zamówienie na:

Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Białe Błota. Część I, II, III.

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.02.2015.ZP2
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 3 kwietnia 2015  10:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) informuję, że unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Białe Błota Część I, II, III” I.2710.02.2015.ZP1, z uwagi na to, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Białe Błota: Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Białe Błota. Część I, II, III.
Numer ogłoszenia: 37123 - 2015; data zamieszczenia: 17.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Białe Błota , ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3239090, faks 052 3239080.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialeblota.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Białe Błota. Część I, II, III..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Białe Błota. Długość łączna dróg gminnych i wewnętrznych wynosi ca 300 km. 2. Prace należy wykonać zgodnie z załączonymi specyfikacjami technicznymi. Wszędzie tam gdzie w specyfikacjach technicznych SST użyto określenia Inżynier lub Inżynier/ kierownik projektu należy przez to rozumieć pracownika wyznaczonego przez Zamawiającego, któremu przypisano nadzór nad wykonaniem prac. 3. Kod wspólnego słownika zamówień publicznych CPV: 45233142-6. 4. Planowany zakres robót obejmuje: Część I - naprawa dróg utwardzonych a) remont cząstkowy nawierzchni utwardzonych bitumicznych (emulsją i grysami; betonem asfaltowym) b) naprawa nawierzchni dróg pomiędzy i przy płytach pełnych ułożonych śladowo z ubytkami o głębokości średnio 6 cm, z zagęszczeniem nawierzchni mechanicznie, z uzupełnianiem ubytków kruszywem (gruzem betonowym lub betonowo-ceglanym) c) naprawa/ułożenie nawierzchni typu Polbruk z kostki gr 6 cm (kostka Wykonawcy/Zamawiającego), d) naprawa/ułożenie nawierzchni typu Polbruk z kostki gr 8 cm (kostka Wykonawcy/Zamawiającego), e) naprawa/ułożenie nawierzchni z płyt pełnych betonowych 300x125x15 f) naprawa/ułożenie nawierzchni z płyt Jomb 100x70 g) naprawa/ułożenie obrzeży chodnikowych (6x20x100), (8x30x100), h) naprawa/ułożenie krawężników (15x30x100), (15x22x100), i) rozebranie nawierzchni z płytek betonowych chodnikowych, j) rozebranie nawierzchni z płyt pełnych betonowych 300x125x15, k) rozebranie nawierzchni z płyt Jomb 100x70, l) regulacja włazów drogowych, m) regulacja studzienek kanalizacyjnych z materiałami i ich transportem, n) naprawa chodników z płytek betonowych 50x50, 35x35 (płyty Wykonawcy), Część II - naprawa dróg gruntowych a) profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką, z zagęszczeniem walcem gumowym b) remont nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków żużlem, z ubytkami o głębokości średnio 10 cm, za pomocą równiarki, z zagęszczeniem walcem gumowym c) remont nawierzchni dróg gruntowych z kruszywa - gruzu betonowego lub betonowo-ceglanego z ubytkami o głębokości średnio 10 cm, za pomocą równiarki, z zagęszczeniem walcem, z uzupełnianiem ubytków odpowiednio gruzem betonowym lub betonowo-ceglanym, d) wykonanie korytowania, podbudowy z gruzu o grubości warstwy 15 cm wraz zamuleniem wraz z transportem materiałów e) regulacja studzienek kanalizacyjnych z materiałami i ich transportem, Część III - oznakowanie pionowe i poziome a) montaż znaków drogowych (tarcza ze słupkiem lub bez) wraz z ich zakupem, b) montaż tabliczek z nazwami ulic (tarcza ze słupkiem lub bez) wraz z ich zakupem, c) odnowienie oznakowania poziomego, d) usuwanie oznakowania poziomego. Zamawiający będzie zlecał wykonanie robót w zależności od potrzeb do wartości posiadanych środków finansowych w budżecie Gminy Białe Błota. Szczegółowy sposób zapłaty wynagrodzenia zawarto we wzorze umowy. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego dostarczania wersji papierowej i elektronicznej protokołu z wykonanych robót na podstawie wzoru, stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wersję elektroniczną protokołu w dniu podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia. 5. GWARANCJA: Okres gwarancji dla części I - min 6 miesięcy, Okres gwarancji dla części II - min 1 miesiąc, Okres gwarancji dla oznakowania pionowego: 24 miesiące, Okres gwarancji dla oznakowania poziomego: 12 miesięcy.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do niniejszego zamówienia wartości do 20% zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium dla każdego z zadań oddzielnie w następujących wysokościach: 1) Część I - naprawa dróg utwardzonych: 4.900,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych, 00/100), w terminie do dnia 3 kwietnia 2015 r. do godz. 10:00, 2) Część II - naprawa dróg gruntowych: 13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych, 00/100), w terminie do dnia 3 kwietnia 2015 r. do godz. 10:00, 3) Część III - oznakowanie pionowe i poziome: 2.300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych, 00/100), w terminie do dnia 3 kwietnia 2015 r. do godz. 10:00. 2. W przypadku składania oferty dla trzech zadań łącznie, Wykonawca może wnieść wadium, oddzielnie dla każdego z zadań albo łącznie wysokości 20.200,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy dwieście złotych, 00/100) w terminie do dnia 3 kwietnia 2015 r. do godz. 10:00. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 ze zmianami). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się wyłącznie przelewem, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym Nr 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004 (za datę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego). 5. Wpłaty dokonywane przelewem dla poszczególnych części powinien mieć na przelewie wyraźny napis: 1) WADIUM - I.2710.02.2015.ZP2, Przetarg na Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Białe Błota. Część I, 2) WADIUM - I.2710.02.2015.ZP2, Przetarg na Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Białe Błota. Część II, 3) WADIUM - I.2710.02.2015.ZP2, Przetarg na Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Białe Błota. Część III. 6. Wpłaty łącznej sumy wadium dokonywane przelewem, powinny mieć na przelewie wyraźny napis: WADIUM - I.2710.02.2015.ZP2, Przetarg na Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Białe Błota. Część I, II, III. 7. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, określonych w pkt 2, do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium. Zaleca się dołączyć do oferty kserokopię dokumentu, o którym mowa powyżej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy Pzp zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zwróconego dokumentu wadium. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały dokumentu wadium z ofertą. 8. Z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, zwrot wadium wszystkim Wykonawcom nastąpi niezwłocznie po: 1) wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, 2) unieważnieniu postępowania, 9. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art., 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zwrot wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał dla: 1) Części I - naprawy dróg utwardzonych: - minimum 2 roboty, każda o wartości minimum 80 tys. zł. netto o zbliżonym zakresie do przedmiotu zamówienia tj., remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na powierzchni minimum 2.000 m2 każda, 2) Części II - naprawy dróg gruntowych: - minimum 1 robotę o wartości minimum 150 tys.zł netto o zbliżonym zakresie do przedmiotu zamówienia tj., polegająca na profilowaniu dróg gruntowych o długości minimum 200 km, 3) Części III- oznakowania pionowego i poziomego: - należytego wykonania minimum 1 robotę o wartości minimum 70 tys. zł. netto, o zbliżonym zakresie do przedmiotu zamówienia tj., polegająca na dostawie i montażu oznakowania pionowego.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga dysponowania następującym sprzętem dla: 1) Części I - naprawa dróg utwardzonych: - recykler - wydajność min. 2.000 kg/h,, - patcher - pojemność zbiornika na kruszywo min. 0,5 m3, - rozściełacz mas bitumicznych - szerokość stołu min. 2,5 m, - walec drogowy stalowy o masie min. 12t, - płyta wibracyjna o masie min. 400 kg, - piła mechaniczna do cięcia nawierzchni, - samochód samowyładowczy z zamontowanym termosem lub z przykryciem brezentowym, - dostęp do korzystania z wytwórni stacjonarnej /otaczarni/ o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych o standardzie I (Wykonawca złoży do oferty oświadczenie o dostępie do otoczarni), - koparko-ładowarka, - samochód ciężarowy do przewozu towarów sypkich o ładowności co najmniej 9 t. 2) Część II - naprawa dróg gruntowych: - równiarka drogowa o masie min. 11,5t, - równiarka drogowa o masie min. 15,0t, - 2 walce drogowe typu guma-guma (do pracy na drogach żużlowych i gruntowych) o masie min. 8t, - 1 walec drogowy typu stal-guma (do pracy na drogach żużlowych i utwardzanych gruzem) o masie min. 8t, - koparko-ładowarka, - samochód ciężarowy do przewozu towarów sypkich o ładowności co najmniej 9 t, - wszystkie pojazdy muszą być wyposażone w system lokalizacji satelitarnej (GPS) z możliwością dostępu dla Zamawiającego przez stronę internetową, bądź w inny sposób, - w przypadku braku wyposażenia pojazdów w GPS Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że do dnia zawarcia umowy zamontuje na wszystkich pojazdach stosowne urządzenia. 3) Część III- oznakowanie pionowe i poziome - nie dotyczy.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 4. Zamawiający zastrzega, że osoby zatrudnione przez Wykonawcę powinny posiadać kwalifikacje określone odrębnymi przepisami prawa. Zamawiający nie będzie żądał spełnienia tego warunku na etapie badania ofert. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie zgodnie z treścią załącznika nr 8 do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna wykazanie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż: 1) Część I - naprawa dróg utwardzonych - 100.000,00 zł, 2) Część II - naprawa dróg gruntowych - 400.000,00 zł, 3) Część III - oznakowanie pionowe i poziome - 70.000,00 zł. 7. Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
 • inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
  2. Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnianie warunków, o których mowa w części IX.I. pkt. 1 ppkt. 2-3 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w części IX.III pkt. 1, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w części X.I. pkt. 3, 4 i 6 SIWZ, z których jednoznacznie będzie wynikać: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, 3) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 4) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępniania zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępniania tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo do podpisania oferty, określające jego zakres i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 2. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustawionego do reprezentowania ich w postępowanium, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. 3. Oświadczenie Wykonawcy o dostępie do otoczarni.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2. Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na następujących warunkach: 1) zmian legislacyjnych przepisów aktów prawnych normujących wykonanie przedmiotu zamówienia; w takim przypadku sposób spełnienia świadczenia zostanie zmieniony na zgodny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 2) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bialeblota.pl zakładka Przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota Referat Inwestycji Urzędu Gminy Białe Błota.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.04.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86 - 005 Białe Błota w pokoju nr 22 (I piętro Sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część I. Naprawa dróg utwardzonych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część I - naprawa dróg utwardzonych a) remont cząstkowy nawierzchni utwardzonych bitumicznych (emulsją i grysami; betonem asfaltowym) b) naprawa nawierzchni dróg pomiędzy i przy płytach pełnych ułożonych śladowo z ubytkami o głębokości średnio 6 cm, z zagęszczeniem nawierzchni mechanicznie, z uzupełnianiem ubytków kruszywem (gruzem betonowym lub betonowo-ceglanym) c) naprawa/ułożenie nawierzchni typu Polbruk z kostki gr 6 cm (kostka Wykonawcy/Zamawiającego), d) naprawa/ułożenie nawierzchni typu Polbruk z kostki gr 8 cm (kostka Wykonawcy/Zamawiającego), e) naprawa/ułożenie nawierzchni z płyt pełnych betonowych 300x125x15 f) naprawa/ułożenie nawierzchni z płyt Jomb 100x70 g) naprawa/ułożenie obrzeży chodnikowych (6x20x100), (8x30x100), h) naprawa/ułożenie krawężników (15x30x100), (15x22x100), i) rozebranie nawierzchni z płytek betonowych chodnikowych, j) rozebranie nawierzchni z płyt pełnych betonowych 300x125x15, k) rozebranie nawierzchni z płyt Jomb 100x70, l) regulacja włazów drogowych, m) regulacja studzienek kanalizacyjnych z materiałami i ich transportem, n) naprawa chodników z płytek betonowych 50x50, 35x35 (płyty Wykonawcy),.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 85
  • 2. czas reakcji - 10
  • 3. gwarancja - 5

