1 szt. 3.Tarcze wkłady olejowe- do projektowa śr. 9,5 cm - zestaw 4 szt. 4.Zestaw kuli lustrzanej - kula obracająca się pod sufitem i oświetlona strumieniem światła daje wrażenie ogromnej przestrzeni. Kula o śr. 200 mm z silnikiem, reflektor punktowy PAR 36 z żarówką i kolorowy filtr. - szt. 1 5.Magiczna kula - funkcja sterowania dźwiękiem poprzez wbudowany mikrofon. Przy dotknięciu szklanego korpusu następuje rozświetlenie dotkniętego punktu, śr. Kuli 150 mm- 1 szt. 6.Koncentrat UV do wyrobu baniek mydlanych - w świetle ultrafioletowym mają złocistą poświatę 1 l - 1 szt. 7.Świetlik pałeczka gruba- wym. 1,5 x 25 cm - 10 szt. 8.Uchwyt do świecącej kuli - po połączeniu z 13 świetlikami i bransoletkami tworzą świetlistą kulę - 10 sz. Wym. 0,5 x 20 cm - 3 szt. 9.Świetlik bransoletka mix kolorów 100 szt. + 100 łączników, w tubie, świeci do ok. 24 godz. wym. 0,5 x 20 cm - 1 szt. 10.Bubble - światło led świecąca kula wykonana z silikonu o wymiarach zbliżonych do piłeczki tenisowej, zasilana na zasadzie telefonu komórkowego. Świeci bez kabla dając efektowny blask. Wym. 15 x 8,5 x 15 cm- 1 szt. 11.Światło UV - możliwość ustawienia na stole lub przymocowania do ściany - obudowa 47 cm- 1 szt. 12.Światłowody - warkocz światłowodowych zmieniających barwę po podłączeniu generatora do prądu. Dł. 3 m, śr. 3 mm- 1 szt. 13.Światłowody mini - dzięki światłowodom uzyskujemy efekt rozgwieżdżonego nieba. Urządzenie gotowe do podłączenia z wbudowanym zmiennikiem kolorów. Zasilanie 230 V/50 Hz, 100 włókien światłowodowych, ok. 1,5 m. Urządzenie posiada kompaktowy zmiennik kolorów z wbudowanymi, jasnymi diodami LED. - 1 szt. 14.Blimp - światło led - lampka zrobiona ze szkła, która powoli zmienia swoje kolory. Wym. 15 x 13x15,5 cm - 4 szt. 15.Aduki - światło led - niewielka lampka, świeci do 5 godz. zmienia powoli swój kolor. Lampa wykonana z termoplastiku, silikonu, cynku wym. 15 x 8,5 x 15 cm 16.Lustro - 4 oczka - 4 lusterka wklęsłe w ramce o wym. 26 x 26 x 3 cm - 5 szt. 17.Drewniane ptaki - wiszące, które po pociągnięciu za sznurek ruszają skrzydełkami. Wykonane z drewna, malowane ekologicznymi, atestowanymi farbami. Wym. 67 x 36 cm - 3 szt. 18.Nawilżacz powietrza - oczyszcza powietrze i jonizuje je ujemnie, zwiększa wilgotność w pomieszczeniach. - 3 szt. 19.Paleta podstawowa - zawiera 64 nagrane dźwięki, które podzielone są na 8 grup. Każda grupa skała się z 8 dźwięków po jednym do każdego przycisku odtwarzania. Grupy dźwięków od 1 do 8 zawierają niemodyfikowalne nagrania. Grupa dźwięków nr 9 jest przeznaczona do samodzielnego nagrywania do ośmiu wiadomości dźwiękowych. Czas trwania jednej grupy dźwięków to 5 min. 8 kolorów umieszczonych na palecie odpowiada kolejno innej grupie dźwięków. Pośród nich możemy wyszczególnić: odgłosy zwierząt, pojazdów, wykonywanych zawodów, dźwięki miasta, domu, dźwięki nagrywane prze ludzi, związane z higieną itd. Do palety dołączony jest mikrofon zasilacz, karat pamięci. Paletto ma otwory na śruby i może zostać przymocowana do ściany wym. 53 x 40 x 65 cm - 1 szt. 20.Poduszki Białe wałki obszyte tkaniną bawełniana. Służą do ćwiczeń. śr. 20 cm, dł. 80 cm - 5 szt. 1.Stół konferencyjny prostokątny wykonany z płyty w tonacji orzecha, wym. 139x75x74 cm - szt. 1 2.Krzesło ISO czarne wykonane z wytrzymałej tkaniny. Wys. 47 cm. - szt. 6 3. Krzesło obrotowe funkcjonalne, dobrej jakości siedziska, oparcia krzeseł odchylane, siedziska regulowane za pomocą podnośnika pneumatycznego - szt. 2 4.Szafa wysoka z półkami wykonana z płyty wiórowej o grubości 18 mm z obrzeżem w kolorze orzecha - 3 półki wy, 84 x 35 x 156 cm - szt. 1 5. Szafa wysoka z drzwiami w kolorze orzecha - 3 półki, wym. 84 x 35 x 156 cm- szt. 1 6.Szafa na segregatory z 1 półką wym, 84 x 35 x 85 cm. Biurko gabinetowe wykonane z płyty wiórowej w kolorze orzecha. Płyta o grubości 18 mm z obrzeżem. Wym. 135 x 75 x 78 cm.- szt. 1.
