zamówienie na:

sprzedaż , nieruchomości gruntowych położonych w Murowańcu, zapisanych w KW 66845

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60000 euro
termin składania ofert: 25 listopada 2004
wynik postępowania: Stosownie do § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108) Wójt Gminy Białe Błota informuje, że dnia 25 listopada 2004 r. w Urzędzie Gminy Białe Błota odbył się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych zapisanych w KW 66845 położonych w Murowańcu : 1.działki nr 279/22, 279/23, 279/27, 279/28 o pow. ogólnej 955 m2 cena wywoławcza : 23.302,00 zł (w tym 22% VAT) - do przetargu dopuszczono 2 osoby, które wpłaciły wadium, - najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła : 30.000,00 zł (w tym. 22% VAT), - na nabywcę ustalono : małż. Anielę i Kazimierza Lewandowskich, 2.działki nr 279/20, 279/21, 279/25 i 279/26 o pow. ogólnej 1047 m2 cena wywoławcza : 25.546,80 zł (w tym 22% VAT) - żadna osoba nie wpłaciła wadium, - przetarg zakończony wynikiem negatywnym. 3.działki nr 279/17 i 279/18 o pow. ogólnej 1062 m2 cena wywoławcza : 25.912,80 zł (w tym 22 % VAT) - do przetargu dopuszczono 1 osobę, która wpłaciła wadium, - oferent zrezygnował z uczestnictwa w przetargu, - przetarg zakończony wynikiem negatywnym. 4.działka nr 279/19 o pow. ogólnej 900 m2 cena wywoławcza : 21.960,00 zł (w tym 22% VAT) - do przetargu dopuszczono 1 osobę, która wpłaciła wadium , - najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła : 22.180,00 zł (w tym 22% VAT), - na nabywcę ustalono małż. Elżbietę i Marcina Wasilewskich. Białe Błota, 2004-12-02 

Wójt Gminy Białe Błota ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących, nieruchomości gruntowych położonych w Murowańcu, zapisanych w KW 66845 :
1.działki nr 279/22, 279/23, 279/27 i 279/28 o pow. ogólnej 955 m2,
cena wywoławcza :   23.302,00 zł  (w tym 22% VAT)
2.działki nr 279/20, 279/21, 279/25 i 279/26 o pow. ogólnej 1047m2,
(na działce znajduje się fragment rowu odwadniającego)
cena wywoławcza :   25.546,80 zł  (w tym 22% VAT)
3.działki nr 279/17 i 279/18   o pow. ogólnej 1062 m2,
cena wywoławcza :   25.912,80 zł  (w tym 22% VAT)
4.działka nr 279/19  o pow. 900 m2,             
cena wywoławcza :   21.960,00 zł  (w tym 22% VAT)
Wymienione w ogłoszeniu działki przeznaczone są do zabudowy mieszkalnej, jednorodzinnej, wolnostojącej z dopuszczeniem nieuciążliwych usług.
Przetarg odbędzie się dnia 25 1istopada 2004 roku o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota w Białych Błotach ul.Szubińska 7, pokój nr 20.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 18 listopada 2004 roku włącznie na konto Urzędu  Gminy Białe Błota w Banku Pocztowym  S.A. O/Bydgoszcz Nr 03 1320 1117 2031 0392 2000 0001. Wadium zwraca się w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium wpłacone w gotówce przez osobę, która wygra przetarg , zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty
zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Ustalona, w drodze przetargu, cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
Dowód wpłaty wadium przez uczestnika przetargu oraz dowód osobisty do wglądu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Bliższych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Białe Błota, pokój nr 10 lub telefonicznie 323-90-99.
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyn.

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (26 października 2004, 09:16:17)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (2 grudnia 2004, 14:54:25)
Zmieniono: rozstrzygniecie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2028