zamówienie na:

DOSTAWĘ I MONTAŻ PLACÓW ZABAW DLA DZIECI – 6 zestawów W MIEJSCOWOŚCIACH NA TERENIE GMINY BIAŁE BŁOTA

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 8 października 2004
wynik postępowania: Zgodnie z Art. .92 Ustawy prawo Zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 08.10.2004 roku na „Dostawę i montaż placów zabaw dla dzieci- 6 zestawów w miejscowościach na terenie Gminy Białe Błota”, na wykonawcę zamówienia została wybrana oferta Nr 02, złożona przez ALFA Spółka z o.o. z siedzibą 41-600 Świętochłowice ul. Metalowców 3a. Wartość zadania razem , netto: 115 337,00 zł. (słownie: sto piętnaście tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych 00/100),brutto 140 711,14 zł. ( słownie: sto czterdzieści tysięcy siedemset jedenaście złotych 14/100). Termin realizacji 30 dni od zawarcia umowy.  
341-29/04

 

Wójt Gminy Białe Błota ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na: 

 „ DOSTAWĘ I MONTAŻ  PLACÓW ZABAW  DLA DZIECI – 6 zestawów W MIEJSCOWOŚCIACH NA TERENIE GMINY BIAŁE BŁOTA” 

     

            Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych. 

Termin realizacji wymagany przez Zamawiającego 30 dni od zawarcia umowy.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są inspektorzy Irena Kladzińska i Jadwiga Tomaszewska w godzinach 8.30-15.30.

Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.

Termin składania ofert upływa w dniu  08.10.2004r. o godz. 14.00.

           Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.10.2004 o godz. 14.15 w siedzibie Zamawiającego  pokój Nr 20.

Przy wyborze ofert  Zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.

Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 , spełniający wymogi art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (22 września 2004, 15:43:41)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (13 października 2004, 15:37:14)
Zmieniono: ozstrzygniecie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1707