zamówienie na:

Rozbudowa, remont i termomodernizacja budynku po Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na Świetlicę wiejską w Cielu.

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.23.2014.ZP1
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 31 października 2014  10:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) informuję, że unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowa, remont i termomodernizacja budynku po Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na Świetlicę wiejską w Cielu”, z uwagi na to, że cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Białe Błota: Rozbudowa, remont i termomodernizacja budynku po Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na Świetlicę wiejską w Cielu
Numer ogłoszenia: 334242 - 2014; data zamieszczenia: 08.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Białe Błota , ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3239090, faks 052 3239080.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialeblota.bki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa, remont i termomodernizacja budynku po Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na Świetlicę wiejską w Cielu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa, remont i termomodernizacja budynku po szkole podstawowej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Cielu. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych: Planowana inwestycja podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy obejmuje budowę świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu, w szczególności: 1. Budowa budynku świetlicy wiejskiej, 2. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych, 3. Uporządkowanie i zagospodarowanie terenów przyległych do budynku, budowa drogi wewnętrznej, miejsc postojowych i chodników. Drugi etap inwestycji obejmuje: 1. Remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej na część świetlicy wiejskiej. Budynek byłej szkoły podstawowej znajduje się w ewidencji prowadzonej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zbytków dla województwa kujawsko-pomorskiego. Teren inwestycji położony jest na wysokim tarasie w Pradolinie Toruńsko-Eberswaldzkiej. Obecnie na terenie działki objętej opracowaniem znajdują się: budynek szkoły przeznaczony do nadbudowy i rozbudowy, budynek inwentarski i stodoła przeznaczone w przyszłości do rozbiórki, budynek magazynowy typu ziemianka. We wschodniej części działki znajduje się napowietrzna sieć energetyczna, która zasila słup oświetleniowy dla potrzeb tej działki - przewidziano do likwidacji i wykonanie nowego oświetlenia. Poza ww. obiektami, teren działki jest nieużytkiem, porośnięty samoistnymi drzewkami i krzewami, przeważnie liściastymi, które nie mają znaczenia przyrodniczego lub użytkowego. Podstawowe parametry obiektu znajdującego się na terenie działki: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ: Liczba kondygnacji nadziemnych: jedna z poddaszem nieużytkowym, Długość: 17,77m, Szerokość: 9,87m, Wysokość max: 5,99m, Powierzchnia użytkowa: 132,1m², Powierzchnia zabudowy: 179,2m², Kubatura brutto: 404,0m³. Podstawowe parametry obiektu projektowanego na terenie działki: BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ: Liczba kondygnacji nadziemnych: jedna Długość: 15,77m, Szerokość: 11,65m, Wysokość max.: 5,06m, Powierzchnia użytkowa: 165,25m², Powierzchnia zabudowy: 183,56m², Kubatura brutto: 578,34m³. Podstawowe dane liczbowe terenu objętego opracowaniem: Powierzchnia całej działki: 59.400,00m², Powierzchnia terenu działki objętej opracowaniem: 3.683,72m², Powierzchnia zabudowy po zrealizowaniu rozbudowy: 359,06m², Powierzchnia chodników do wykonania: 168,05m², Powierzchnia opasek betonowych do wykonania: 34,76m², Powierzchnia trawników dywanowych do wykonania: 2911,00m², Zieleń: 3121,85m². Szczegółowy opis robót stanowiących przedmiot zamówienia: 1. Rozbudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej: - Od strony podwórza przewidziano rozbudowę budynku o pomieszczenie świetlicy wraz z pomieszczeniami przynależnymi, - Budynek parterowy, niepodpiwniczony z niezależnymi wejściami, powiązany funkcjonalnie z obiektem istniejącym, - Posadowienie - stopy i ławy żelbetowe, ściany fundamentowe z bloczków betonowych, - Ściany nadziemia o konstrukcji słupowej żelbetowej z wypełnieniem z gazobetonu, ściany dwuwarstwowe ocieplone styropianem, - Nadproża nad oknami i drzwiami: wykończenie jako imitacja wykonana z płytek klinkierowych, cokoły jako imitacja kamienna, - Więźba dachowa - dźwigary drewniane, pokrycie gontem bitumicznym, - Stolarka okienna dopasowana pod względem kształtu i podziału kwater do stolarki budynku istniejącego, okna drewniane zespolone, parapety zewnętrzne ceglane, drzwi wejściowe aluminiowe, - Montaż instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych oraz przyłączy, zgodnie z dokumentacją projektową. 