zamówienie na:

Budowa ulicy Czajczej, budowa ulicy Azalowej oraz budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Betonowej (etap I) w Białych Błotach.

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.21.2014.ZP1
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 7 października 2014  10:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) informuję, że unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa ulicy Czajczej, budowa ulicy Azalowej oraz budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Betonowej (etap I) w Białych Błotach”, z uwagi na to, że oferty z najniższą ceną za poszczególne zadania przekraczają kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotu zamówienia.  
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Białe Błota: Budowa ulicy Czajczej, budowa ulicy Azalowej oraz budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Betonowej (etap I) w Białych Błotach.
Numer ogłoszenia: 312572 - 2014; data zamieszczenia: 19.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Białe Błota , ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3239090, faks 052 3239080.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialeblota.bki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ulicy Czajczej, budowa ulicy Azalowej oraz budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Betonowej (etap I) w Białych Błotach..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Czajczej, budowa ulicy Azalowej oraz budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Betonowej w Białych Błotach. Zamówienie obejmuje trzy zadania: - Zadanie I - Budowa ulicy Czajczej w Białych Błotach - Zadanie II - Budowa ulicy Azalowej w Białych Błotach - Zadanie III - Budowa kanalizacji deszczowej w ulica Betonowej (etap I) w Białych Błotach Zamawiający dopuszcza składanie ofert na jedno, dwa lub trzy zadania. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych: Zadanie I Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z budową ulicy Czajczej w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota, polegających na wykonaniu ciągów pieszo-jezdnych, zjazdów i dojść do posesji, kanalizacji deszczowej. Zakres obejmuje: - budowę ciągów pieszo jezdnych, o szerokości 5,0m, o nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej betonowej pełniących funkcję dróg lokalnych, na odcinku od km 0+000 (od ulicy Czerskiej) do km 0+437.55 (do ulicy Chlebowej), - budowę zjazdów i dojść do posesji o nawierzchni z kostki brukowej betonowej i części z płyt ażurowych, - usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną, - rozbiórkę istniejącego zjazdu bitumicznego na włączeniu ulicy Czajczej w Chlebową, - budowę kanalizacji deszczowej przewodami dn200 PP, dn300 PP, de315 PVC, de200 PVC, o długości około 335m, wraz ze studniami rewizyjnymi, wpustami i przykanalikami deszczowymi, - oznakowanie dróg znakami pionowymi. Rozpatrywany teren położony jest w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota. Ulica Czajcza jest drogą gminną, klasy technicznej L (lokalna), o nawierzchni nieutwardzonej. Ulica Czajcza bezpośrednio łączy się z ulicami Chlebową, Zeusa, Daliową, Cukierniczą, Drzewną i Czerską. Istniejący pas drogowy ma szerokość około 7,3 m. Ulica Czajcza na całej długości otoczona jest zabudową jednorodzinną. Według inwentaryzacji geodezyjnej w ulicy występuje uzbrojenie, tj. sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć gazowa, sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne. Wody opadowe wsiąkają bezpośrednio w grunt. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje projekt budowlano - wykonawczy dla branży drogowej, przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (dalej: STWiOR) - stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ . Zadanie II Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z budową ulicy Azalowej w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota, polegających na wykonaniu nawierzchni jezdni, zjazdów, ciągów pieszych, kanalizacji deszczowej. Zakres obejmuje: - budowę jezdni o szerokości 5,5m, o nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej betonowej, pełniącej funkcję drogi lokalnej, na odcinku od km 0+000 (od ulicy Betonowej) do km 0+226.20 (do ulicy Ametystowej), - budowę zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, - budowę chodnika o szerokości 1,5m z kostki brukowej betonowej, - przebudowę sieci oświetlenia drogowego nn 0,4kV, - przebudowę urządzeń energetycznych nn 0,4kV, - przebudowę istniejącego słupa telefonicznego ST-1 7,0m drewnianego kolidującego z nowym układem drogowym, - przełożenie kabli napowietrznych, - usunięcie ewentualnych dodatkowych kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną, - budowę sieci kanalizacji deszczowej przewodami dn200 PP, dn300 PP, de315 PVC, de200 PVC, o długości około 226m, wraz z studniami kanalizacyjnymi, studniami chłonnymi, przykanalikami deszczowymi i wpustami ulicznymi. Rozpatrywany teren położony jest w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota, na odcinku 226,20m od ulicy Betonowej do ulicy Ametystowej. Ulica Azalowa jest drogą gminną, klasy technicznej D (dojazdowa), o nawierzchni nieutwardzonej. Ulica Azalowa bezpośrednio łączy się z ulicą Betonową, Ametystową i ulicą Asfaltową. Istniejący pas drogowy ma szerokość od 5,00m do 8,50m. Ulica Azalowa otoczona jest zabudową jednorodzinną i przemysłową. Według inwentaryzacji geodezyjnej w ulicy występuje następujące uzbrojenie tj. wodociąg, urządzenia energetyczne, telekomunikacyjne, gazociąg, kanalizacja sanitarna. Wody opadowe wsiąkają bezpośrednio w grunt. Naturalne deniwelacje terenu wynoszą do 1,00m. Inwestycja wymaga zmiany granic pasa drogowego. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje projekt budowlano - wykonawczy dla branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej, przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (dalej: STWiOR) - stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. Zadanie III Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Betonowej w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota - I etap kanalizacji deszczowej. Etap ten obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Altanową do odbiornika wód deszczowych. Zakres obejmuje: - budowę sieci kanalizacji deszczowej przewodami fi200 PVC, fi400 PVC, fi500 PVC, o długości około 470m, wraz z betonowymi studzienkami kanalizacyjnymi i wpustami ulicznymi, - budowę przepompowni ścieków deszczowych w ulicy Różanej, - przebudowę istniejącej infrastruktury podziemnej kolidującej z planowaną kanalizacją deszczową. Rozpatrywany teren położony jest w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota. Ulica Betonowa jest drogą gminną, klasy technicznej L (lokalna), o nawierzchni utwardzonej. Łączy się bezpośrednio z ulicami Berberysową, Białą, Altanową, Alibaby, Tulipanową, Azalową. Ulica Betonowa zlokalizowana jest na terenach o zabudowie jednorodzinnej i przemysłowej. Według inwentaryzacji geodezyjnej w obrębie opracowania występuje uzbrojenie, tj. sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej, sieć gazowa, sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne. Wody opadowe odprowadzane są obecnie do istniejącej kanalizacji deszczowej. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje projekt budowlano - wykonawczy dla branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej, przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (dalej: STWiOR) - stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.10.00.00-8, 45.23.14.00-9, 45.23.30.00-9, 45.23.31.00-0, 45.23.32.90-8, 45.23.31.62-2, 45.23.31.62-2, 45.23.20.00-2, 45.23.24.10-9, 45.23.13.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium dla każdego z zadań oddzielnie w wysokości: - Zadanie I - Budowa ulicy Czajczej w Białych Błotach - 33 000,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100), w terminie do dnia 07.10.2014r. do godz. 10:00. - Zadanie II - Budowa ulicy Azalowej w Białych Błotach - 22 000,00 zł (słownie dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100), w terminie do dnia 07.10.2014r. do godz. 10:00., - Zadanie III - Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Betonowej (etap I) w Białych Błotach - 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100), w terminie do dnia 07.10.2014r. do godz. 10. W przypadku chęci składania oferty dla trzech zadań Wykonawca musi wnieść wadium w łącznej wysokości 73 000,00zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100), w terminie do dnia 07.10.2014r. do godz. 10:00. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275 ze zmianami). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się wyłącznie przelewem, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym Nr 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004 (za datę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego). 4. Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć na przelewie wyraźny napis: WADIUM - I.2710.21.2014.ZP1 Przetarg na budowę ulicy Czajczej, budowę ulicy Azalowej oraz budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Betonowej w Białych Błotach (etap I), zadanie nr ... (podać numer zadania). 5. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w pkt 2, do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium. Zaleca się dołączyć do oferty kserokopię dokumentu, o którym mowa powyżej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy Prawo Zamówień publicznych zwróci wykonawcy oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zwróconego dokumentu wadium. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały dokumentu wadium z ofertą. 6. Z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, zwrot wadium wszystkim Wykonawcom nastąpi niezwłocznie po: 1) wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, 2) unieważnieniu postępowania, 7. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 w/w ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 w/w ustawy, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że nie wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8. Zwrot wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy niniejszego postępowania; za spełnienie warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 2. Za spełnienie warunku, o którym mowa w części IV.1 pkt 1 ppkt. 2 SIWZ Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegające na: - Zadanie I - Budowa ulicy Czajczej w Białych Błotach - budowie drogi o nawierzchni z kostki betonowej o długości nie mniejszej niż 450m wraz z kanalizacja deszczową, - Zadanie II - Budowa ulicy Azalowej w Białych Błotach - budowie drogi o nawierzchni z kostki betonowej o długości nie mniejszej niż 300m wraz z kanalizacja deszczową, - Zadanie III - Budowa kanalizacji deszczowej ulica Betonowa (etap I) w Białych Błotach - budowie sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, o długości nie mniejszej niż 500m, z co najmniej jedną przepompownią. Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w części V.1 pkt 4.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy niniejszego postępowania; za spełnienie warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 3. Za spełnienie warunku, o którym mowa w części IV.1 pkt 1 ppkt. 3 SIWZ Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w następujących specjalnościach: 1) drogowej - kierownik budowy, 2) kierownik robót w zakresie sieci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, 3) kierownik robót w zakresie sieci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w części V.1 pkt 5 SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 4. Za spełnienie warunku, o którym mowa w części IV.1 pkt 1 ppkt. 4 SIWZ - Zamawiający uzna wykazanie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości minimum 500 000,00zł. Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w części V.1 pkt 6 SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Inne dokumenty, referencje.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo do podpisania oferty, określające jego zakres i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 2. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.bialeblota.pl/?app=przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a, 86-005 Białe Błota...

