zamówienie na:

BUDOWĘ CHODNIKA (ŚCIEŻKI ROWEROWEJ) Z ODWODNIENIEM PRZY DRODZE POWIATOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁOCHOWO GMINA BIAŁE BŁOTA

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 14 października 2004
wynik postępowania: Zgodnie z Art. .92 Ustawy prawo Zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 14.10.2004 roku na przebudowe drogi powiatowej Nr 05498: „Budowę chodnika ( ścieżki rowerowej) z odwodnieniem przy drodze powiatowej w miejscowości Łochowo Gmina Białe Błota, na wykonawcę robót została wybrana oferta Nr 02, złożona przez Przedsiębiorstwo EL- KAJO Spółka z o.o. z siedzibą 85-079 Bydgoszcz ul. T. Kościuszki 27. Wartość zadania razem , netto: 130 936,86 zł. (słownie: sto trzydzieści tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych 86/100),brutto 159 742,97 zł. ( słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote 97/100). Termin realizacji - 20 .12.2004r. , termin gwarancji 36 miesięcy i terminem płatności 21 dni od dostarczenia faktury do Zamawiającego.  
Białe Błota 2004.09.28

341-30/04

 

 

O G Ł O S Z E N I E

              

Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie, tel. ( 052) 349-42-48, tel. 349-44-02,381-40-95, 34945-74 , fax 323-90-80 internet:www.bip.bialeblota.pl, e-mail: sekretariat@ bialeblota .pl .

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na przebudowę drogi powiatowej nr 05498:  „BUDOWĘ CHODNIKA (ŚCIEŻKI ROWEROWEJ) Z ODWODNIENIEM PRZY DRODZE POWIATOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁOCHOWO GMINA BIAŁE BŁOTA ” Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.                                 

Termin realizacji wymagany przez Zamawiającego 20 grudnia 2004 roku.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym.

Wymagana wpłata wadium w wysokości 3 200,00 złotych.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są  inspektorzy Jadwiga Tomaszewska i  Wojciech Rutkowski  w godzinach 8.00-15.30.

Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój 24.

Termin składania ofert upływa w dniu  14.10.2004r. o godz. 10.00.

           Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.10.2004 o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego pokój Nr 20.

Przy wyborze ofert zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.

Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z-ca Wójta

Grzegorz Pilarski

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (29 września 2004, 18:06:17)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (15 października 2004, 11:23:27)
Zmieniono: rozstrzygniecie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1591