zamówienie na:

„Opracowanie projektów budowy dróg nawierzchni asfaltowej w miejscowości Przyłęki Gmina Białe Błota: I. Droga Przyłęki – Brzoza o długości ca 1200mb. II. Droga do TLH o długości ca 900 mb.

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 euro
termin składania ofert: 8 października 2004
wynik postępowania: Zgodnie z Art. .92 Ustawy prawo Zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 08.10.2004 roku na „Opracowanie projektów budowy dróg o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Przyłęki: I. Droga Przyłęki – Brzoza, II. Droga do TLH” , na wykonawcę zamówienia została wybrana oferta Nr 02, złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „Drog- Most” Daniel Galica z siedzibą Jeleniec 76, 86-221 Papowo Biskupie. Wartość I i II zadania razem , netto 14 900,00 zł. ( słownie: czternaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100) brutto:18 178,00 zł. ( słownie: osiemnaście tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych 00/100). Termin realizacji 20.12.2004r. Termin zawarcia umowy ustala się na dzień 19.10 2004r.  
 

Wójt Gminy Białe Błota  ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na

  „Opracowanie projektów budowy dróg nawierzchni asfaltowej w miejscowości   Przyłęki Gmina Białe Błota:

I.                   Droga Przyłęki – Brzoza o długości ca  1200mb.

II.                Droga do TLH o długości ca 900 mb.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.                            

Termin realizacji wymagany przez Zamawiającego 20.12. 2004r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym.

Osobami  upoważnionymi do kontaktów z oferentami są: insp. Jadwiga Tomaszewska , insp. Wojciech Rutkowski w godzinach 8.00-15.30.

Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.

Termin składania ofert upływa w dniu  08.10.2004r. o godz. 10.00.

           Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.10.2004 o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego pokój Nr 20 .

Przy wyborze ofert zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.

Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 , spełniający wymogi art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (21 września 2004, 07:40:02)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (12 października 2004, 11:30:22)
Zmieniono: rozstrzygniecie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2238