zamówienie na:

Projekt i budowa ulicy Bluszczowej oraz części ulicy Ułańskiej w Cielu: Zadanie I - Projekt i budowa ulicy Ułańskiej, Zadanie II - Projekt i budowa ulicy Bluszczowej

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.22.2014.ZP1
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 10 października 2014  10:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) informuję, że unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Projekt i budowa ulicy Bluszczowej oraz części ulicy Ułańskiej w Cielu: Zadanie I – Projekt i budowa ulicy Ułańskiej, Zadanie II – Projekt i budowa ulicy Bluszczowej”, z uwagi na to, że cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.bialeblota.pl zakładka Przetargi


Białe Błota: Projekt i budowa ulicy Bluszczowej oraz części ulicy Ułańskiej w Cielu: Zadanie I - Projekt i budowa ulicy Ułańskiej, Zadanie II - Projekt i budowa ulicy Bluszczowej
Numer ogłoszenia: 317542 - 2014; data zamieszczenia: 24.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Białe Błota , ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3239090, faks 052 3239080.

·                    Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialeblota.bki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Projekt i budowa ulicy Bluszczowej oraz części ulicy Ułańskiej w Cielu: Zadanie I - Projekt i budowa ulicy Ułańskiej, Zadanie II - Projekt i budowa ulicy Bluszczowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje dwa zadania: Zadanie I - Projekt i budowa ulicy Ułańskiej Zadanie II - Projekt i budowa ulicy Bluszczowej Ulice objęte Programem Funkcjonalno - Użytkowym opracowanym przez Pracownię Projektową PROJBUD Jarosław Matuszak z siedzibą w Inowrocławiu, zlokalizowane są w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota, województwo kujawsko-pomorskie. Ulica Bluszczowa jest drogą gminną lokalną, zlokalizowaną wzdłuż drogi ekspresowej S5. Ulica Ułańska jest drogą gminną lokalną, dochodzącą do ul. Bluszczowej. Zakres przedmiotu zamówienia przedstawia plan sytuacyjny w skali 1:500 załączony do Programu Funkcjonalno - Użytkowego. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe oraz charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych zostały opisane w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamówienie obejmuje (dla obu Zadań): 1. Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej: -Projekt budowlany - 6 egz., z kompletem wymaganych uzgodnień, wraz z uzyskaniem zgłoszenia robót (ul. Ułańska) oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ul. Bluszczowa), - Projekt wykonawcy - 6 egz., branży drogowej, kanalizacji deszczowej oraz usunięcia kolizji, - Informacja BIOZ, - Projekt organizacji ruchu (stałej i czasowej na czas prowadzenia robót), - Projekt wycinki drzew wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych (jeżeli będzie konieczny) - 2 egz. - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót -2 egz. -Przedmiar robót - 2 egz. W tym: Dokumentacja dla zadania nr I: -branża drogowa, - branża kanalizacji deszczowej, - inne branże dotyczące przebudowy sieci jeżeli będą wymagane - badania geotechniczne do posadowienia obiektów budowlanych - czasowa i stała organizacja ruchu. Dokumentacja dla zadania nr II: - branża drogowa, - branża kanalizacji deszczowej, - inne branże dotyczące przebudowy sieci jeżeli będą wymagane - badania geotechniczne do posadowienia obiektów budowlanych - czasowa i stała organizacja ruchu. Inne opracowania: - przedmiar robót dla każdej branży, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej branży. 2. Uzyskanie wszelkich uzgodnień branżowych i administracyjnych i uzgodnień wymaganych odrębnymi przepisami, uzyskanie zgłoszenia robót (ul. Ułańska) oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ul. Bluszczowa), zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym również (dotyczy projektanta): a) czuwanie w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową. b)udział w naradach technicznych, jeśli zajdzie taka potrzeba; c) udział w odbiorze poszczególnych, istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji; d) sporządzenia dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji. 3. Wykonanie robót budowlanych na podstawie przywołanych powyżej projektów, specyfikacji i uzyskanych decyzji (prowadząc dziennik budowy i dokumenty budowy), po uprzednim opracowaniu szczegółowego harmonogramu wykonania robót. 4.Opracowanie pełnej dokumentacji powykonawczej, w tym rozliczenie końcowe i geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w formie opisowej i graficznej w dwóch egzemplarzach, oświadczenia kierownika budowy, protokoły wykonania i odbioru technicznego dotyczące robót wszystkich występujących branż, aprobaty techniczne, wyniki pomiarów, badań, atesty, certyfikaty. 5.Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, jeśli będzie wymagane uzyskanymi decyzjami. 6. Przekazanie wykonanych robót Zamawiającemu. Wymagania dotyczące opracowań projektowych: Wykonawca opracuje dokumentację projektowa obejmująca wszystkie branże i na jej podstawie uzyska zgodę właściwego organu na prowadzenie robót. Dokumentacja będzie zawierała wymagane opinie i uzgodnienia. Zamawiający wymaga dostarczenia zatwierdzonego projektu budowlanego wielobranżowego również w formie elektronicznej wraz ze wszystkimi opracowaniami wynikającymi z zakresu zamówienia (w formacie .pdf). Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz16 23 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do w/w ustawy a także warunkami wynikającymi z Polskich Norm. Projekt musi zawierać pozytywne opinie jednostek opiniujących i uzgadniających, wymaganych przepisami szczególnymi dla tego rodzaju zadań. Projekt należy uzgodnić z gestorami sieci podziemnych i nadziemnych znajdujących się na terenie objętym zadaniami. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych: Wymagania dotyczące realizacji inwestycji: - Budowa nawierzchni pieszojezdni o warstwie ścieralnej z kostki betonowej, - Oznakowanie pionowe i poziome, - Budowa kanalizacji deszczowej, - Usunięcie kolizji z uzbrojeniem podziemnym, - Przebudowa ogrodzeń (w przypadku konieczności ingerencji w ogrodzenia). Zadanie obejmuje działki o numerach: dz. nr 93/4, 43/6, 43/5, 43/7, 43/2, 65/4, 96/1, 66/9, 66/11, 66/13, 68/6, 70/4, 72/2, 74/4, 76/1, 79/9, 81/1, 84/7, 82/1, 82/2, 78/2, 83/11, 83/3, 83/5, 86/3, 88/10, 88/5, 94/12, 94/1, 10/4, 2050. Inwestycja położona jest w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota. Ulica Bluszczowa łączy ulice Przylesie z ul. Kościelną, części odcinka ulicy Ułańskiej łączy ulicę Toruńską z ul. Przylesie. Parametry zakresu branży drogowej: -długość odcinka objętego inwestycją wynosi 858 mb, w tym: - ulica Bluszczowa - 737 mb - ulica Ułańska - 121m. - szerokość jezdni ulicy Bluszczowej 5,5m, z poszerzeniem na łuku ulicy Bluszczowej, - szerokość jezdni ulicy Ułańskiej 5,0m, - zjazdy do posesji, - dojścia do posesji (w przypadku osobnego usytuowania furtki i zjazdu). Szacunkowe zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu branży drogowej: - jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8cm - 4770m2, - powierzchnia wjazdów z kostki betonowej kolorowej gr. 8cm - 320m2, - powierzchnia dojść - 15m2. Wymagania dotyczące budowy kanalizacji deszczowej: - szacowana długość kanalizacji deszczowej o śr. 400mm - 475m, o śr. 300mm - 320m, - szacowana ilość wpustów deszczowych z przykanalikami PCV 200mm - 28 szt. - separator zapewniający podczyszczenie odprowadzanych wód opadowych i roztopowych, - odprowadzenie wód opadowych po podczyszczeniu do istniejącego zbiornika retencyjno-infiltracyjnego nr 9, zlokalizowanego przy drodze ekspresowej S5, - automatyczny zawór bezpieczeństwa odcinający dopływ wody z instalacji po osiągnięciu ustalonego poziomu wód w zbiorniku, - zawór umożliwiający ręczne odcięcie dopływu wód, - rozbudowa (przebudowa) zbiornika nr 9, z uwzględnieniem korekty kolektora w ciągu drogi krajowej S5. W pasie drogowym ulicy Bluszczowej występuje następujące uzbrojenie podziemne: sieć wodociągowa, sanitarna, gazowa, teletechniczna, elektryczna. Szacowana długość przebudowywanych sieci: -sieć teletechniczna 450m, -sieć elektryczna 120m. Przedmiot zamówienia musi być realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane oraz wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, dla dróg klasy L i kategorii ruchu KR-2. Konstrukcja drogowej budowli ziemnej oraz konstrukcja nawierzchni musi spełniać warunki nośności i stateczności, warunki dotyczące bezpieczeństwa użytkowników, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa pożarowego. Kanalizacja deszczowa musi skutecznie odprowadzać wody opadowe i roztopowe z wykonanych nawierzchni ulic. Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawa właściwymi do przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca zobowiązany jest: 1. do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami prawa budowlanego, wiedzą i sztuką techniczną, zaleceniami jednostek uzgadniających, obowiązującymi normami technicznymi. 2. uzyskać aktualne mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych w skali 1:500, 3. zaktualizować dostarczone przez zamawiającego mapy ewidencyjne gruntów i wypisy z rejestru gruntów, 4. wykonać badania geotechniczne do posadowienia obiektów budowlanych, 5. uzgodnić z zamawiającym dane wyjściowe do projektowania, 6. opracować projekt budowlany wielobranżowy odrębnie dla każdego zadania; branża drogowa i kanalizacji deszczowej oraz usunięcia kolizji z kompletem wymaganych uzgodnień (ulica Bluszczowa, część ulicy Ułańskiej), 7. uzgodnić proponowane rozwiązania techniczne z Zamawiającym, 8. dokonać wszelkich uzgodnień branżowych i administracyjnych, 9. uzyskać decyzje właściwego organu na prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, 10. uzyskać pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni drogi, 11. uzyskać uzgodnienia wymagane odrębnymi przepisami, 12. opracować specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i uzgodnić z Zamawiającym, 13. opracować przedmiary robót, 14. opracować specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 15. opracować i zatwierdzić projekt stałej organizacji ruchu, 16. opracować i zatwierdzić projekt czasowej organizacji ruchu, 17. opracować harmonogram wykonania robót, 18. wykonać roboty budowlane na podstawie powyższych projektów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 19. usunąć na własny koszt skutki awarii, które zostały spowodowane przez Wykonawcę. 20. wytyczyć roboty przez uprawnionego geodetę, 21. prowadzić badania i pomiary kontrolne zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 22. prowadzić dziennik budowy i dokumenty budowy, 23. sprawować nadzór autorski nad realizowanymi robotami, 24. przygotować rozliczenie końcowe i dokumenty do odbioru, 25. po zakończeniu robót uporządkowania terenu najpóźniej w ciągu 14 dni od zakończenia robót. 26. opracować geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 27. uzyskać pozwolenia na użytkowanie, jeśli będzie wymagane uzyskanymi decyzjami. 28. przekazać wykonane roboty Zamawiającemu. UWAGA !!! Zamawiający wymaga, aby konstrukcja i nawierzchnia miała zapewniony okres eksploatacyjny 20 lat i okres remontowy 10 lat oraz udzielenia gwarancji na okres 3 lat. Zamawiający zastrzega sobie do uzgodnienia i akceptacji propozycję rozwiązań projektowych oraz harmonogramu robót. Wykonawca nie może użyć do realizacji zamówienia wyrobów budowlanych o gorszych parametrach technicznych i jakościowych niż te, które zostaną wskazane w specyfikacji technicznej warunków wykonania i odbioru robót i Przedmiarach robót. Warunki realizacji przedmiotowego zamówienia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8, 74.32.00.00-4, 43.23.22.00-6, 45.11.12.00-0, 45.23.20.00-2, 45.23.32.00-1, 45.23.33.20-8, 45.23.32.52-0, 45.23.32.22-1, 45.23.32.90-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 ze zmianami). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się wyłącznie przelewem, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym Nr 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004 (za datę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego). 4. Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć na przelewie wyraźny napis: WADIUM - I.2710.22.2014.ZP1 Projekt i budowa ulicy Bluszczowej oraz części ulicy Ułańskiej w Cielu. 5. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, określonych w pkt 2, do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium. Zaleca się dołączyć do oferty kserokopię dokumentu, o którym mowa powyżej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci wykonawcy oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zwróconego dokumentu wadium. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały dokumentu wadium z ofertą. 6. Z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, zwrot wadium wszystkim Wykonawcom nastąpi niezwłocznie po: 1) wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, 2) unieważnieniu postępowania, 7. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,o którym mowa w art. 26 ust. 3 w/w ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 w/w ustawy, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8. Zwrot wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·             III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                      nie dotyczy niniejszego postępowania; za spełnienie warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