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.00.00-8, 39.16.10.00-8, 39.13.00.00-2, 39.11.30.00-7, 39.51.20.00-4, 39.13.60.00-4, 34.92.84.80-6, 39.22.43.40-3, 39.53.00.00-6, 33.71.14.70-5, 37.53.52.50-4, 37.53.52.30-8, 37.53.52.40-1, 31.52.00.00-7, 30.19.43.00-8, 37.50.00.00-3, 39.11.00.00-6, 45.33.12.21-1.
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.02.2012.
 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 02 NAZWA: Wózki.
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Wózki spacerowe -W zestawie: stelaż wózka na podwójnych kołach z siedziskiem spacerowym, kosz na zakupy, tacka na napoje Charakterystyka wózka: - stelaż z podwójnymi kołami, przednie skrętne - duży kosz na zakupy - hamulec postojowy - praktyczna tacka na napoje - siedzisko spacerowe z regulowanym oparciem - 5-punktowe pasy bezpieczeństwa - regulowana, składana budka - regulowany podnóżek - oparcie na stópki szt. 10 2. Wózki głębokie - W wyposażeniu standardowym: - aluminiowa stabilna konstrukcja na kołach piankowych - przednie koła obrotowe z możliwością zablokowania i amortyzacją - regulowana ergonomiczna rączka - obszerna gondolka z regulowanym zagłówkiem - siatkowy kosz na zakupy Lekki i funkcjonalny wózek posiada łatwy system składania oraz pneumatyczny system wspomagania rozkładania co pozwala na szybkie i proste posługiwanie się wózkiem. Hamulec, ergonomiczna rączka i torba z przewijakiem dają zaś wygodę rodzicowi. Szt. 3 3.Wózki bliźniacze W wyposażeniu standardowym wózek posiada: okrycie na nóżki, budka, okrycie przeciwdeszczowe oraz koszyk na zakupy Dwupozycyjna regulacja dwóch niezależnych podnóżków, płynna i niezależna regulacja nachylenia oparcia, 5-cio punktowe pasy bezpieczeństwa, centralny tylny hamulec Szt. 3.
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.91.11.00-7.
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.02.2012.
 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 03 NAZWA: Sprzęt AGD i RTV.
