zamówienie na:

Dowożenie uczniów z terenu gminy Białe Błota do szkół podstawowych i gimnazjów

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.04.2015.ZP1
wartość: powyżej progów unijnych
termin składania ofert: 15 czerwca 2015  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Dowożenie uczniów z terenu gminy Białe Błota do szkół podstawowych i gimnazjów” została wybrana oferta nr 02 złożona przez: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy sp. z o.o. ul. Jagiellońska 58, skr. poczt. 21, 85-097 Bydgoszcz. z ceną oferty brutto 3,87 zł (słownie: trzy złote osiemdziesiąt siedem groszy). Termin realizacji: od dnia 1 sierpnia 2015 roku do 31 lipca 2019 r. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, jest najkorzystniejsza i uzyskała 98,00 punktów według dwóch kryteriów oceny ofert tj. cena (waga kryterium 98%) i parametry techniczne (waga kryterium 2%). 
Polska-Białe Błota: Usługi w zakresie transportu drogowego

2015/S 085-153056

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Białe Błota
PL613
ul. Szubińska 7
Punkt kontaktowy: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota
Osoba do kontaktów: Sonia Trojanek
86-005 Białe Błota
POLSKA
Tel.: +48 523239062
E-mail: sonia.trojanek@bialeblota.pl
Faks: +48 523239065

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.bip.bialeblota.pl/?app=przetargi

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dowożenie uczniów z terenu gminy Białe Błota do szkół podstawowych i gimnazjów.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 2: Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina Białe Błota.

Kod NUTS PL613

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Białe Błota. W zakres usługi wchodzi przewóz dzieci i młodzieży z miejsca zamieszkania (z przystanku autobusu szkolnego, znajdującego się najbliżej miejsca zamieszkania) do szkoły i ich odwóz po zajęciach do miejsca zamieszkania (na przystanek autobusu szkolnego, znajdującego się najbliżej miejsca zamieszkania ucznia), bez opiekuna (opiekuna zapewnia Zamawiający). Zamówienie obejmuje przewóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

6010000060172000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 990 311,07 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.8.2015. Zakończenie 31.7.2019

