zamówienie na:

Zakup z dostawą autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zakładu Aktywności Zawodowej Ośrodek Sportu i Rehabilitacji w Białych Błotach

zamawiający: Zakład Aktywności Zawodowej 'Ośrodek Sportu i Rehabilitacji' , ul. Centralna 27A, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 19411/01/2013
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 15 kwietnia 2013  12:00
przyczyna unieważnienia: Białe Błota, dnia 15.04.2013 r. ZP.19411/01/2013 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Zgodnie z art. 93 ust 1 poz. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję, że unieważniono przetarg nieograniczony, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 200.000 EURO na "ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ AUTOBUSU PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ "OŚRODKA SPORTU I REHABILITACJI" W BIAŁYCH BŁOTACH" z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty - oferta z najkorzystniejszą ceną - przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Oferta z najniższą ceną brutto - 230.108,40 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy sto osiem 40/100 złotych) przekracza możliwości finansowe na tym zadaniu. Kierownik Izabela Sut 
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.bialeblota.pl
Białe Błota: Zakup z dostawą autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zakładu Aktywności Zawodowej Ośrodek Sportu i Rehabilitacji w Białych Błotach
Numer ogłoszenia: 134712 - 2013; data zamieszczenia: 05.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Aktywności Zawodowej "Ośrodek Sportu i Rehabilitacji" , ul. Centralna 27A, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3494744, faks 52 3494744.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wyodrębniona organizacyjnie i finansowo jednostka Gminy Białe Błota.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup z dostawą autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zakładu Aktywności Zawodowej Ośrodek Sportu i Rehabilitacji w Białych Błotach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotowe zadanie obejmuje zakup z dostawą autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zakładu Aktywności Zawodowej OSIR w Białych Błotach Opis przedmiotu zamówienia . Uwaga: I. Poniżej przedstawiono minimalne wymagania techniczne oraz wyposażenia dotyczące przedmiotu zamówienia. II. Wykonawca może zaoferować rozwiązanie o wyższych wymaganiach technicznych i wyposażeniu. 1.Przedmiotem zamówienia jest zakup jednego, fabrycznie nowego i nieużywanego (nie noszącego śladów użytkowania) autobusu (19+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim. 2.Dane techniczne i wyposażenie: Dane ogólne: a.rok produkcji 2012 lub 2013 - z zastrzeżeniem fabrycznej nowości i nieużytkowania b.nadwozie typu autobus przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych c.liczba drzwi - 3 d.liczba miejsc siedzących 19+1 Silnik i nadwozie: a.silnik diesel do 150 KM b.pojemność silnika min. 2500 cm³ c.rozstaw osi do 4000 mm d.dopuszczalna masa całkowita minimum 5000 kg e.kolor nadwozia czerwony lub zielony Wyposażenie standardowe a.ABS + ASR + ESP + ASYSTENT RUSZANIA POD WZNIESIENIE b.wspomaganie układu kierowniczego c.bliźniacze koła osi tylnej d.koła 16 cali e.cyfrowy tachograf dla 2 kierowców f.drzwi tylne otwierane o 270 stopni z blokadą przy 90 stopniach g.akumulator min. 12V/100 Ah h.zbiornik min 100 l i.podgrzewany filtr paliwa j.pełna regulacja fotela kierowcy - fotel resorowany k.silnik spełniający normy Euro 5 l.poduszka powietrzna dla kierowcy m.immobilizer n.zdalnie sterowany centralny zamek o.instalacja alarmowa z pilotem Zabudowa autobusowa przedział pasażerski a.przeszklenie przedziału - szyby ciemne fabrycznie, grafitowe pojedyncze bez tylnych drzwi b.podłoga wykonana z materiałów wysokiej wytrzymałości pokryta wykładziną o podwyższonych parametrach bezpieczeństwa i ścieralności c.izolacja termiczna i akustyczna d.tapicerka miękka ściany i dach - zasłonki na oknach w przedziale - wieszaki na słupkach e.dodatkowe oświetlenie trzypunktowe sterowane w panelu kierowcy f.fotele z regulacją oparcia, trzypunktowe pasy g.tylny rząd foteli na podwyższeniu stanowiącym bagażnik h.luk dachowy uchylny z młotkiem bezpieczeństwa i.4 sztuki młotków bezpieczeństwa umieszczonych na słupkach j.instalacja radiowa ( radio CD z mp3 + rozprowadzenie głośników) k.półki z rozprowadzeniem klimatyzacji i oświetleniem punktowym dla pasażerów l.wejście do autobusu przez prawe drzwi na wysokości kierowcy przedział kierowcy a.obniżenie wejścia dla pasażerów wraz z przedłużeniem drzwi- oświetlenie stopnia b.