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Niszczarka do dokumentów - szt. 1; cicha przybiurkowa niszczarka dokumentów z funkcją start/stop oraz cofania (rewers) - niszczy papier, karty kredytowe, zszywki. Cięcie papieru w ścinki. Automatyczne wyłącznie silnika przy zapełnionym koszu na ścinki lub przy otwartych drzwiach; pojemność kosza 17 l 2.Kserokopiarka - szt. 1 - Metoda kopiowania: laserowa pośrednia elektrostatyczna; Rozdzielczość kopiowania: 600 x 600 dp, Skala szarości: 256 poziomów, Maksymalny format oryginału: A3, Format kopii A3- A5; Zoom (zmienny): od 50% do 200% (co 1%); Automatyczny podajnik dok: 50 ark. (A4, gramatura 75g.m. kw); Ekspozycja: tekst, tekst.foto, foto; Szybkość drukowania: 16 stron.min; Pamięć drukarki: 20 MB 3.Drukarka - szt.1; Technologia druku laserowa (kolor); Format druku A4; Podajnik papieru 200 arkuszy; Taca odbiorcza 100 arkuszy; Pamięć 16 MB; Wydajność 3000 str.mies; Rozdzielczość w czerni 1200 x 600 dpi; Rozdzielczość w kolorze 1200 x 600 dpi; Szybkość druku w czerni 20 str.min; Szybkość druku w kolorze 5 str.min Obsługiwane formaty nośników A4, A5, B5, DL, koperty, legal, letter; Wymiary (szer. x wys.x gł.) 380 x 275 x 396 mm 4.Zestaw komputerowy z oprogramowaniem - szt. 1- System operacyjny Windows 7 Home Premium 64 bit; Wersja językowa polski; Procesor Intel Core i5 2gen 2410M 2,3 GHz; Pamięć podręczna CACHE 3 MB; Ekran 15,6, Pamięć RAM 4 GB, DDR3; Dysk twardy 500 GB, SATA; Model karty graficznej Radeon HD6770M; Pamięć karty graficznej 1024 MB; Rodzaj napędu Super Multi DVD+.-RW.RAM; Wbudowana kamera; Karta bezprzewodowa (WiFi) 802.11b/g/n; Bluetooth; Czytnik kart pamięci 3 w 1 SD, SDHC, MMC; Złącze USB 2.0 - 2; Złącze USB 3.0 - 2; Wyjście HDMI; Wyjście VGA; Tuner TV ; Wymiary (wys. x szer. x gł.) 31 x 378 x 247 mm; Wyposażenie: akumulator, instrukcja obsługi, zasilacz, USB Tuner telewizyjny 5.Aparat telefoniczny - szt. 2; Współpraca z linią telefoniczną analogową; Identyfikacja numeru przychodzącego (CLIP); Wbudowana książka telefoniczna 50 wpisów; Wyświetlacz czarno - biały LCD; Podświetlenie wyświetlacza; Przywołanie słuchawki; Menu w języku polskim, Liczba słuchawek w komplecie 1; Funkcje dodatkowe: budzik, sygnalizacja połączenia oczekującego; Zasilanie słuchawki 2 akumulatory AAA NiMH; Czas rozmowy 10 godzin; Czas czuwania 120 godzin Kolor obudowy czarny; Wymiary słuchawki 48 x 143 x 32 mm; Wymiary bazy 123 x 58 x 115 mm; Wyposażenie: 2 akumulatory AAA (NiMh 750mAh), baza, instrukcja obsługi w języku polskim, kabel telefoniczny (1,5 m), karta gwarancyjna, pokrywa akumulatorów, słuchawka, zasilacz 6.Kuchnia gazowo - elektryczna - szt. 1, Wymiary (szer. x wys. x gł.) 50 x 85 x 60 cm; Kolor srebrno - czarny; Klasa energetyczna A; Napięcie zasilania 230V; Moc przyłączeniowa 3,4 kW; Płyta grzewcza gazowa; Pola grzewcze 4 palniki gazowe; Ruszt osobny dla każdego palnika, emaliowany; Zapalarka gazu automatyczna w pokrętle; piekarnik elektryczny; Pojemność 55 litrów; Programator elektroniczny; Liczba funkcji 9 Grill (opiekacz), Termoobieg, Rożen, Typ prowadnic drabinki; Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu w płycie grzewczej; Wyposażenie: 1 półka siatkowa, 2 półki blaszane, 4 ruszty płyty grzewczej, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, 7.Lodówka - szt. 1 - Wymiary (wys. x szer. x gł.) 187 x 59,5 x 64 cm; Kolor srebrny; Położenie zamrażarki na dole; Pojemność chłodziarki ok. 225 litrów; Pojemność zamrażarki ok.119 litrów; Liczba