zamówienie na:

Zakup wraz z dostawą autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zakładu Aktywności Zawodowej Ośrodka Sportu i Rehabilitacji w Białych Błotach.

zamawiający: Zakład Aktywności Zawodowej 'Ośrodek Sportu i Rehabilitacji' , ul. Centralna 27A, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 19411/03/2013
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 26 kwietnia 2013  12:00
przyczyna unieważnienia: Białe Błota, dnia 09.05.2013 r. Znak postępowania: ZP.19411/03/2013 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Zgodnie z art. 93 ust 1 poz. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję, że unieważniono przetarg nieograniczony, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 200.000 EURO na: "ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ AUTOBUSU PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ "OŚRODKA SPORTU I REHABILITACJI" W BIAŁYCH BŁOTACH" z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty - oferta z najkorzystniejszą ceną - przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Oferta z najniższą ceną brutto 227.402,40 zł (słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy czterysta dwa 40/100 złotych) przekracza możliwości finansowe na tym zadaniu. Kierownik Izabela Sut  
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.bialeblota.pl zakładka przetargi
Białe Błota: Zakup wraz z dostawą autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zakładu Aktywności Zawodowej Ośrodka Sportu i Rehabilitacji w Białych Błotach
Numer ogłoszenia: 154544 - 2013; data zamieszczenia: 18.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Aktywności Zawodowej "Ośrodek Sportu i Rehabilitacji" , ul. Centralna 27A, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3494744, faks 52 3494744.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://zaz.gops.win.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wyodrębniona organizacyjnie i finansowo jednostka Gminy Białe Błota.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z dostawą autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zakładu Aktywności Zawodowej Ośrodka Sportu i Rehabilitacji w Białych Błotach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest zakup jednego, fabrycznie nowego i nieużywanego (nie noszącego śladów użytkowania) autobusu (19+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim. 2.Dane techniczne i wyposażenie: Dane ogólne: a.rok produkcji 2012 lub 2013 - z zastrzeżeniem fabrycznej nowości i nieużytkowania b.nadwozie typu autobus przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych c.liczba drzwi - 3 d.liczba miejsc siedzących 19+1 Silnik i nadwozie: a.silnik diesel do 170 KM b.pojemność silnika min. 2143 cm³ c.rozstaw osi do 4350 mm d.dopuszczalna masa całkowita minimum 5000 kg e.kolor nadwozia czerwony lub zielony z zastrzeżeniem, że jest to kolor lakieru (Zamawiający nie dopuszcza oferowania pojazdu oklejonego folią). Wyposażenie standardowe a.ABS + ASR + ESP + ASYSTENT RUSZANIA POD WZNIESIENIE b.wspomaganie układu kierowniczego c.bliźniacze koła osi tylnej d.koła 16 cali e.cyfrowy tachograf dla 2 kierowców f.drzwi tylne otwierane o 270 stopni z blokadą przy 90 stopniach g.akumulator min. 12V 100 Ah h.zbiornik min 100 l i.podgrzewany filtr paliwa j.pełna regulacja fotela kierowcy - fotel resorowany k.silnik spełniający normy Euro 5 l.poduszka powietrzna dla kierowcy m.immobilizer n.zdalnie sterowany centralny zamek o.instalacja alarmowa z pilotem Zabudowa autobusowa przedział pasażerski a.przeszklenie przedziału szyby ciemne fabrycznie, grafitowe pojedyncze bez tylnych drzwi b.podłoga wykonana z materiałów wysokiej wytrzymałości pokryta wykładziną o podwyższonych parametrach bezpieczeństwa i ścieralności c.izolacja termiczna i akustyczna d.tapicerka miękka ściany i dach zasłonki na oknach w przedziale wieszaki na słupkach e.dodatkowe oświetlenie trzypunktowe sterowane w panelu kierowcy f.fotele z regulacją oparcia, trzypunktowe pasy g.tylny rząd foteli na podwyższeniu stanowiącym bagażnik h.luk dachowy uchylny z młotkiem bezpieczeństwa i.4 sztuki młotków bezpieczeństwa umieszczonych na słupkach j.instalacja radiowa ( radio CD z mp3 + rozprowadzenie głośników) k.półki z rozprowadzeniem klimatyzacji i oświetleniem punktowym dla pasażerów l.wejście do autobusu przez prawe drzwi na wysokości kierowcy przedział kierowcy a.obniżenie wejścia dla pasażerów wraz z przedłużeniem drzwi- oświetlenie stopnia b.