zamówienie na:

Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.06.2015.ZP2
wartość: powyżej progów unijnych
termin składania ofert: 2 czerwca 2015  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 Nr 907 ze zmianami), informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Białe Błota w roku 2015” została wybrana oferta nr 01 złożona przez: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu Ul. Chełmińska 28 87-100 Toruń Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 100 punktów według dwóch kryteriów oceny ofert, tj. cena 95 %, czas uruchomienia kredytu od dnia przekazania dyspozycji 5 %.  
21/04/2015    S77    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Białe Błota: Usługi udzielania kredytu

2015/S 077-136457

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Białe Błota
Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7
Osoba do kontaktów: Elżbieta Pasińska, Gabriela Kamzelewska, Monika Konopka
86-005 Białe Błota
POLSKA
Tel.: +48 5232390-62/38
E-mail: inwestycje@bialeblota.pl
Faks: +48 523239065

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.bip.bialeblota.pl/?app=przetargi

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Białe Błota w roku 2015.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 6: Usługi finansowe a) Usługi ubezpieczeniowe b) Usługi bankowe i inwestycyjne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina Białe Błota.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest kredyt długoterminowy w wysokości 3 500 000 PLN (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych, 00/100) na pokrycie deficytu budżetu gminy Białe Błota w 2015 r.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

66113000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 236 767,34 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 14.6.2015. Zakończenie 31.12.2022

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 30 000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych, 00/100), w terminie do 2.6.2015, do godz. 10:00.
2. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się wyłącznie przelewem, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym Nr 45 8142 1020 0000 3098 50000 0004 (za datę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego).
4. Wpłaty wadium dokonywane przelewem, powinny mieć na przelewie wyraźny napis: WADIUM 0 I.2710.06.2015.ZP2, Przetarg na Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Białe Błota w roku 2015.
5. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, określonych w pkt. 2, do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium.
6. Zaleca się dołączyć do oferty kserokopię dokumentu, o którym mowa powyżej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy Pzp zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zwróconego dokumentu wadium. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały dokumentu wadium z ofertą.
7. Z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, zwrot wadium wszystkim Wykonawcom nastąpi niezwłocznie po:
1) wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza;
2) unieważnieniu postępowania.
8. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa wart. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało bral możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
9. Zwrot wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy.
10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Termin zostanie pobrany w jednej transzy wpłaconej w terminie: do 14 dni licząc od dnia podpisania umowy kredytowej.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Oświadczenie lub dokument wskazujący na brak podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych: aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: 1. Przedmiotem zamówienia jest kredyt długoterminowy w wysokości 3 500 000 PLN (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych, 00/100) na pokrycie deficytu budżetu gminy Białe Błota w 2015 r.
2. Kredyt zostanie pobrany w jednej transzy wpłaconej w terminie: do 14 dni licząc od dnia podpisania umowy kredytowej.
3. Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi począwszy od 1.1.2016 roku do 31.12.2022 włącznie, w następujący sposób:
1) W latach 2016–2018 spłacone zostanie 900 000 PLN w następujący sposób:
a) 36 równych rat wynoszących 25 000 PLN płatnych w ostatnim dniu miesiąca.
2) W roku 2019 spłacone zostanie 600 000 PLN w następujący sposób:
a) 12 równych rat wynoszących 50 000 PLN płatnych w ostatnim dniu miesiąca.
3) W roku 2020 spłacone zostanie 680 000 PLN w następujący sposób:
a) pierwsza rata wynosząca 56 663 PLN płatna w ostatnim dniu miesiąca,
b) 11 równych rat wynoszących 56 667 PLN płatnych w ostatnim dniu miesiąca.
4) W latach 2021–2022 spłacony zostanie 1 320 000 PLN w następujący sposób:
a) 24 równych rat wynoszących 55 000 PLN płatnych w ostatnim dniu miesiąca,
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości przesunięcia spłaty pierwszej raty kredytu.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości spłaty kredytu w terminie przekraczającym 31.12.2022.
6. Łączna kwota spłaty kredytu zostanie zachowana w danym roku.
7. Kod wspólnego słownika zamówień publicznych CPV: 66113000-5.
8. Na wniosek Zamawiającego, za zgodą Wykonawcy, w uzasadnionym przypadku, spowodowanym nagłą zmianą sytuacji finansowej Zamawiającego, możliwe będzie sporządzenie aneksu w celu przedłużenia spłaty kredytu.
9. W przypadku, gdy termin spłaty kredytu lub odsetek, przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą kwotę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty.
10. Jeżeli 31.12. przypada na dzień wolny, to spłata powinna nastąpić przed 31.12. (w ostatnim dniu pracującym).
11. W okresie kredytowania, odsetki będą naliczane w oparciu o rzeczywistą liczbę dni występującą w danym roku (365/366 dni).
12. Formę zabezpieczenia kredytu stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową na sumę odpowiadającą kwocie zadłużenia z tytułu wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami oraz innymi kosztami Wykonawcy.
13. Zamawiający zobowiązuje się do podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji roszczeń Wykonawcy wynikających z umowy.
14. Zakłada się złożenie kontrasygnaty Skarbnika Gminy na dokumentach kredytowych (umowa kredytowa, weksel in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, deklaracji wystawcy weksla in blanco).
15. Zamawiający udostępni przed podpisaniem umowy kredytowej zaświadczenia o braku zaległości wobec US i ZUS.
16. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty projektu umowy oraz harmonogramu spłaty kredytu i odsetek.
17. W sytuacji, gdy kredyt spłacony będzie wcześniej – odsetki będą liczone do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy.
18. Zamawiający nie przewiduje oprócz oprocentowania i kwoty prowizji od udzielonego kredytu, uiszczania dodatkowych opłat manipulacyjnych z tytułu przyznania kredytu, oraz jakichkolwiek opłat za prowadzenie rachunku bankowego.
19. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.
20. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
21. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 93 ustawy Pzp.
22. Zamawiający nie korzysta z leasingu oraz emisji papierów dłużnych.
23. Zamawiający nie korzysta z emisji papierów wartościowych.
24. Zamawiający nie występuje jako strona w partnerstwie publiczno-prywatnym.
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Koncesja, zezwolenia lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej, określone w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie udzielił innym podmiotom minimum jednego kredytu w wysokości co najmniej 1 500 000 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych, 00/100).
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: Ustawa z 31.1.1989 Prawo bankowe (tekst jednolity z 2015 r., poz. 128 ze zmianami).
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 95