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota w pokoju 22 (I piętro Sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie I - Budowa ulicy Czajczej w Białych Błotach.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie I Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z budową ulicy Czajczej w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota, polegających na wykonaniu ciągów pieszo-jezdnych, zjazdów i dojść do posesji, kanalizacji deszczowej. Zakres obejmuje: - budowę ciągów pieszo jezdnych, o szerokości 5,0m, o nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej betonowej pełniących funkcję dróg lokalnych, na odcinku od km 0+000 (od ulicy Czerskiej) do km 0+437.55 (do ulicy Chlebowej), - budowę zjazdów i dojść do posesji o nawierzchni z kostki brukowej betonowej i części z płyt ażurowych, - usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną, - rozbiórkę istniejącego zjazdu bitumicznego na włączeniu ulicy Czajczej w Chlebową, - budowę kanalizacji deszczowej przewodami dn200 PP, dn300 PP, de315 PVC, de200 PVC, o długości około 335m, wraz ze studniami rewizyjnymi, wpustami i przykanalikami deszczowymi, - oznakowanie dróg znakami pionowymi. Rozpatrywany teren położony jest w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota. Ulica Czajcza jest drogą gminną, klasy technicznej L (lokalna), o nawierzchni nieutwardzonej. Ulica Czajcza bezpośrednio łączy się z ulicami Chlebową, Zeusa, Daliową, Cukierniczą, Drzewną i Czerską. Istniejący pas drogowy ma szerokość około 7,3 m. Ulica Czajcza na całej długości otoczona jest zabudową jednorodzinną. Według inwentaryzacji geodezyjnej w ulicy występuje uzbrojenie, tj. sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć gazowa, sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne. Wody opadowe wsiąkają bezpośrednio w grunt. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje projekt budowlano - wykonawczy dla branży drogowej, przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (dalej: STWiOR) - stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.10.00.00-8, 45.23.14.00-9, 45.23.23.10-8, 45.23.30.00-9, 45.23.31.00-0, 45.23.32.90-8, 45.23.31.62-2, 45.23.20.00-2, 45.23.24.10-9, 45.23.13.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 4.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie II - Budowa ulicy Azalowej w Białych Błotach.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie II Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z budową ulicy Azalowej w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota, polegających na wykonaniu nawierzchni jezdni, zjazdów, ciągów pieszych, kanalizacji deszczowej. Zakres obejmuje: - budowę jezdni o szerokości 5,5m, o nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej betonowej, pełniącej funkcję drogi lokalnej, na odcinku od km 0+000 (od ulicy Betonowej) do km 0+226.20 (do ulicy Ametystowej), - budowę zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, - budowę chodnika o szerokości 1,5m z kostki brukowej betonowej, - przebudowę sieci oświetlenia drogowego nn 0,4kV, - przebudowę urządzeń energetycznych nn 0,4kV, - przebudowę istniejącego słupa telefonicznego ST-1 7,0m drewnianego kolidującego z nowym układem drogowym, - przełożenie kabli napowietrznych, - usunięcie ewentualnych dodatkowych kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną, - budowę sieci kanalizacji deszczowej przewodami dn200 PP, dn300 PP, de315 PVC, de200 PVC, o długości około 226m, wraz z studniami kanalizacyjnymi, studniami