zamówienie na:

Przebudowę ulicy Chlebowej ( na odcinku od ulicy Centralnej do ulicy Arlekina ) i ulicy Arlekina – jednostronny chodnik w miejscowości Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 11 października 2004
wynik postępowania: Zgodnie z Art. 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego z dnia 11.10.2004r. na . „Przebudowę ulicy Chlebowej (na odcinku od ulicy Centralnej do ulicy Arlekina) i ulicy Arlekina- jednostronny chodnik w miejscowości Białe Błota”. Na wykonawcę wybrana została oferta Nr 03 złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe „AFFABRE” Spółka z o.o. 85-727 Bydgoszcz ul. Inwalidów 1. Z ceną netto 53-503,50zł., brutto 65 274,27 zł., terminem realizacji 25 dni od zawarcia umowy, terminem gwarancji 36 miesięcy i terminem płatności 21 dni. Podpisanie Umowy nastąpi w dniu 04.11.2004r. 
O G Ł O S Z E N I E

              

Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie, tel. ( 052) 349-42-48, tel. 349-44-02,381-40-95, 34945-74 , fax 323-90-80 internet:www.bip.bialeblota.pl, e-mail: sekretariat@ bialeblota .pl .

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na przebudowę drogi powiatowej nr 05498:  „BUDOWĘ CHODNIKA (ŚCIEŻKI ROWEROWEJ) Z ODWODNIENIEM PRZY DRODZE POWIATOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁOCHOWO GMINA BIAŁE BŁOTA ” Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.                                 

Termin realizacji wymagany przez Zamawiającego 20 grudnia 2004 roku.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym.

Wymagana wpłata wadium w wysokości 3 200,00 złotych.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są  inspektorzy Jadwiga Tomaszewska i  Wojciech Rutkowski  w godzinach 8.00-15.30.

Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój 24.

Termin składania ofert upływa w dniu  14.10.2004r. o godz. 10.00.

           Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.10.2004 o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego pokój Nr 20.

Przy wyborze ofert zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.

Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z-ca Wójta

Grzegorz Pilarski

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (27 września 2004, 14:00:35)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (29 października 2004, 09:37:35)
Zmieniono: blad

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1522