ścianka za fotelem kierowcy c.barierki bezpieczeństwa przy drzwiach wejściowych oraz poręcz ułatwiająca wsiadanie Dodatkowe wyposażenie a.klimatyzacja montowana w tylnej części pojazdu mocy pow.10 kW przepływu na godzinę, z rozprowadzeniem w półkach b.ogrzewanie niezależne od pracy silnika z rozprowadzeniem o mocy 4kW c.doposażenie do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku atestowana rampa rozkładana ręcznie o wymiarach min. 2,8 x 0,9m, nośność 350 kg szyny mocujące pasy mocujące dodatkowy system demontażu czterech foteli ( miejsce na wózek) wymiennie z rampą - po zdemontowaniu czterech foteli montaż rampy świetlna i dźwiękowa sygnalizacja cofania Gwarancja na elementy mechaniczne: min. 24 miesiące; na powłokę lakierniczą: min. 24 miesiące; na perforacje nadwozia: min. 72 miesiące w okresie gwarancji darmowy całodobowy ASSISTANCE 24h / dobę przez 7 dni w tygodniu odległość autoryzowanego serwisu obsługi od siedziby Zamawiającego - max. 30 km Warunki dostawy: a.wraz z samochodem Wykonawca dostarczy odpowiednią dokumentację (oryginalną instrukcję obsługi w języku polskim; książkę gwarancyjną; kartę pojazdu; książkę przeglądów serwisowych, atesty, certyfikaty czy dopuszczenia na wyposażenie dotyczące obsługi osób niepełnosprawnych oraz na wyposażenie dodatkowe nieobjęte dokumentacją autobusu), b.Wykonawca wskaże miejsce serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego; c.Wykonawca zapewni realizację zamówienia nie później niż w przeciągu 120 dni od podpisania umowy; d.dostawa autobusu, koszty sprawdzenia oraz jazda próbna obciążają w całości Wykonawcę, e.dostawa autobusu odbędzie się na miejsce wskazane przez Zamawiającego, znajdujące się w Białych Błotach ul. Centralna 27 a na koszt Wykonawcy. 4. Autobus stanowiący przedmiot zamówienia musi spełniać warunki techniczne przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla autobusów poruszających się po drogach publicznych oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej dla tego typu pojazdów. 5. Wykonawca w dniu odbioru przedmiotu umowy udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony autobus. Minimalne okresy gwarancyjne: na elementy mechaniczne: min. 24 miesiące; na powłokę lakierniczą: min. 24 miesięcy; na perforacje nadwozia: min. 72 miesięcy.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.12.10.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 120.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Warunek Zamawiający uzna za spełniony w przypadku Wykonawcy prowadzącego zarejestrowaną działalność, okazującego się aktualnym odpisem z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia - do oferty musi być dołączony wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - przynajmniej jednej dostawy nowego autobusu / samochodu o ilości miejsc minimum 19+1 przystosowanego dla osób niepełnosprawnych - w tym jednej na wózku inwalidzkim - każda o wartości powyżej 150.000,00 zł brutto.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Zamawiajacy nie precyzuje spełnienia tego warunku.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Zamawiajacy nie precyzuje spełnienia tego warunku.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   W przypadku tego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający uzna za spełniony w przypadku Wykonawcy posiadającego opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 150.000,00 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;  
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
·         inne dokumenty
dokumenty potwierdzającego, że dostawy lub usługi wykazane przez Wykonawcę zostały wykonane lub są wykonywane należycie
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
wypełniony formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ, pełnomocnictwo w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.bialeblota.pl zakładka przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Aktywności Zawodowej Ośrodek Sportu i Rehabilitacji ul. Centralna 27 a 86- 005 Białe Błota województwo Kujawsko- Pomorskie.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.04.2013 godzina 12:00, miejsce: Zakład Aktywności Zawodowej Ośrodek Sportu i Rehabilitacji ul. Centralna 27 a 86- 005 Białe Błota województwo Kujawsko- Pomorskie Sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

SIWZ (320kB) word

Pytania i odpowiedzi:

pytania i odpowiedzi (32kB) word

Pytania i odpowiedzi 2:

Pytania i odpowiedzi 2 (34kB) word

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (18 kwietnia 2013, 14:09:51)

Ostatnia zmiana: Bartosz Wiese (9 maja 2013, 14:21:16)
Zmieniono: dodano unieważnienie przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1772