zamówienie na:

Projekt budowy dróg publicznych na terenie gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.06.2013.ZP2
wartość: poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 6 marca 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami) 
Białe Błota: Projekt budowy dróg publicznych na terenie gminy Białe Błota
Numer ogłoszenia: 79400 - 2013; data zamieszczenia: 26.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Białe Błota , ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3239090, faks 052 3239080.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialeblota.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Projekt budowy dróg publicznych na terenie gminy Białe Błota.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie I: Warunki techniczne dla projektowanej drogi - ulicy Azalowej w Białych Błotach długość: 312,0 m 1. Ulicę zaprojektować w układzie: - jezdnia szerokości 5,50 m o spadku poprzecznym jednostronnym w kierunku chodnika. Obramowanie w krawężniku wystającym od strony chodnika i z drugiej strony w oporniku, - chodnik jednostronny od strony posesji nieparzystych szerokości 1,5 m projektować o nawierzchni z kostki betonowej grub. 6 cm, na podsypce cementowo - piaskowej. - wjazdy do posesji projektować o nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm, na podsypce cementowo - piaskowej i podbudowie z betonu 2. Konstrukcję nawierzchni jezdni asfaltobetonowej projektować dla KR-2. 3. Ulicę projektować z uwzględnieniem planu zagospodarowania i niwelety projektu ulicy Betonowej. Projekt wykonany przez Pracownię Projektową Agador s.c., ul. Gajowa 7 w Bydgoszczy. 4. Odwodnienie zaprojektować poprzez wpusty uliczne do kanalizacji deszczowej włączonej do zaprojektowanej kanalizacji deszczowej w ul. Betonowej. 5. Uwzględnić przestawienie słupa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ulic: Azalowej i Asfaltowej. 6. Uzyskać warunki na kolizje z istniejącymi urządzeniami instalacji energetycznych, teletechnicznych i wod. - kan. od gestorów tych sieci i zaprojektować konieczną przebudowę. 7. Szacowana ilość działek do podziału: 4 działki. Zadanie II: Warunki techniczne dla projektowanej drogi - ulicy Zagajnikowej - Śluzowej w Prąd-kach 1. Ulicę zaprojektować w układzie: ul. Zagajnikowa, długość: 820,0 m: - jezdnia szerokości 6,00 m, o spadku poprzecznym jednostronnym w kierunku północnym - lasu. Obramowanie w krawężniku wystającym od strony chodnika (na odcinku zabudowanym) i z drugiej strony w oporniku, na odcinku nie-zabudowanym dwustronnie w oporniku, - chodnik jednostronny od strony zabudowy szerokości 2,0 m projektować o nawierzchni z kostki betonowej grub. 6 cm, na podsypce cementowo - piaskowej. - wjazdy do posesji projektować o nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm, na podsypce cementowo - piaskowej i podbudowie z betonu, ul. Śluzowa, długość: 70,0 m: - jezdnia szerokości 6,00 m, o spadku poprzecznym jednostronnym w kierunku zachodnim - lasu. Obramowanie w krawężniku wystającym od strony chodnika i z drugiej strony w oporniku, - chodnik jednostronny od strony zabudowy szerokości 2,0 m projektować o nawierzchni z kostki betonowej grub. 6 cm, na podsypce cementowo - piaskowej. - wjazdy do posesji projektować o nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm, na podsypce cementowo - piaskowej i podbudowie z betonu, 2. Konstrukcję nawierzchni jezdni asfaltobetonowej projektować dla KR-2. Również skrzyżowania z ulicami wykonać w takiej samej konstrukcji jezdni. 3. Ulicę projektować z uwzględnieniem planu zagospodarowania i niwelety w ulicy Bydgoskiej w Zielonce. 4. Odwodnienie zaprojektować powierzchniowe do zaprojektowanych rowów przydrożnych chłonnych od strony lasów. 