zamówienie na:

Zakup wraz z dostawą autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zakładu Aktywności Zawodowej Ośrodka Sportu i Rehabilitacji w Białych Błotach

zamawiający: Zakład Aktywności Zawodowej Ośrodek Sportu i Rehabilitacji, ul. Centralna 27A, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 19411/04/2013
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 20 maja 2013  13:00
przyczyna unieważnienia: Białe Błota, dnia 20.05.2013 r.   ZP.19411/04/2013 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Zgodnie z art. 93 ust.1 poz. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2010 r.Nr 113, poz.759 za zm.) informuję, że unieważniono przetarg nieograniczony, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200.000 EURO  na „ZAKUP Z DOSTAWĄ AUTOBUSU PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ” OŚRODKA SPORTU I REHABILITACJI W BIAŁYCH BŁOTACH” z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty – oferta z najkorzystniejszą ceną- przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Oferta z najniższą ceną brutto – 284.130,00 zł( słownie:dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści 00/100 zł)przekracza możliwości finansowe na tym zadaniu. Kierownik Izabela Sut  
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.bialeblota.pl
Białe Błota: Zakup wraz z dostawą autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zakładu Aktywności Zawodowej Ośrodka Sportu i Rehabilitacji w Białych Błotach
Numer ogłoszenia: 184460 - 2013; data zamieszczenia: 10.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Aktywności Zawodowej "Ośrodek Sportu i Rehabilitacji" , ul. Centralna 27A, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3494744, faks 52 3494744.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wyodrębniona organizacyjnie i finansowo jednostka Gminy Białe Błota.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z dostawą autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zakładu Aktywności Zawodowej Ośrodka Sportu i Rehabilitacji w Białych Błotach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup jednego, fabrycznie nowego i nieużywanego(nie noszącego śladów użytkowania) autobusu z ilością miejsc siedzących 19+1 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim. Opis przedmiotu zamówienia: Uwaga: I. Poniżej przedstawiono minimalne wymagania techniczne oraz wyposażenia dotyczące przedmiotu zamówienia. II. Wykonawca może zaoferować rozwiązanie o wyższych wymaganiach technicznych i wyposażeniu. 1.Przedmiotem zamówienia jest zakup jednego, fabrycznie nowego i nieużywanego (nie noszącego śladów użytkowania) autobusu (19+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim. 2.Dane techniczne i wyposażenie: Dane ogólne: a.rok produkcji 2012 lub 2013 - z zastrzeżeniem fabrycznej nowości i nieużytkowania b.nadwozie typu autobus przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych c.liczba drzwi - 3 d.liczba miejsc siedzących 19+1 Silnik i nadwozie: a.silnik diesel do 170 KM b.pojemność silnika min. 2143 cm³ c.rozstaw osi do 4350 mm d.dopuszczalna masa całkowita minimum 5000 kg e.kolor nadwozia czerwony lub zielony z zastrzeżeniem, że jest to kolor lakieru (Zamawiający nie dopuszcza oferowania pojazdu oklejonego folią). Wyposażenie standardowe a.ABS + ASR + ESP + ASYSTENT RUSZANIA POD WZNIESIENIE b.wspomaganie układu kierowniczego c.bliźniacze koła osi tylnej d.koła 16 cali e.cyfrowy tachograf dla 2 kierowców f.drzwi tylne otwierane o 270 stopni z blokadą przy 90 stopniach g.akumulator min. 12V/100 Ah h.zbiornik min 100 l i.podgrzewany filtr paliwa j.pełna regulacja fotela kierowcy - fotel resorowany k.silnik spełniający normy Euro 5 l.poduszka powietrzna dla kierowcy m.immobilizer n.zdalnie sterowany centralny zamek o.instalacja alarmowa z pilotem Zabudowa autobusowa przedział pasażerski a.przeszklenie przedziału szyby ciemne fabrycznie, grafitowe pojedyncze bez tylnych drzwi b.podłoga wykonana z materiałów wysokiej wytrzymałości pokryta wykładziną o podwyższonych parametrach bezpieczeństwa i ścieralności c.izolacja termiczna i akustyczna d.tapicerka miękka ściany i dach zasłonki na oknach w przedziale wieszaki na słupkach e.dodatkowe oświetlenie trzypunktowe sterowane w panelu kierowcy f.fotele z regulacją oparcia, trzypunktowe pasy g.tylny rząd foteli na podwyższeniu stanowiącym bagażnik h.luk dachowy uchylny z młotkiem bezpieczeństwa i.4 sztuki młotków bezpieczeństwa umieszczonych na słupkach j.instalacja radiowa ( radio CD z mp3 + rozprowadzenie głośników) k.półki z rozprowadzeniem klimatyzacji i oświetleniem punktowym dla pasażerów l.wejście do autobusu przez prawe drzwi na wysokości kierowcy przedział kierowcy a.obniżenie wejścia dla pasażerów wraz z przedłużeniem drzwi- oświetlenie stopnia b.