chłonnymi, przykanalikami deszczowymi i wpustami ulicznymi. Rozpatrywany teren położony jest w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota, na odcinku 226,20m od ulicy Betonowej do ulicy Ametystowej. Ulica Azalowa jest drogą gminną, klasy technicznej D (dojazdowa), o nawierzchni nieutwardzonej. Ulica Azalowa bezpośrednio łączy się z ulicą Betonową, Ametystową i ulicą Asfaltową. Istniejący pas drogowy ma szerokość od 5,00m do 8,50m. Ulica Azalowa otoczona jest zabudową jednorodzinną i przemysłową. Według inwentaryzacji geodezyjnej w ulicy występuje następujące uzbrojenie tj. wodociąg, urządzenia energetyczne, telekomunikacyjne, gazociąg, kanalizacja sanitarna. Wody opadowe wsiąkają bezpośrednio w grunt. Naturalne deniwelacje terenu wynoszą do 1,00m. Inwestycja wymaga zmiany granic pasa drogowego. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje projekt budowlano - wykonawczy dla branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej, przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (dalej: STWiOR) - stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.10.00.00-8, 45.23.14.00-9, 45.23.23.10-8, 45.23.30.00-9, 45.23.31.00-0, 45.23.32.90-8, 45.23.31.62-2, 45.23.20.00-2, 45.23.24.10-2, 45.23.13.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 4.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie III - Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Betonowej (etap I) w Białych Błotach.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie III Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Betonowej w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota - I etap kanalizacji deszczowej. Etap ten obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Altanową do odbiornika wód deszczowych. Zakres obejmuje: - budowę sieci kanalizacji deszczowej przewodami fi200 PVC, fi400 PVC, fi500 PVC, o długości około 470m, wraz z betonowymi studzienkami kanalizacyjnymi i wpustami ulicznymi, - budowę przepompowni ścieków deszczowych w ulicy Różanej, - przebudowę istniejącej infrastruktury podziemnej kolidującej z planowaną kanalizacją deszczową. Rozpatrywany teren położony jest w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota. Ulica Betonowa jest drogą gminną, klasy technicznej L (lokalna), o nawierzchni utwardzonej. Łączy się bezpośrednio z ulicami Berberysową, Białą, Altanową, Alibaby, Tulipanową, Azalową. Ulica Betonowa zlokalizowana jest na terenach o zabudowie jednorodzinnej i przemysłowej. Według inwentaryzacji geodezyjnej w obrębie opracowania występuje uzbrojenie, tj. sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej, sieć gazowa, sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne. Wody opadowe odprowadzane są obecnie do istniejącej kanalizacji deszczowej. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje projekt budowlano - wykonawczy dla branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej, przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (dalej: STWiOR) - stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9, 45.10.00.00-8, 45.23.20.00-2, 45.23.13.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 4.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIWZ
SIWZ (434kB) word

Dokumentacja
Dokumentacja

Pytania i odpowiedzi

pytania i odpowiedzi (200kB) jpg

Unieważnienie 
1.jpg (367kB) jpg

metryczka


Opublikował: Sonia Trojanek (19 września 2014, 13:41:06)

Ostatnia zmiana: Sonia Trojanek (24 grudnia 2014, 09:37:23)
Zmieniono: unieważnienie przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1182