zamówienie na:

BUDOWĘ CHODNIKA (ŚCIEŻKI ROWEROWEJ) Z ODWODNIENIEM PRZY DRODZE BIAŁE BŁOTA - BYDGOSZCZ

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 15 października 2004
wynik postępowania: 341-28/04 Zgodnie z Art. 92 Ustawy prawo Zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 15.10.2004 roku na „Budowę chodnika ( ścieżki rowerowej) z odwodnieniem przy drodze wojewódzkiej Białe Błota – Bydgoszcz Gmina Białe Błota” ,na wykonawcę robót została wybrana oferta Nr 01, złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ KOMBUD” Sp. z o.o. z siedzibą 85-016 Bydgoszcz ul. 3-go Maja 20A. Wartość zadania netto 239 538, 33 zł. ( słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych 33/100) brutto:292 236,76 zł. ( słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści sześć złotych 76 /100). Termin realizacji do 20.12.2004r. 
Białe Błota 2004.09.30

341-28/04

 

 

O G Ł O S Z E N I E

              

Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie, tel. ( 052) 349-42-48, tel. 349-44-02,381-40-95, 34945-74 , fax 323-90-80 internet:www.bip.bialeblota.pl, e-mail: sekretariat@ bialeblota .pl .

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 223  : „ BUDOWĘ CHODNIKA (ŚCIEŻKI ROWEROWEJ) Z ODWODNIENIEM PRZY DRODZE  BIAŁE BŁOTA - BYDGOSZCZ ”Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.                                

Termin realizacji wymagany przez Zamawiającego 20 grudnia 2004 roku.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym.

Wymagana wpłata wadium w wysokości 3 600,00 złotych.

              Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są : insp. Jadwiga Tomaszewska i  Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Jan Czekajewski  w godzinach 8.00-15.30.

Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój 24.

Termin składania ofert upływa w dniu  15.10.2004r. o godz. 10.00.

           Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.10.2004 o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego pokój Nr 20.

Przy wyborze ofert zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.

Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z-ca Wójta

Grzegorz Pilarski

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (1 października 2004, 14:56:49)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (18 października 2004, 11:04:03)
Zmieniono: rozstrzygniecie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1638