2. Remont oraz termomodernizacja istniejącego budynku na potrzeby świetlicy: - Rozebranie istniejącego pokrycia i więźby dachowej, podłogi drewnianej poddasza, po odkryciu belek stropowych ocena stanu technicznego wraz wymianą belek nie nadających się do użytku, - Odtworzenie istniejącej więźby i pokrycia dachowego w istniejącym kształcie, pokrycie gont bitumiczny, - Ocieplenie od wewnątrz ścian parteru budynku istniejącego płytami z wełny mineralnej i płytami kartonowo-gipsowymi, w pomieszczeniach mokrych, płyty o zwiększonej odporności na wilgoć, - Wykonanie nowych otworów okiennych i drzwiowych z wykonaniem łukowych nadproży ceglanych, - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej z zachowaniem istniejącego podziału i kształtu okien wraz z łukami - okna drewniane zespolone, parapety zewnętrzne ceglane; - Rozbiórka schodów drewnianych, ścian działowych, ścian drewnianych, kominów, - Przebudowa pomieszczeń wewnętrznych, w tym w szczególności wykonanie na parterze pomieszczeń kuchni, pomieszczeń socjalnych, na piętrze wykonanie pomieszczeń biblioteki oraz pomieszczeń dydaktycznych i socjalnych, - Dla całego obiektu wykonanie nowych tynków wewnętrznych, posadzek z terakoty, montaż nowej stolarki drzwiowej, - Renowacja istniejącej elewacji metodą czyszczenia piaskowego, naprawa spękań i uzupełnienie ubytków w murze oraz brakujących spoin, - Demontaż istniejących instalacji, montaż nowych instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych, nowych kanałów wentylacyjnych, wykonanie wymaganych przyłączy, zgodnie z dokumentacją projektową. 3. Przystosowanie obiektu na potrzeby osób niepełnosprawnych poprzez wybudowanie podjazdu przy głównych schodach wejściowych oraz urządzenie sanitariatu: 4. Uporządkowanie i zagospodarowanie terenów przyległych do budynku, budowa drogi wewnętrznej, miejsc postojowych i chodników: - Wykonanie chodników - nawierzchnia z kostki betonowej, - Wykonanie miejsc postojowych 18 szt., w tym jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych - nawierzchnia z betonowych płyt ażurowych, - Wykonanie pieszojezdni - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, - Wykonanie makroniwelacji, zagospodarowanie terenów zielonych, rozścielenie ziemi urodzajnej i urządzenie trawników dywanowych, - Montaż ogrodzenia zewnętrznego typu panelowego, otwieranie/zamykanie bram i furtek wejściowych ręczne. - Dojazd do działki zgodnie z ustaleniami MPZG odbywać się będzie przez zjazd z ulicy Kościelnej. Uzbrojenie terenu: 1. Stan istniejący Na terenie działki znajduje się podziemny przewód telekomunikacyjny, który zgodnie z inwentaryzacją geodezyjną nie koliduje z robotami stanowiącymi przedmiot zamówienia. Wzdłuż granicy działki z ul. Kościelna przebiega linia kablowa niskiego napięcia. W ul. Kościelnej znajduje się sieć wodociągowa. Obecnie w fazie projektowania znajduje się druga sieć kanalizacyjna (w ulicy Kościelnej). Brak kanalizacji deszczowej. 2. Stan projektowany - Zaopatrzenie w wodę - obiekty będą zaopatrywane w wodę z przyłącza wodociągowego objętego przedmiotem zamówienia - na warunkach gestora sieci, - Kanalizacja sanitarna -odprowadzenie ścieków sanitarno-bytowych poprzez przyłącze kanalizacji sanitarnej, objętego przedmiotem zamówienia, do projektowanej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, - Odprowadzenie wód opadowych z chodników oraz dachów do naturalnego rozsączenia, - Zasilanie energetyczne - zasilanie w energię odbywać się będzie kablem ziemnym z istniejącego złącza kablowego w ramach umowy przyłączeniowej pomiędzy dostawcą a inwestorem, - Zasilanie cieplne - zabezpieczenie ciepła grzewczego oraz dla potrzeb cwu z lokalnej kotłowni na gaz ciekły, - Instalacje teletechniczne (TV, telefon, Internet) - zakres ten będzie realizowany w ramach odrębnej inwestycji poprzez operatora zewnętrznego. Do zakresu Wykonawcy należy również uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia kompleksowej obsługi geodezyjnej. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmują projekty budowlano - wykonawcze dla branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (dalej: STWiOR) - stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ . 1.1. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami prawa budowlanego, wiedzą i sztuką techniczną, zaleceniami jednostek uzgadniających, obowiązującymi normami technicznymi. 2) wykonania wszystkich prac związanych z opracowaniem i wdrożeniem projektu oraz oznakowaniem i zabezpieczeniem terenu budowy zgodnie z przepisami BHP. 3) po zakończeniu robót uporządkowania terenu najpóźniej w ciągu 14 dni od zakończenia robót. 4) usunięcia na własny koszt skutków awarii, które zostały spowodowane przez Wykonawcę. 5) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej przez uprawnionego geodetę, złożenie w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach dokumentacji powykonawczej, zawierającej oświadczenia kierownika budowy, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w dwóch egzemplarzach w wersji graficznej i opisowej, protokoły wykonania i odbioru technicznego dotyczące robót wszystkich występujących branż, aprobaty techniczne, wyniki pomiarów, badań, atesty, certyfikaty, 6) uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. UWAGA !!! Wykonawca nie może użyć do realizacji zamówienia wyrobów budowlanych o gorszych parametrach technicznych i jakościowych niż te, wskazane w specyfikacji technicznej warunków wykonania i odbioru robót i przedmiarze robót. Nazwy, symbole i znaki firmowe producentów, dane techniczne i opisy technologii zostały podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia elementów, urządzeń i materiałów, które mogą być użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że Wykonawca nie będzie zobowiązany do zastosowania konkretnych wyrobów i może on stosować inne, pod warunkiem ich zgodności z wyrobami podanymi w dokumentacji pod względem: - gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj i liczba elementów składowych) - charakteru użytkowego (tożsamość funkcji) - charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość tworzywa) - parametrów technicznych (np.: wytrzymałość, trwałość, konstrukcja, itp.) - wyglądu (struktura, faktura, barwa) Przyjęte w przedmiarze nazwy handlowe mają na celu wskazanie standardów jakościowych i nie są nakazem ich stosowania..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.10.00.00-8, 45.26.28.00-9, 45.45.30.00-7, 45.23.20.00-2, 45.23.24.10-9, 45.23.13.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium dla każdego z zadań oddzielnie w wysokości: 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100), w terminie do dnia 24.10.2014 r. do godz. 10:00. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 ze zmianami). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się wyłącznie przelewem, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym Nr 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004 (za datę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego). Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć na przelewie wyraźny napis: WADIUM - I.2710.23.2014.ZP1 Rozbudowa, remont i termomodernizacja budynku po Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na Świetlicę Wiejską w Cielu. 4. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, określonych w pkt 2, do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium. Zaleca się dołączyć do oferty kserokopię dokumentu, o którym mowa powyżej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci wykonawcy oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zwróconego dokumentu wadium. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały dokumentu wadium z ofertą. 5. Z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, zwrot wadium wszystkim Wykonawcom nastąpi niezwłocznie po: 1) wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, 2) unieważnieniu postępowania, 6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 w/w ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 w/w ustawy, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 7. Zwrot wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy niniejszego postępowania; za spełnienie warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 2. Za spełnienie warunku, o którym mowa w części IV.1 pkt 1 ppkt. 2 SIWZ Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, zrealizował min. 2 roboty budowlane w zakresie obiektu użyteczności publicznej o wartości min. 1 000 000,00 zł (brutto) każda. Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w części V.1 pkt 4. Ocena spełniania tego warunku w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń przedłożonych przez Wykonawcę, metodą warunku granicznego spełnia / nie spełnia. Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w części V.1 pkt 4.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy niniejszego postępowania; za spełnienie warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 3. Za spełnienie warunku, o którym mowa w części IV.1 pkt 1 ppkt. 3 SIWZ Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w następujących specjalnościach: 1) ogólnobudowlanej - kierownik budowy, 2) kierownik robót w zakresie sieci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, 3) kierownik robót w zakresie sieci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych. Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w części V.1 pkt 5 SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 4. Za spełnienie warunku, o którym mowa w części IV.1 pkt 1 ppkt. 4 SIWZ - Zamawiający uzna wykazanie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości minimum 500 000,00zł. Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w części V.1 pkt 6 SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