5. Szacowana ilość działek do podziału: 5 działki. Zadanie III: Warunki techniczne dla projektowanej drogi - ulicy Bluszczowej + cz. Ułańskiej w Cielu Ulice zaprojektować w układzie pieszo jezdni szerokości 6,00 m: 1. ul. Bluszczowa, długość: 734,0 m, część ul. Ułańskiej, długość: 113,0 m, 2. nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowej + pod-budowa z betonu zaprojektować dla KR 2, 3. obramowanie dwustronnie w oporniku, 4. wjazdy do posesji projektować o nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm, na podsypce cementowo - piaskowej i podbudowie z betonu, 5. odwodnienie zaprojektować z pieszo-jezdni przez ściek poprowadzony środkiem (przekrój poprzeczny ze spadkami do środka jezdni), zaprojektować kanalizację deszczową z odprowadzeniem do odbiornika - zbiornika retencyjne-go przy trasie drogi krajowej S5, S10 po uzyskaniu warunków technicznych od GDDKiA Oddziału w Bydgoszczy, 6. skrzyżowania z ulicami wykonać w takiej samej konstrukcji jezdni KR2, 7. szacowana ilość działek do podziału: 3 działki. Zadanie IV: Dane techniczne dla Programu Funkcjonalno Użytkowego dla budowy drogi: ul. Zagajnikowej: I etap: od skrzyżowania z ul. Śluzową w Prądkach do ul. Źródlanej w Cie-lu, II etap: od skrzyżowania z ul. Źródlaną w Cielu do ul. Kościelnej w Cielu (droga powiatowa Nr 1537C I etap: od skrzyżowania z ul. Śluzową w Prądkach do ul. Źródlanej w Cielu - długość odcinka - 695,0 m, - szerokość pasa drogowego - 10,0 m, - konieczność pozyskania terenu z działek nr ewid.: 12277/1 i 12277/2 w obrębie geodezyjnym Prądki oraz z działki nr ewid.: 278/5-LP w obrębie geodezyjnym Ciele, - szerokość jezdni - 6,0 m, - przewidzieć możliwość budowy wzdłuż jezdni ciągu pieszo - rowerowego szerokości 2,0 m, - konstrukcja nawierzchni jezdni dla KR2 z nawierzchni asfaltobetonowej na podbudowie z kruszywa, - konstrukcja ścieżki pieszo-rowerowej z asfaltobetonu na podbudowie z kruszywa, - odwodnienie powierzchniowe poprzeczne z odprowadzeniem wód opadowych do odparowujących rowów przydrożnych. II etap: od skrzyżowania z ul. Źródlaną w Cielu do ul. Kościelnej w Cielu (droga powiatowa Nr 1537C) - długość odcinka - 1.131,0 m, - szerokość pasa drogowego - 10,0 m, - konieczność pozyskania terenu z działek nr ewid.: 278/6-LP i 278/7 w obrębie geodezyjnym Ciele, - szerokość jezdni - 6,0 m, - przewidzieć możliwość budowy wzdłuż jezdni ciągu pieszo - rowerowego szerokości 2,0 m, - konstrukcja nawierzchni jezdni dla KR2 z nawierzchni asfaltobetonowej na podbudowie z kruszywa, - konstrukcja ścieżki pieszo-rowerowej z asfaltobetonu na podbudowie z kruszywa, - odwodnienie powierzchniowe poprzeczne z odprowadzeniem wód opadowych do odparowujących rowów przydrożnych. Szacowana ilość działek do podziału: 4 działki..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1, 71.32.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) W stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 B do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku, Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie wykonał: 2 roboty projektowe o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia o długości ulic minimum: 500 mb, dla których wymagane było uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w części V.1 pkt 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku, Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do-świadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także za-kresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami: 1) posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności: a) drogowej - 2 osobami (projektant i sprawdzający), b) sieci i instalacji elektrycznych - 2 osobami (projektant i sprawdzający), c) sanitarnej - 2 osobami (projektant i sprawdzający), d) telekomunikacyjnej - 2 osobami (projektant i sprawdzający). Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w części V.1 pkt 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku, Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w części V.1 pkt 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo do podpisania oferty, określające jego zakres i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 2. W przypadku gdy ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką. 2) Możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli na skutek wystąpienia problemów niezawinionych przez Wykonawcę, w szczególności opóźnień lub przewlekłości postępowań organów administracji lub instytucji uzgadniających, w związku z wydawaniem pozwoleń, uzgodnień lub opinii.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.bialeblota.pl/?app=przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86 - 005 Białe Błota, Referat Inwestycji.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86 - 005 Białe Błota w pokoju nr 22 (I piętro Sekretariat),.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie I:.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Warunki techniczne dla projektowanej drogi - ulicy Azalowej w Białych Błotach długość: 312,0 m 1. Ulicę zaprojektować w układzie: - jezdnia szerokości 5,50 m o spadku poprzecznym jednostronnym w kierunku chodnika. Obramowanie w krawężniku wystającym od strony chodnika i z drugiej strony w oporniku, - chodnik jednostronny od strony posesji nieparzystych szerokości 1,5 m projektować o nawierzchni z kostki betonowej grub. 6 cm, na podsypce cementowo - piaskowej. - wjazdy do posesji projektować o nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm, na podsypce cementowo - piaskowej i podbudowie z betonu 2. Konstrukcję nawierzchni jezdni asfaltobetonowej projektować dla KR-2. 3. Ulicę projektować z uwzględnieniem planu zagospodarowania i niwelety projektu ulicy Betonowej. Projekt wykonany przez Pracownię Projektową Agador s.c., ul. Gajowa 7 w Bydgoszczy. 4. Odwodnienie zaprojektować poprzez wpusty uliczne do kanalizacji deszczowej włączonej do zaprojektowanej kanalizacji deszczowej w ul. Betonowej. 5. Uwzględnić przestawienie słupa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ulic: Azalowej i Asfaltowej. 6. Uzyskać warunki na kolizje z istniejącymi urządzeniami instalacji energetycznych, teletechnicznych i wod. - kan. od gestorów tych sieci i zaprojektować konieczną przebudowę. 7. Szacowana ilość działek do podziału: 4 działki..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1, 71.32.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.11.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie II:.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Warunki techniczne dla projektowanej drogi - ulicy Zagajnikowej - Śluzowej w Prądkach 1. Ulicę zaprojektować w układzie: ul. Zagajnikowa, długość: 820,0 m: - jezdnia szerokości 6,00 m, o spadku poprzecznym jednostronnym w kierunku północnym - lasu. Obramowanie w krawężniku wystającym od strony chodnika (na odcinku zabudowanym) i z drugiej strony w oporniku, na odcinku niezabudowanym dwustronnie w oporniku, - chodnik jednostronny od strony zabudowy szerokości 2,0 m projektować o nawierzchni z kostki betonowej grub. 6 cm, na podsypce cementowo - piaskowej. - wjazdy do posesji projektować o nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm, na podsypce cementowo - piaskowej i podbudowie z betonu, ul. Śluzowa, długość: 70,0 m: - jezdnia szerokości 6,00 m, o spadku poprzecznym jednostronnym w kierunku zachodnim - lasu. Obramowanie w krawężniku wystającym od strony chodnika i z drugiej strony w oporniku, - chodnik jednostronny od strony zabudowy szerokości 2,0 m projektować o nawierzchni z kostki betonowej grub. 6 cm, na podsypce cementowo - piaskowej. - wjazdy do posesji projektować o nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm, na podsypce cementowo - piaskowej i podbudowie z betonu, 2. Konstrukcję nawierzchni jezdni asfaltobetonowej projektować dla KR-2. Również skrzyżowania z ulicami wykonać w takiej samej konstrukcji jezdni. 3. Ulicę projektować z uwzględnieniem planu zagospodarowania i niwelety w ulicy Bydgoskiej w Zielonce. 