zamówienie na:

Opracowanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w m.Łochowo Gmina Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 euro
termin składania ofert: 10 listopada 2004
wynik postępowania: Zgodnie z Art.92 Prawa Zamówień Publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 10.11.2004r. na „OPRACOWANIE PROJEKTU ROZBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁOCHOWO GMINA BIAŁE BŁOTA Gmina Białe Błota ” na wykonawcę wybrano korzystniejszą ofertę Nr 01 złożoną przez Usługi Inżynierskie w Budownictwie Maria Grzesiak z siedzibą ul. Kwiatkowskiego 4/26 , 85-791 Bydgoszcz. Z ceną netto 23 500,00 zł , brutto 28 670,00 zł., terminami realizacji, gwarancji i płatności zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ.  
341-34/04


O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie, tel. 349-42-48, 349-44-02, 381-40-95, fax 323-90-80 internet: www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: sekretariat@bialeblota.pl.
Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na  „Opracowanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w m.Łochowo Gmina Białe Błota:
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
Terminy realizacji wymagane przez Zamawiającego:

1.Projekt budowlany z uzgodnieniami do dnia 31. grudzień 2004r.
2.Projekt wykonawczy i budowlany z kompletem niezbędnych uzgodnień oraz przedmiary i kosztorys do dnia 30 stycznia 2005.
3.Prawomocne pozwolenie na budowę do dnia 28 lutego 2005r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są: insp. Jadwiga Tomaszewska , insp. Irena Kladzińska w godzinach od 8.00-15.30.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.
Termin składania ofert upływa w dniu 10.11.2004r. o godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.11.2004 o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego pokój Nr 20.
Przy wyborze ofert zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 , spełniający wymogi art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (27 października 2004, 08:48:22)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (16 listopada 2004, 13:53:49)
Zmieniono: rozstrzygniecie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1693