zamówienie na:

Wykonanie remontu nawierzchni - położenie dywanika asfaltowego na ulicy Wierzbowej (na odcinku od ul. Bukowej do mostu) w miejscowości Łochowo Gmina Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 15 listopada 2004
wynik postępowania: Zgodnie z Art.92 Prawa Zamówień Publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 15.11.2004r. na „Wykonanie nawierzchni- położenie dywanika asfaltowego na ulicy na ulicy Wierzbowej ( na odcinku od ulicy Bukowej do mostu) w miejscowości Łochowo Gmina białe Błota ” na wykonawcę wybrano ofertę Nr 01 złożoną przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „REMDROG” Sp. z o.o. ul. Nowotoruńska 8/10 85-840 Bydgoszcz. Z ceną netto 54 130,00 zł , brutto 66 038,60 zł., terminem realizacji 30 dni, terminem gwarancji 36 miesięcy i terminem płatności 21 dni po odbiorze i dostarczeniu faktury do Zamawiającego.  
341-35/04


OGŁOSZENIE

            Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie, tel. ( 052) 349-42-48, 349-44-02,381-40-95, fax  (052) 323-90-80, internet:www.bip.bialeblota.pl,e-mail: sekretariat@ bialeblota .pl .
Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na  „Wykonanie remontu nawierzchni - położenie dywanika asfaltowego na ulicy Wierzbowej (na odcinku od ul. Bukowej do mostu) w miejscowości Łochowo Gmina Białe Błota ”.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych. Termin realizacji wymagany przez zamawiającego 10 dni od  zawarcia umowy.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są: Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Jan Czekajewski i insp. Jadwiga Tomaszewska, w godz. 8.00-15.30.
Oferty należy składać w  siedzibie zamawiającego pokój Nr 24- sekretariat.
Termin składania ofert upływa w dniu  15.11.2004r. o godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 115.11.2004 o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego pokój Nr 24.
Przy wyborze ofert zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 , spełniający wymogi art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (4 listopada 2004, 11:10:18)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (19 listopada 2004, 15:18:57)
Zmieniono: rozstrzygniecie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1676