·             III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                      2. Za spełnienie warunku o którym mowa w części IV.1 pkt 1 ppkt. 2 SIWZ Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, wykonał co najmniej: 2.1. jedną robotę budowlaną polegającą na budowie drogi z brukowej kostki betonowej wraz z odwodnieniem, separatorem podczyszczającym wody, o długości nie mniejszej niż 900 mb / o powierzchni nie mniejszej niż 4 500 m2 (Zamawiający będzie brał pod uwagę albo długość, albo powierzchnię; oba parametry nie muszą być spełnione łącznie) LUB dwie roboty budowlane polegające na budowie drogi z brukowej kostki betonowej wraz z odwodnieniem, o długości nie mniejszej niż 450 mb każda / o powierzchni 2 250 m2 każda, (Zamawiający będzie brał pod uwagę albo długość, albo powierzchnię; oba parametry nie muszą być spełnione łącznie), 2.2. jedną robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnej grawitacyjnej o długości nie mniejszej niż 700 mb wraz z separatorem podczyszczającym wody opadowe i roztopowe, LUB 2 roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnej grawitacyjnej o długości nie mniejszej niż 350 mb każda, a przynajmniej jedna z separatorem podczyszczającym wody opadowe i roztopowe. Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w części V.1 pkt 4, potwierdzających spełnienie warunku dookreślonego w podpunktach 2.1. oraz 2.2. (łącznie).