2. Czas uruchomienia kredytu od dnia przekazania dyspozycji. Waga 5

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
I.2710.06.2015.ZP2
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
2.6.2015 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 2.6.2015 - 10:15

Miejscowość:

Białe Błota.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: W terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 24 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16.4.2015

SIWZ:
SIWZ (222kB) word

Dokumentacja:
dokumentacja.zip (6983kB) zip

Uchwała RG.0007.1.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 stycznia 2015 r. ws. uchwalenia budżetu na rok 2015 - dotyczy kwoty, do której Zarząd może zaciągać samodzielnie zobowiązania:
Uchwała RGK.0007.1.2015 RGBB

Opinie RIO ws. wykonania budżetu:
Opinie RIO

Sprawozdania:
Sprawozdania

Sprostowanie:
str. 1.jpg (351kB) jpg ; str. 2.jpg (127kB) jpg ; str. 3.jpg (368kB) jpg ; str. 4.jpg (140kB) jpg
enotices (76kB) pdf

Ujednolicone załączniki do SIWZ:
Ujednolicone Załączniki do SIWZ.zip (17kB) zip

Pytania i odpowiedzi:
str. 1 (404kB) jpg ; str. 2 (202kB) jpg

Formularz Klienta:
str. 1 (787kB) jpg ; str. 2.jpg (726kB) jpg ; str. 3.jpg (291kB) jpg ; str. 4.jpg (256kB) jpg

Ogłoszenie wyniku przetargu:
str. 1.jpg (297kB) jpg ; str. 2.jpg (188kB) jpg

metryczka


Opublikował: Monika Konopka (21 kwietnia 2015, 13:06:36)

Ostatnia zmiana: Monika Konopka (2 czerwca 2015, 15:38:30)
Zmieniono: Ogłoszenie wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1311