ścianka za fotelem kierowcy c.barierki bezpieczeństwa przy drzwiach wejściowych oraz poręcz ułatwiająca wsiadanie Dodatkowe wyposażenie a.klimatyzacja montowana w tylnej części pojazdu mocy pow.10 kW przepływu na godzinę, z rozprowadzeniem w półkach b.ogrzewanie niezależne od pracy silnika z rozprowadzeniem o mocy 4kW c.doposażenie do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku atestowana rampa rozkładana ręcznie o wymiarach min. 2,8 x 0,9m, nośność 350 kg szyny mocujące pasy mocujące dodatkowy system demontażu czterech foteli ( miejsce na wózek) / wymiennie z rampą - po zdemontowaniu czterech foteli montaż rampy świetlna i dźwiękowa sygnalizacja cofania Gwarancja na elementy mechaniczne: min. 24 miesiące; na powłokę lakierniczą: min. 24 miesiące; na perforacje nadwozia: min. 72 miesiące w okresie gwarancji darmowy całodobowy ASSISTANCE 24h / dobę przez 7 dni w tygodniu odległość autoryzowanego serwisu obsługi od siedziby Zamawiającego - max. 30 km Warunki dostawy: a.wraz z samochodem Wykonawca dostarczy odpowiednią dokumentację (oryginalną instrukcję obsługi w języku polskim; książkę gwarancyjną; kartę pojazdu; książkę przeglądów serwisowych, atesty, certyfikaty czy dopuszczenia na wyposażenie dotyczące obsługi osób niepełnosprawnych oraz na wyposażenie dodatkowe nieobjęte dokumentacją autobusu), b.Wykonawca wskaże miejsce serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego; c.Wykonawca zapewni realizację zamówienia nie później niż w przeciągu 120 dni od podpisania umowy; d.dostawa autobusu, koszty sprawdzenia oraz jazda próbna obciążają w całości Wykonawcę, e.dostawa autobusu odbędzie się na miejsce wskazane przez Zamawiającego, znajdujące się w Białych Błotach ul. Centralna 27 a na koszt Wykonawcy. 4. Autobus stanowiący przedmiot zamówienia musi spełniać warunki techniczne przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla autobusów poruszających się po drogach publicznych oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej dla tego typu pojazdów. 5. Wykonawca w dniu odbioru przedmiotu umowy udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony autobus. Minimalne okresy gwarancyjne: na elementy mechaniczne: min. 24 miesiące; na powłokę lakierniczą: min. 24 miesięcy; na perforacje nadwozia: min. 72 miesięcy.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.12.10.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 120.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także w art.22, ust.1 ustawy Pzp, a mianowicie posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Warunek Zamawiający uzna za spełniony w przypadku Wykonawcy prowadzącego zarejestrowaną działalność, okazującego się aktualnym odpisem z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.
·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także w art.22, ust.1 ustawy Pzp, a mianowicie posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia do oferty musi być dołączony wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - przynajmniej jednej dostawy nowego autobusu / samochodu o ilości miejsc minimum 19+1 przystosowanego dla osób niepełnosprawnych - w tym jednej na wózku inwalidzkim - każda o wartości powyżej 150.000,00 zł brutto.
·           III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Zamawiający nie precyzuje tego warunku.
·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Zamawiający nie precyzuje tego warunku.
·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także w art.22, ust.1 ustawy Pzp, a mianowicie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W przypadku tego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający uzna za spełniony w przypadku Wykonawcy posiadającego opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 150.000,00 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;  
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
·         inne dokumenty
referencje
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a. wypełniony formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ b. podpisane oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych c. pełnomocnictwo w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana niniejszej umowy musi być zgodna z art. 144 Prawa zamówień publicznych oraz wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bialeblota.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Aktywności Zawodowej OSIR w Białych Błotach ul. Centralna 27a 86-005 Białe Błota.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.05.2013 godzina 13:00, miejsce: Zakład Aktywności Zawodowej OSIR w Białych Błotach ul. Centralna 27a 86-005 Białe Błota, sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

SIWZ:

SIWZ (320kB) word

UNIEWAŻNIENIE:

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu (988kB) jpg

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (10 maja 2013, 11:25:55)

Ostatnia zmiana: Bartosz Wiese (21 maja 2013, 12:20:44)
Zmieniono: dodano rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1489