·             III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                      nie dotyczy niniejszego postępowania; za spełnienie warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

·             III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                      3. Za spełnienie warunku, o którym mowa w części IV.1 pkt 1 ppkt. 3 SIWZ Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w następujących specjalnościach: a) drogowej, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych d) instalacyjnej w zakresie sieci teletechnicznej. ORAZ posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w następujących specjalnościach: a) drogowej - kierownik budowy, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - kierownik robót, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych - kierownik robót, d) instalacyjnej w zakresie sieci teletechnicznej - kierownik robót należącymi do Izby Inżynierów Budownictwa. Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w części V.1 pkt 5 SIWZ.

·             III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                      4. Za spełnienie warunku, o którym mowa w części IV.1 pkt 1 ppkt. 4 SIWZ Zamawiający uzna wykazanie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości minimum 700 000,00 zł. Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w części V.1 pkt 6 SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

·         inne dokumenty

referencje

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo do podpisania oferty, określające jego zakres i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 2. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bialeblota.pl zakładka Przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota Referat Inwestycji Urzędu Gminy Białe Błota..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86 - 005 Białe Błota w pokoju nr 22 (I piętro Sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

  ------------------------------------------------------------------------------


SIWZ
SIWZ ul. Bluszczowa i Ułańska w Cielu.doc (481kB) word

Program funkcjonalno-użytkowy

Sprostowanie
str. 1.jpeg (362kB) jpg str. 2.jpeg (402kB) jpg str. 3.jpeg (455kB) jpg

Pytania i odpowiedzi 
pytania i odpowiedzi.jpeg (357kB) jpg    pytania i odpowiedzi2.jpg (627kB) jpg

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu
unieważnienie.jpeg (326kB) jpg

metryczka


Opublikował: Sonia Trojanek (24 września 2014, 15:52:47)

Ostatnia zmiana: Sonia Trojanek (20 października 2014, 14:42:29)
Zmieniono: unieważnienie przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1373