zamówienie na:

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Białe Błota i jej jednostek organizacyjnych

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.08.2015.ZP2
wartość: poniżej 207 000 euro
termin składania ofert: 15 czerwca 2015  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 Nr 907 ze zmianami), informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Białe Błota i jej jednostek organizacyjnych” została wybrana oferta nr 03 złożona przez: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S. A. Al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa Region Północny Oddział Sprzedaży Korporacyjnej w Bydgoszczy Ul. Grodzka 25 85-109 Bydgoszcz Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 96,3 punktów według dwóch kryteriów oceny ofert, tj. cena 70 %, warunki fakultatywne 30%.  
 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.bialeblota.pl zakładka Przetargi

Białe Błota: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Białe Błota i jej jednostek organizacyjnych
Numer ogłoszenia: 113262 - 2015; data zamieszczenia: 14.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Białe Błota , ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3239090, faks 052 3239080.

    Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.bialeblota.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Białe Błota i jej jednostek organizacyjnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej GMINY BIAŁE BŁOTA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH w zakresie: - ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (CPV 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7) z rozszerzeniem o ryzyko dewastacji (CPV 66.51.50.00-3) - ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku z rozszerzeniem o ryzyko dewastacji - wandalizmu (CPV 66.51.50.00-3) - ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (CPV 66.51.50.00-3) - ubezpieczenia szyb od stłuczenia i rozbicia (CPV 66.51.50.00-3) - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (CPV 66.51.64.00-4) - ubezpieczeń komunikacyjnych - OC/AC/NNW (CPV 66.51.61.00-1,66.51.41.10-0) Wszystkie ryzyka ubezpieczeniowe wraz z sumami ubezpieczenia zostały określone w załącznikach nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do SIWZ, natomiast wymagane warunki ubezpieczeń dla poszczególnych ryzyk ubezpieczeniowych określone zostały w załącznikach nr 3 i 5 do SIWZ. Dodatkowo w załączniku nr 4 uwzględniono fakultatywne warunki ubezpieczeń. 1. Miejsce ubezpieczenia: Określone w załącznikach nr 3,5,6. 2. Sumy ubezpieczenia/gwarancyjne: Określone w załącznikach nr 3,4,6,7,8. 3. Franszyzy: Określona w załącznikach nr 3 i 4. 4. Warunki wymagane: Określone w załączniku nr 3. 5. Warunki fakultatywne: Określone w załączniku nr 4. 6. Użyte definicje niektórych ryzyk i klauzul ubezpieczeniowych: Określone w załączniku nr 5..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
    Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego w następujących przypadkach: 1. wzrostu wartości ubezpieczanego majątku, 2. nowo nabywanego mienia lub wdrożenia nowych inwestycji 3. podwyższenia lub uzupełnienia skonsumowanych limitów sum ubezpieczenia/ gwarancyjnych, 4. zmiany ryzyka ubezpieczeniowego w tym wprowadzenia nowych ubezpieczeń dobrowolnych i obowiązkowych wykraczające poza ujęte w SIWZ

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.54.00-7, 66.51.50.00-3, 66.51.64.00-4, 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0, 66.51.51.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2018.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski w zakresie wszystkich grup ryzyk dotyczących zamówienia (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten musi być spełniony przez jednego z Wykonawców wspólnie składających ofertę). b) zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot zamówienia lub dotyczące tego samego zakresu zaświadczenie Komisji Nadzoru Finansowego (dotyczy to podmiotów prowadzących działalność ubezpieczeniową na terenie Polski przed 28.07.1990r.) - kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji.

    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają kapitał zakładowy co najmniej 25.000.000 PLN

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

    potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

7. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. c. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

    1 - Cena - 70
    2 - ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych - 8
    3 - ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku z dewastacją - 5
    4 - ubezpieczenie elektroniki - 5
    5 - ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia - 7
    6 - ubezpieczenia komunikacyjne - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, która polegać może na: 1. zmianie ilości nabywanych przez Zamawiającego środków trwałych, modernizacji i ulepszeniu środków trwałych, wdrażaniu nowych inwestycji - poza wysokości rozliczane zgodnie z klauzulą automatycznego pokrycia; 2. zmianie ilości posiadanych przez Zamawiającego mienia na podstawie umów cywilnoprawnych nakładających na Zamawiającego obowiązek ubezpieczenia; 3. zmianie wysokości sumy ubezpieczenia/ sumy gwarancyjnej; 4. likwidacji środków trwałych, czy też inwestycji; 5. zmianie zakresu wykonywanej działalności, w szczególności rodzaju miejsca działalności; 6. rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie przewidzianego w SIWZ; 7. korzystnych dla Zamawiającego zmianach zakresu ubezpieczenia wynikających ze zmian OWU Wykonawcy; 8. zmianie zakresu ubezpieczenia wynikającej ze zmian przepisów prawnych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bialeblota.pl zakładka Przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota Referat Inwestycji Urzędu Gminy Białe Błota..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.06.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86 - 005 Białe Błota w pokoju nr 22 (I piętro Sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
SIWZ wraz załącznikami (1068kB) word


Pytania i odpowiedzi:
Pytania i odpowiedzi (2649kB) zip
; Pytania i odpowiedzi 2 (3426kB) zip

Ogłoszenie wyniku przetargu:
str. 1 (49kB) jpg ; str. 2 (35kB) jpg


metryczka


Opublikował: Monika Konopka (14 maja 2015, 12:32:12)

Ostatnia zmiana: Monika Konopka (18 czerwca 2015, 14:45:55)
Zmieniono: ogłoszenie wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1137