zamówienie na:

WYWÓZ ODPADÓW Z POJEMNIKÓW ROZMIESZCZONYCH NA TERENIE GMINY BIAŁE BŁOTA W LATACH 1 listopad 2004- 31 grudzień 2006

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 60 000 EURO
termin składania ofert: 11 października 2004
wynik postępowania: Informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 11.10.2004r. na „ Wywóz odpadów z pojemników rozmieszczonych na terenie Gminy Białe Błota w latach od 01 listopada 2004 r do 31 grudnia 2006r. na wykonawcę została wybrana oferta Nr 01 , złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe „ SANITRANS” z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Barycka 50z poniższymi cenami: 4. Za obsługę pojemników z odpadami komunalnymi - o pojemności 110 l - cena: netto 7,00 zł. brutto 7,49zł. - o pojemności 240 l - cena netto 14,00 zł. brutto 14,98 zł. - o pojemności 1100 l – cena netto 29,00 zł. brutto 31,03 zł. - o pojemności 5m³ - cena netto105,00 zł. brutto 112,35 zł. - o pojemności 7m³ - cena netto 125,00 zł. brutto 133,75 zł. - o pojemności 10 m³ - cena netto139,00 zł. brutto 148,73 zł. 5. Za obsługę pojemników z odpadami z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej: - o pojemności 1100 l - cena netto 30,00 zł. brutto 32,10 zł. - o pojemności 5m³ - cena netto 100,00 zł. brutto 107,00 zł. - o pojemności 7m³ - cena netto 110,00 zł brutto 117,70 zł. - o pojemności 10m³ - cena netto 128,00 zł. brutto 136,96 zł. 6. Za odpady z ogrodów i parków ( w tym cmentarzy): - o pojemności 1100 l – cena 29,00 zł. brutto 31,03 zł. - o pojemności 5m³ - cena netto 110,00 zł. brutto 117,70 zł. - o pojemności 7m³ - cena netto120,00 zł. brutto 128,40 zł. - o pojemności 10m³ - cena netto 140,00 zł. brutto 149,80 zł. Termin zawarcia umowy wyznacza się na dzień 21. 10 2004r  
                                                                                                       Białe Błota 2004.09.21

341-27/04

 

 

              

          Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie, tel./fax 349-42-48, tel. 349-44-02, 381-40-95,internet:www.bip.bialeblota.pl,

e-mail: sekretariat@ bialeblota .pl .

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na  „ WYWÓZ ODPADÓW Z POJEMNIKÓW ROZMIESZCZONYCH  NA TERENIE GMINY BIAŁE BŁOTA W LATACH 1 listopad 2004- 31 grudzień 2006”      

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.            

          Termin realizacji wymagany przez Zamawiającego od 1 listopada 2004 r. do 31 grudnia 2006 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są inspektorzy Anna Małek i Jadwiga Tomaszewska w godzinach 8.30-15.30.

Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.

Termin składania ofert upływa w dniu  11.10.2004r. o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.10.2004 o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego  pokój Nr 20.

Przy wyborze ofert zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%. Za podstawę do obliczeń przyjmuje się cenę netto za jednorazowy wywóz:

I. Odpadów komunalnych z pojemników o pojemności :

1. 110 l           - 5 %

2. 240 l           - 5 %

3.  PA 1100 l   - 55 %

4. 5 m³              - 5%

5. 7 m³              - 10%

6.10 m³             - 20%

II. Odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, z pojemników o pojemności:

1.  PA 1100  l  - 40%

2. 5 m³              - 10%

3. 7 m³              - 20%

4. 10 m³             - 30%

III. Odpadów z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy), z pojemników o pojemności:

1.  PA 1100  l    - 30%

2. 5 m³              - 30%

3. 7 m³              - 20%

4. 10 m³             - 20%

 

Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 , spełniający wymogi art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

 

 

 

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (27 września 2004, 13:24:50)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (12 października 2004, 15:26:02)
Zmieniono: rozstrzygniecie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1508