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część II. Naprawa dróg gruntowych..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część II - naprawa dróg gruntowych a) profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką, z zagęszczeniem walcem gumowym b) remont nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków żużlem, z ubytkami o głębokości średnio 10 cm, za pomocą równiarki, z zagęszczeniem walcem gumowym c) remont nawierzchni dróg gruntowych z kruszywa - gruzu betonowego lub betonowo-ceglanego z ubytkami o głębokości średnio 10 cm, za pomocą równiarki, z zagęszczeniem walcem, z uzupełnianiem ubytków odpowiednio gruzem betonowym lub betonowo-ceglanym, d) wykonanie korytowania, podbudowy z gruzu o grubości warstwy 15 cm wraz zamuleniem wraz z transportem materiałów e) regulacja studzienek kanalizacyjnych z materiałami i ich transportem.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. czas reakcji - 10

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Część III. Oznakowanie pionowe i poziome..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część III - oznakowanie pionowe i poziome a) montaż znaków drogowych (tarcza ze słupkiem lub bez) wraz z ich zakupem, b) montaż tabliczek z nazwami ulic (tarcza ze słupkiem lub bez) wraz z ich zakupem, c) odnowienie oznakowania poziomego, d) usuwanie oznakowania poziomego..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. gwarancja dla oznakowania pionowego - 5

Unieważnienie
Skan pisma.jpg (247kB) jpg

metryczka


Opublikował: Monika Konopka (17 marca 2015, 12:15:49)

Ostatnia zmiana: Sonia Trojanek (18 marca 2015, 14:01:00)
Zmieniono: unieważnienie przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 570