referencje

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bialeblota.pl zakładka Przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota Referat Inwestycji Urzędu Gminy Białe Błota.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86 - 005 Białe Błota w pokoju nr 22 (I piętro Sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIWZ
SIWZ (399kB) word

Dokumentacja
Dokumentacja

Pytania i odpowiedzi
str 1.jpg (377kB) jpg str 2.jpg (210kB) jpg

Uwaga:
Zamawiający informuje, że w dniu 15.10.2014 r. w Dokumentacji projektowej do pobrania, został dodany skorygowany przedmiar robót branży budowlanej.
Zamawiający informuje, że w dniu 16.10.2014 r. w Dokumentacji projektowej do pobrania, został dodany skorygowany przedmiar robót branży sanitarnej zewnętrznej. 

-------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 334242-2014 z dnia 2014-10-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białe Błota
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa, remont i termomodernizacja budynku po szkole podstawowej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Cielu. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych: ...
Termin składania ofert: 2014-10-24

Numer ogłoszenia: 346082 - 2014; data zamieszczenia: 17.10.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 334242 - 2014 data 08.10.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3239090, fax. 052 3239080.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
 • W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium dla każdego z zadań oddzielnie w wysokości: 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100), w terminie do dnia 24.10.2014 r. do godz. 10:00. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 ze zmianami). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się wyłącznie przelewem, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym Nr 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004 (za datę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego). Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć na przelewie wyraźny napis: WADIUM - I.2710.23.2014.ZP1 Rozbudowa, remont i termomodernizacja budynku po Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na Świetlicę Wiejską w Cielu. 4. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, określonych w pkt 2, do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium. Zaleca się dołączyć do oferty kserokopię dokumentu, o którym mowa powyżej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci wykonawcy oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zwróconego dokumentu wadium. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały dokumentu wadium z ofertą. 5. Z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, zwrot wadium wszystkim Wykonawcom nastąpi niezwłocznie po: 1) wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, 2) unieważnieniu postępowania, 6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 w/w ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 w/w ustawy, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 7. Zwrot wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego..
 • W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości: 32 000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100), w terminie do dnia 24.10.2014 r. do godz. 10:00. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 ze zmianami). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się wyłącznie przelewem, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym Nr 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004 (za datę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego). Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć na przelewie wyraźny napis: WADIUM - I.2710.23.2014.ZP1 Rozbudowa, remont i termomodernizacja budynku po Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na Świetlicę Wiejską w Cielu. 4. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, określonych w pkt 2, do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium. Zaleca się dołączyć do oferty kserokopię dokumentu, o którym mowa powyżej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci wykonawcy oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zwróconego dokumentu wadium. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały dokumentu wadium z ofertą. 5. Z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, zwrot wadium wszystkim Wykonawcom nastąpi niezwłocznie po: 1) wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, 2) unieważnieniu postępowania, 6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 w/w ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 w/w ustawy, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 7. Zwrot wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego..


-------------------------------------------------------------------------------------
Sprostowanie 
str 1.jpg (362kB) jpg str 2.jpg (304kB) jpg

Pytania i odpowiedzi cz. 2
cz. 2.jpg (399kB) jpg

-------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 334242-2014 z dnia 2014-10-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białe Błota
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa, remont i termomodernizacja budynku po szkole podstawowej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Cielu. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych: ...
Termin składania ofert: 2014-10-24

Numer ogłoszenia: 352558 - 2014; data zamieszczenia: 22.10.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 334242 - 2014 data 08.10.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3239090, fax. 052 3239080.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
 • W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości: 32 000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100), w terminie do dnia 24.10.2014 r. do godz. 10:00. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 ze zmianami). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się wyłącznie przelewem, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym Nr 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004 (za datę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego). Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć na przelewie wyraźny napis: WADIUM - I.2710.23.2014.ZP1 Rozbudowa, remont i termomodernizacja budynku po Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na Świetlicę Wiejską w Cielu. 4. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, określonych w pkt 2, do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium. Zaleca się dołączyć do oferty kserokopię dokumentu, o którym mowa powyżej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci wykonawcy oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zwróconego dokumentu wadium. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały dokumentu wadium z ofertą. 5. Z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, zwrot wadium wszystkim Wykonawcom nastąpi niezwłocznie po: 1) wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, 2) unieważnieniu postępowania, 6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 w/w ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 w/w ustawy, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 7. Zwrot wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego..
 • W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości: 32 000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100), w terminie do dnia 31.10.2014 r. do godz. 10:00. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 ze zmianami). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się wyłącznie przelewem, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym Nr 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004 (za datę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego). Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć na przelewie wyraźny napis: WADIUM - I.2710.23.2014.ZP1 Rozbudowa, remont i termomodernizacja budynku po Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na Świetlicę Wiejską w Cielu. 4. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, określonych w pkt 2, do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium. Zaleca się dołączyć do oferty kserokopię dokumentu, o którym mowa powyżej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci wykonawcy oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zwróconego dokumentu wadium. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały dokumentu wadium z ofertą. 5. Z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, zwrot wadium wszystkim Wykonawcom nastąpi niezwłocznie po: 1) wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, 2) unieważnieniu postępowania, 6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 w/w ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 w/w ustawy, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 7. Zwrot wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86 - 005 Białe Błota w pokoju nr 22 (I piętro Sekretariat)..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86 - 005 Białe Błota w pokoju nr 22 (I piętro Sekretariat)..


-------------------------------------------------------------------------------------
Sprostowanie 

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu
1.jpg (304kB) jpg

metryczka


Opublikował: Sonia Trojanek (8 października 2014, 15:05:01)

Ostatnia zmiana: Sonia Trojanek (24 grudnia 2014, 10:25:42)
Zmieniono: unieważnienie przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1711