agregatów 1; Liczba termostatów 1; Klasa energetyczna A lub A++; Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania 24 godziny; Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki automatyczny; Zmiana kierunku otwierania drzwi; półki wykonane ze szkła bezpiecznego; Wyposażenie: 4 półki szklane w chłodziarce, 1 szuflada na warzywa i owoce, 4 półki w drzwiach, 3 szuflady w zamrażarce, rączki zewnętrzne, karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim 8.Zmywarka - szt. 1, Wymiary (szer. x wys. x gł.) 60 x 85 x 60 cm; Panel sterujący zewnętrzny (odkryty); Kolor srebrny; Liczba kompletów 12-14; Temperatury zmywania 45, 50, 65, 70; Klasa energetyczna A; Zużycie wody 12-14 litrów Wskaźnik braku soli; Wskaźnik braku nabłyszczacza; Opóźnienie startu pracy Połowa załadunku; Zabezpieczenie przed zalaniem; Wyposażenie: instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, koszyk na sztućce, wąż dopływowy z zabezpieczeniem przed zalaniem, wąż odpływowy 9.Czajnik - szt. 4, Pojemność 1,7 litra; Element grzejny płaska grzałka płytowa; Moc 2000 W; Filtr antyosadowy nylonowy; Obrotowa podstawa; Wskaźnik poziomu wody automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, 10.wyparzarka - sz. 1, do szkła z elektronicznym układem sterowania, jedno ramię myjące, maksymalna wysokość mytych przedmiotów 250 mm, czas cyklu mycia 150 sekund w tym 30 s wyparzania, zasilanie ciepłą lub zimną wodą, zużycie wody w 1 cyklu 2 litry, wymiary kosza: 350x350 mm 11.Odkurzacz - szt. 3; Moc silnika 1800 W; Typ filtra antyalergiczny; Pojemność worka 1 litr; Długość przewodu 5 m; Zasięg pracy 8 m; Wymiary 26,5 x 29 x 39 cm Zasilanie 230-240 V 50-60 Hz; Wyposażenie: rura teleskopowa, wąż ssący, ssawko-szczotka z przełącznikiem parkiet-dywan, ssawka mała, ssawka szczelinowa, szczotka mała, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna 12.Żelazko- szt.3, Rodzaj stopy ceramiczna; Moc 2400 W; Wytwornica pary wbudowana; Wytwarzanie pary 40 g/min; Regulacja strumienia pary; Pionowy wyrzut pary; Dodatkowe uderzenie pary 100 g.min; Blokada kapania; Spryskiwacz; Długość przewodu sieciowego 3 m; 13.Pralka automatyczne - szt.1, Sposób załadunku od przodu; Wymiary (gł. x szer. x wys.) 55 x 60 x 85 cm; Kolor biały; Prędkość wirowania 1200 obr.min; Regulacja prędkości wirowania skokowa; Wielkość załadunku 6 kg; Klasa energetyczna A+ Zużycie wody 48- 50 litrów; Programator (sterowanie) elektroniczny; Opóźnienie startu pracy; wbudowane zabezpieczenie przed zalaniem, blokada przedwczesnego otwarcia drzwi 14.Telewizor - Ekran 40, panoramiczny 16:9 Rozdzielczość Full HD, 1920 x 1080 Technologia odświeżania 100 Hz Motion Plus; Dźwięk System dźwięku przestrzennego SRS TheaterSound; Funkcje dodatkowe dźwięku Dolby Digital Plus, AVL; Moc głośników 2 x 10 W; Tuner DVB-T (MPEG-4) - naziemnej telewizji cyfrowej , DVB-C - kablowej telewizji cyfrowej, analogowy; Liczba cyfrowych wejść HDMI 4; Liczba złączy USB 2; Liczba złączy EURO 2; Złącze Ethernet (LAN); Wejście komponentowe; Wejście PC; Wyjście słuchawkowe; Kolor obudowy czarny; Wymiary bez podstawy (szer. x wys.x gł.) 97,6 x 61,4 x 8 cm Wyposażenie: baterie do pilota, obrotowa podstawa, pilot, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna..

siwz.doc (263kB) word

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (9 grudnia 2011, 13:59:56)

Ostatnia zmiana: Bartosz Wiese (20 grudnia 2011, 16:25:43)
Zmieniono: Dodanie rozstrzygnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1297