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych), w terminie do dnia 15.6.2015 r. do godz. 10:00.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 ze zmianami).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się wyłącznie przelewem, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym Nr 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004 (za datę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego).
4. Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć na przelewie wyraźny napis: WADIUM – I.2710.04.2015.ZP1 Przetarg na dowożenie uczniów z terenu gminy Białe Błota do szkół podstawowych i gimnazjów.
5. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, określonych w pkt 2, do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium.
Zaleca się dołączyć do oferty kserokopię dokumentu, o którym mowa powyżej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci wykonawcy oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zwróconego dokumentu wadium. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały dokumentu wadium z ofertą.
6. Z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, zwrot wadium wszystkim Wykonawcom nastąpi niezwłocznie po:
1) wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza,
2) unieważnieniu postępowania.
7. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 w/w ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 w/w ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 w/w ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
8. Zwrot wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Płatność za wykonaną usługę odbywać się będzie na podstawie potwierdzonych przez uprawionego przedstawiciela Zamawiającego liczby przejechanych kilometrów w miesiącu poprzedzającym wystawioną fakturę.
2. Płatność z tytułu wykonania usługi będzie realizowana przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze Wykonawcy.
3. Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonanie przedmiotu umowy.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
1. Oświadczenie lub dokument wskazujący na brak podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych: aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Białe Błota. W zakres usługi wchodzi przewóz dzieci i młodzieży z miejsca zamieszkania (z przystanku autobusu szkolnego, znajdującego się najbliżej miejsca zamieszkania – zał. nr 8) do szkoły i ich odwóz po zajęciach do miejsca zamieszkania (na przystanek autobusu szkolnego, znajdującego się najbliżej miejsca zamieszkania ucznia), bez opiekuna (opiekuna zapewnia Zamawiający). Zamówienie obejmuje przewóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum.
2. Dzienna długość trasy dla jednego pojazdu, na której świadczona będzie usługa dowozu w każdy dzień nauki szkolnej nie przekroczy 200 km średnio na każdy autobus, przy założeniu że usługa będzie świadczona czterema pojazdami.
3. Roczna przewidywana liczba kilometrów wynosi około 120 000.
Uwaga: Transport dzieci do szkół musi być realizowany poprzez transport zamknięty (niedostępny dla innych pasażerów).
4. Zamawiający wymaga, aby autobusy którymi świadczona będzie usługa transportu uczniów były w pełni sprawne technicznie. Wykonawca w tym zakresie zobowiązany jest do przestrzegania przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 951).
5. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zatrudnił pięciu kierowców, pełniących dotychczas funkcję kierowców autobusów dowożących dzieci do szkół w gminie Białe Błota, zatrudnionych obecnie przez Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach, z uwagi na ich doświadczenie w dowozie dzieci na terenie gminy Białe Błota. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się do zatrudnienia wyżej wskazanych przez Zamawiającego kierowców na okres minimum 1 roku na umowę o pracę, na dotychczasowych warunkach (zał. nr 12).
6. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia:
1) w pełni sprawnych technicznie autobusów, które muszą spełniać warunki wymagane dla autobusów szkolnych. Stan techniczny autobusów świadczących usługę musi zostać potwierdzony odpowiednimi dokumentami przeglądów technicznych. Każdy z autobusów musi posiadać ważne ubezpieczenie OC oraz NNW. Dokumenty te powinny być okazane na każde żądanie Zamawiającego. Usługa świadczona będzie o niezgorszych parametrach technicznych niż te które zostaną wykazane w złożonej ofercie.
2) Odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higieny i wygody w pojazdach.
3) Przestrzegania ustalonego rozkładu czasowego i tras przejazdów.
4) Każdemu uczniowi oraz osobie sprawującej opiekę nad uczniami miejsca siedzącego w autobusie.
5) W przypadku awarii, poinformowania Zamawiającego o zaistniałych okolicznościach i zabezpieczenia na własny koszt dowozu i odwozu dzieci do szkół zastępczym środkiem transportu nie później niż w ciągu 45 minut, podając nazwę firmy (posiadającą odpowiednie uprawnienia w zakresie objętym zamówieniem).
6) Wszystkie autobusy, które będą wykorzystane do świadczenia usługi dowozu dzieci i młodzieży do szkół muszą być wyposażone w nadajniki GPS umożliwiające Zamawiającemu kontrolę prawidłowej realizacji zadania wraz z podglądem czasu przejazdu po wyznaczonych trasach.
7) Wykonawca udostępni Zamawiającemu na swój koszt program komputerowy umożliwiający bezpośredni podgląd pozycji oraz prędkości autobusów, a także historię przejazdów w całym okresie trwania umowy.
7. Dowóz uczniów do szkół odbywać się będzie w dni nauki szkolnej, po trasach określonych przez Zamawiającego.
8. Zamawiający zapewnia cztery osoby sprawujące opiekę nad dziećmi. W przypadku jeżeli usługa świadczona będzie większą liczbą pojazdów niż 4, Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia i pokrycia kosztów dodatkowych osób sprawujących opiekę nad dziećmi.
Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do wynajęcia od Wykonawcy większej liczby autobusów po tej samej cenie za 1 wozokilometr.
9. Wykonawca gwarantuje, że zabezpieczy na potrzeby Zamawiającego co najmniej 2 dodatkowe autobusy spełniające te same warunki, które w każdej chwili będzie w stanie podstawić do dyspozycji Zamawiającego.
10. Wykonawca podstawi autobusy na miejsce i na czas wskazany przez Zamawiającego. Zamawiający przewiduje dwa miejsca, z których rano odjeżdżać będą autobusy (po zabraniu osób sprawujących opiekę nad dziećmi):
1) Plac przed Publicznym Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach, ul. Czysta 1a, 86-005 Białe Błota,
2) Plac przed Zespołem Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie, ul. Wierzbowa 2, 86-065 Łochowo.
Miejsce i godzina podstawienia autobusów wynikać będzie z rozkładu jazdy autobusów (zał. nr 9).
11. Autobusy dowozić oraz odbierać będą uczniów z następujących miejsc:
1) Plac przed Publicznym Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach, ul. Czysta 1a, 86-005 Białe Błota,
2) Zatoczka autobusowa przy Szkole Podstawowej im. Juliusza Verne'a w Białych Błotach, ul. Centralna 27, 86-005 Białe Błota,
3) Filia Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, ul. Czerska 10, 86-005 Białe Błota,
4) Plac przed Zespołem Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie, ul. Wierzbowa 2, 86-065 Łochowo,
5) Przystanki autobusów szkolnych na terenie gminy Białe Błota.
Miejsce i godzina odjazdów autobusów wynikać będzie z rozkładu jazdy autobusów (zał. nr 10 i 11).
12. Wykonawca zobowiązuje się do dostosowania harmonogramu dowożenia dzieci zgodnie z planem lekcji. Uzgodnienia odnośnie ustalenia harmonogramu dowożenia odbywać się będą obustronnie. Koordynatorem wszelkich czynności ustalenia harmonogramu dowożenia ze strony Zamawiającego będzie wyznaczony pracownik COEiS.
13. Jeżeli harmonogram dowożenia na dany rok szkolny nie zostanie ustalony w toku obustronnych uzgodnień do dnia 20 sierpnia każdego roku, to Zamawiający narzuci Wykonawcy harmonogram dowożenia.
14. Zamawiający przewiduje, że mogą wystąpić comiesięczne zmiany harmonogramu dowożenia, w związku ze zmianą liczby dzieci lub zmianą planowanych lekcji.
15. Zamawiający będzie ponosił koszty rzeczywistej liczby przejechanych wozokilometrów.
Uwaga: Zamawiający zastrzega, że w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w organizacji szkół lub zmiany liczby dzieci może nastąpić zmiana tras i godzin dowozu, a także liczba przystanków.
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Wykonawca musi spełniać wymogi dotyczące przewozu osób zgodnie z ustawą z dnia 6.9.2001 roku o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1414 ze zmianami).
2. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – kserokopia licencji zezwalającej na autobusowy transport drogowy.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Wykonawca musi wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej na dzień składania oferty w wysokości nie mniejszej niż 500 000 PLN, a także ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości minimum 500 000 PLN.
2. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, świadczył usługi transportu drogowego osób o łącznej wartości nie mniejszej niż 400 000 PLN brutto rocznie – w każdym roku rozpatrywanego okresu.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: Ustawa z dnia 6.9.2001 roku o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1414 ze zmianami).
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
I.2710.04.2015.ZP1
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
15.6.2015 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 15.6.2015 - 10:15

Miejscowość:

Białe Błota.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: W terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 24 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29.4.2015SIWZ


Zał. nr 8

Zał. nr 9 

Zał. 10 

Zał. 11

--------------------------------------------------------------------------------------------
Sprostowanie zapisów w SIWZ:

SIWZ - tekst ujednolicony

--------------------------------------------------------------------------------------------

Sprostowanie 

Pytania i odpowiedzi

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie wyniku przetargu:

metryczka


Opublikował: Sonia Trojanek (4 maja 2015, 08:47:03)

Ostatnia zmiana: Sonia Trojanek (1 lipca 2015, 15:12:00)
Zmieniono: dodanie ogłoszenia wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1470