4. Odwodnienie zaprojektować powierzchniowe do zaprojektowanych rowów przydrożnych chłonnych od strony lasów. 5. Szacowana ilość działek do podziału: 5 działki..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1, 71.32.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.11.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie III:.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Warunki techniczne dla projektowanej drogi - ulicy Bluszczowej + cz. Ułańskiej w Cielu Ulice zaprojektować w układzie pieszo jezdni szerokości 6,00 m: 1. ul. Bluszczowa, długość: 734,0 m, część ul. Ułańskiej, długość: 113,0 m, 2. nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowej + pod-budowa z betonu zaprojektować dla KR 2, 3. obramowanie dwustronnie w oporniku, 4. wjazdy do posesji projektować o nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm, na podsypce cementowo - piaskowej i podbudowie z betonu, 5. odwodnienie zaprojektować z pieszo-jezdni przez ściek poprowadzony środkiem (przekrój poprzeczny ze spadkami do środka jezdni), zaprojektować kanalizację deszczową z odprowadzeniem do odbiornika - zbiornika retencyjne-go przy trasie drogi krajowej S5, S10 po uzyskaniu warunków technicznych od GDDKiA Oddziału w Bydgoszczy, 6. skrzyżowania z ulicami wykonać w takiej samej konstrukcji jezdni KR2, 7. szacowana ilość działek do podziału: 3 działki..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1, 71.32.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.11.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie IV:.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dane techniczne dla Programu Funkcjonalno Użytkowego dla budowy drogi: ul. Zagajnikowej: I etap: od skrzyżowania z ul. Śluzową w Prądkach do ul. Źródlanej w Cie-lu, II etap: od skrzyżowania z ul. Źródlaną w Cielu do ul. Kościelnej w Cielu (droga powiatowa Nr 1537C I etap: od skrzyżowania z ul. Śluzową w Prądkach do ul. Źródlanej w Cielu - długość odcinka - 695,0 m, - szerokość pasa drogowego - 10,0 m, - konieczność pozyskania terenu z działek nr ewid.: 12277/1 i 12277/2 w obrębie geodezyjnym Prądki oraz z działki nr ewid.: 278/5-LP w obrębie geodezyjnym Ciele, - szerokość jezdni - 6,0 m, - przewidzieć możliwość budowy wzdłuż jezdni ciągu pieszo - rowerowego szerokości 2,0 m, - konstrukcja nawierzchni jezdni dla KR2 z nawierzchni asfaltobetonowej na podbudowie z kruszywa, - konstrukcja ścieżki pieszo-rowerowej z asfaltobetonu na podbudowie z kruszywa, - odwodnienie powierzchniowe poprzeczne z odprowadzeniem wód opadowych do odparowujących rowów przydrożnych. II etap: od skrzyżowania z ul. Źródlaną w Cielu do ul. Kościelnej w Cielu (droga powiatowa Nr 1537C) - długość odcinka - 1.131,0 m, - szerokość pasa drogowego - 10,0 m, - konieczność pozyskania terenu z działek nr ewid.: 278/6-LP i 278/7 w obrębie geodezyjnym Ciele, - szerokość jezdni - 6,0 m, - przewidzieć możliwość budowy wzdłuż jezdni ciągu pieszo - rowerowego szerokości 2,0 m, - konstrukcja nawierzchni jezdni dla KR2 z nawierzchni asfaltobetonowej na podbudowie z kruszywa, - konstrukcja ścieżki pieszo-rowerowej z asfaltobetonu na podbudowie z kruszywa, - odwodnienie powierzchniowe poprzeczne z odprowadzeniem wód opadowych do odparowujących rowów przydrożnych. Szacowana ilość działek do podziału: 4 działki..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1, 71.32.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

siwz.doc (307kB) word

szkic ul. Azalowa BB.jpg (628kB) jpg

szkic ul. Bluszczowej.JPG (1064kB) jpg

szkic ul. Zagajnikowa, Śluzowa Prądki.jpg (458kB) jpg

Szkic Zagajnikowa PRĄDKI CIELE.jpg (845kB) jpg

uniewaznienie.JPG (656kB) jpg

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (26 lutego 2013, 12:32:12)

Ostatnia zmiana: Bartosz Wiese (9 kwietnia 2013, 08:53:34)
Zmieniono: dodanie unieważnienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1552