ścianka za fotelem kierowcy c.barierki bezpieczeństwa przy drzwiach wejściowych oraz poręcz ułatwiająca wsiadanie Dodatkowe wyposażenie a.klimatyzacja montowana w tylnej części pojazdu mocy pow.10 kW przepływu na godzinę, z rozprowadzeniem w półkach b.ogrzewanie niezależne od pracy silnika z rozprowadzeniem o mocy 4kW c.doposażenie do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku - atestowana rampa rozkładana ręcznie o wymiarach min. 2,8 x 0,9m, nośność 350 kg - szyny mocujące - pasy mocujące - dodatkowy system demontażu czterech foteli ( miejsce na wózek) / wymiennie z rampą - po zdemontowaniu czterech foteli montaż rampy - świetlna i dźwiękowa sygnalizacja cofania Gwarancja - na elementy mechaniczne: min. 24 miesiące; - na powłokę lakierniczą: min. 24 miesiące; - na perforacje nadwozia: min. 72 miesiące - w okresie gwarancji darmowy całodobowy ASSISTANCE 24h / dobę przez 7 dni w tygodniu - odległość autoryzowanego serwisu obsługi od siedziby Zamawiającego - max. 30 km Warunki dostawy: a.wraz z samochodem Wykonawca dostarczy odpowiednią dokumentację (oryginalną instrukcję obsługi w języku polskim; książkę gwarancyjną; kartę pojazdu; książkę przeglądów serwisowych, atesty, certyfikaty czy dopuszczenia na wyposażenie dotyczące obsługi osób niepełnosprawnych oraz na wyposażenie dodatkowe nieobjęte dokumentacją autobusu), b.Wykonawca wskaże miejsce serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego; c.Wykonawca zapewni realizację zamówienia nie później niż w przeciągu 120 dni od podpisania umowy; d.dostawa autobusu, koszty sprawdzenia oraz jazda próbna obciążają w całości Wykonawcę, e.dostawa autobusu odbędzie się na miejsce wskazane przez Zamawiającego, znajdujące się w Białych Błotach ul. Centralna 27 a na koszt Wykonawcy. 4. Autobus stanowiący przedmiot zamówienia musi spełniać warunki techniczne przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla autobusów poruszających się po drogach publicznych oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej dla tego typu pojazdów. 5. Wykonawca w dniu odbioru przedmiotu umowy udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony autobus. Minimalne okresy gwarancyjne: - na elementy mechaniczne: min. 24 miesiące; - na powłokę lakierniczą: min. 24 miesięcy; - na perforacje nadwozia: min. 72 miesięcy..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.12.10.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 120.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Warunek Zamawiający uzna za spełniony w przypadku Wykonawcy prowadzącego zarejestrowaną działalność, okazującego się aktualnym odpisem z właściwego rejestru albo aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Do oferty musi być dołączony wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej jednej dostawy nowego autobusu / samochodu o ilości miejsc minimum 19+1 przystosowanego dla osób niepełnosprawnych - w tym jednej na wózku inwalidzkim - każda o wartości powyżej 150.000,00 zł brutto z podaniem wartości, daty i miejsca realizacji wraz z dokumentami wystawionymi przez Zamawiających, na rzecz których dostawy zostały zrealizowane, potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie.
·           III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Zamawiający nie precyzuje tego warunku udziału w postepowaniu.
·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Zamawiający nie precyzuje tego warunku udziału w postepowaniu.
·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku Wykonawcy posiadającego: a.ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 150.000,00 zł., b.aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu c.aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;  
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
·         inne dokumenty
przy wykazie wykonanych dostaw: dokumenty wystawione przez Zamawiających, na rzecz których dostawy zostały zrealizowane, potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
wypełniony formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ pełnomocnictwo w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w Rozdziale 8 pkt 1 i 2 SIWZ - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bialeblota.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Aktywności Zawodowej Ośrodek Sportu i Rehabilitacji ul. Centralna 27a, 86-005 Białe Błota, województwo Kujawsko-Pomorskie.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.04.2013 godzina 12:00, miejsce: Zakład Aktywności Zawodowej Ośrodek Sportu i Rehabilitacji ul. Centralna 27a, 86-005 Białe Błota, województwo Kujawsko-Pomorskie, Sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Źródło finansowania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z Uchwałą nr 10.272.13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 06.03.2013 r..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (289kB) word

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania - odpowiedzi:

Pytania i odpowiedzi (44kB) word

odpowiedź na zadanie pytanie (30kB) word

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (5 kwietnia 2013, 15:09:27)

Ostatnia zmiana: Bartosz Wiese (15 kwietnia 2013, 15:49:34)
Zmieniono: zamieszczono Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1271