zamówienie na:

Dostawa 10 m3 oleju opałowego rocznie z dowozem do Żłobka Gminnego U misia w Łochowie na lata 2013-2014

zamawiający: Żłobek Gminny 'U Misia' w Łochowie , ul. Okopowa 10, 86-055 Łochowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 515 66 06
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.2710.02.2012
wartość: poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 14 stycznia 2013  11:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 
Łochowo: Dostawa 10 m3 oleju opałowego rocznie z dowozem do Żłobka Gminnego U misia w Łochowie na lata 2013-2014
Numer ogłoszenia: 272565 - 2012; data zamieszczenia: 27.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Żłobek Gminny "U Misia" w Łochowie , ul. Okopowa 10, 86-055 Łochowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 515 66 06.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umisia.bialeblota.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Żłobek Gminny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa 10 m3 oleju opałowego rocznie z dowozem do Żłobka Gminnego U misia w Łochowie na lata 2013-2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa około 10 m3 oleju opałowego z dowozem do Żłobka Gminnego U misia w Łochowie, ul. Okopowa 10. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje również załadunek oleju opałowego na terminalu producenta / importera, transport i jego rozładunek w miejscu przeznaczenia. Olej napędowy grzewczy winien być dostarczany na własny koszt i ryzyko Wykonawcy do kotłowni mieszczącej się w budynku żłobka. 3. Przy każdorazowej dostawie zbiorniki Zamawiającego powinny być tankowane do pełnej swojej pojemności, co oznacza, że rzeczywista ilość zatankowanego oleju opałowego może być większa lub mniejsza od złożonego zamówienia częściowego o około 10-15%. 4. Rzeczywista ilość zamawianego oleju napędowego grzewczego będzie zależna od ich faktycznych potrzeb. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości dostaw w ilości do 15% ogólnej wielkości zamówienia. 6. Wymagane parametry oleju napędowego grzewczego, zgodnie z Polską Normą PN-C-96024:2001: a. wartość opałowa nie niższa niż 42, 6 MJ/kg, b. pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej nie większa niż 0,3% m/m, c. pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01% m/m, d. zawartość siarki nie więcej niż 0,20% m/m, e. zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg, f. gęstość w temperaturze 150C wyższa niż 860 kg/m3, g. temperatura zapłonu nie niższa niż 560 C, h. temperatura płynięcia nie wyższa niż -20oC, i. lepkość kinetyczna w temperaturze 200 C nie większa niż 6 mm2/s; 7. Warunki realizacji dostawy oleju napędowego grzewczego: a. dostawa oleju napędowego grzewczego realizowana stosownie do potrzeb Zamawiającego w ciągu 48 godzin od daty złożenia zamówienia przez dyrektora żłobka w godzinach pracy placówki (od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 - 17:00), b. Wykonawca będzie dostarczał olej napędowy grzewczy na telefoniczny wniosek dyrektora żłobka w Łochowie lub osoby upoważnionej, c. do każdej faktury wystawionej za tankowanie oleju napędowego grzewczego dołączony musi być atest oleju. 8. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Pojemność zbiorników na olej w żłobku ok. 2.000 litrów, 2) Dostarczona ilość paliwa fakturowana będzie w temperaturze referencyjnej 150C. 3) Wykonawca zobowiązany będzie: a) co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem uzgodnić z Zamawiającym termin dostawy, b) dostarczyć zamawianą ilość oleju napędowego grzewczego w terminie do 2 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w punkcie 3. 4) Ilość dostarczonego oleju napędowego grzewczego musi być potwierdzona przez Zamawiającego. 5) Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany w formularzu ofertowym wskazać te części zamówienia, które powierzy podwykonawcom. 9. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczonego oleju napędowego grzewczego z wymaganiami opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 3) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków wynikające z nieprawidłowej realizacji zamówienia lub niewłaściwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca wyładunku. 4) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji zamówienia norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska naturalnego poniesie wykonawca. 5) Wykonawca winien: a) zdobyć wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty, b) sprawdzić i zweryfikować materiały oraz niezwłocznie poinformować Zamawiającego o ewentualnych błędach; Zamawiający nie będzie uwzględniał żadnych roszczeń i uwag z tytułu błędów lub nieścisłości SIWZ po upływie terminu zgłoszeń uwag. 10. Wymagania dotyczące gwarancji: 1) Wykonawca udziela gwarancji jakości na każdą partię dostarczonego oleju napędowego grzewczego. 2) W przypadku dostawy wadliwego oleju napędowego grzewczego, Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany na własny koszt i ryzyko tej partii oleju w terminie do 7 dni od dnia złożenia reklamacji.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełniony w przypadku Wykonawcy prowadzącego zarejestrowaną działalność gospodarczą i posiadającego aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia do oferty musi być dołączony wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej trzech dostaw - każda w ilości łącznej większej niż 10 m3 z podaniem wartości, daty i miejsca realizacji wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ wraz z dokumentami wystawionymi przez Zamawiających na rzecz których dostawy zostały zrealizowane potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów do korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (art. 23 Pzp), Wykonawcy muszą: a) ustanowić pełnomocnika, b) podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp, c) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja) - pełnomocnictwo wyznaczające pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego (jeżeli Wykonawca jest w takiej sytuacji); w pozostałych przypadkach - jeżeli pełnomocnictwo jest stosowane. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. (UWAGA: Oferta złożona przez spółkę cywilną jest traktowana jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców, każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie III.4.2 ogłoszenia. W przypadku składania kopii tych dokumentów, kopie te winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wspólników. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu, w przypadku: a. jeżeli warunki atmosferyczne nie pozwalają na wykonanie częściowych dostaw oleju opałowego w terminie określonym w SIWZ ze względów technologicznych, co może mieć wpływ na jakość dostawy. b. jeżeli zmianie ulegnie stawka podatku od towarów i usług VAT, c. zmiany osoby upoważnionej do odbioru oleju opałowego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bialeblota.pl; www.umisia.bialeblota.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Żłobek Gminny U misia Ul. Okopowa 10 86-065 Łochowo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.01.2013 godzina 11:00, miejsce: Żłobek Gminny U misia Ul. Okopowa 10 86-065 Łochowo.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (216kB) word

Unieważnienie ppostępowania przetargowego (145kB) plik

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (27 grudnia 2012, 15:07:55)

Ostatnia zmiana: Bartosz Wiese (17 stycznia 2013, 09:10:21)
Zmieniono: dodanie unieważnienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1040