zamówienie na:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.07.2015.ZP1
wartość: poniżej 207.000 euro
termin składania ofert: 29 czerwca 2015  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Przetarg nieograniczony na: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Gminy Białe Błota” została wybrana oferta nr 02 złożona przez: POCZTA POLSKA S. A., ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa z ceną oferty brutto 243 951,56 zł (słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych 56/100). Termin realizacji: od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2018 r. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, jest najkorzystniejsza i uzyskała 100,00 punktów według dwóch kryteriów oceny ofert tj. cena (waga kryterium 98%) i możliwość śledzenia przez Internet rejestrowanych przesyłek w obrocie krajowym (waga kryterium 2%).  
 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.bialeblota.pl zakładka: Przetarg publiczne


Białe Błota: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Gminy Białe Błota
Numer ogłoszenia: 78013 - 2015; data zamieszczenia: 28.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Białe Błota , ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3239090, faks 052 3239080.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialeblota.bki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Gminy Białe Błota.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek i paczek pocztowych oraz zwrotu przesyłek rejestrowanych i nierejestrowanych do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy z podziałem na przesyłki pocztowe, które należy rozumieć jako przesyłki: a. zwykłe - przesyłki nierejestrowane, niebędące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym b. polecone - przesyłki rejestrowane, niebędące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym c. zwykłe - przesyłki nierejestrowane w najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym d. polecone - przesyłki rejestrowane w najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym e. polecone za zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) - przesyłki rejestrowane niebędące przesyłkami najszybszej kategorii, przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym f. polecone za zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) - przesyłki rejestrowane będące przesyłkami najszybszej kategorii, przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym g. przesyłek listowych z zadeklarowaną wartością - Gabaryt A - to przesyłka o wymiarach: minimum - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, maksimum - żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokości 20 mm, długość325 mm, szerokość 230mm. - Gabaryt B - to przesyłka o wymiarach minimum - jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 20 mm lub długość 325 mm lub szerokość 230 mm, maksimum - suma długości, szerokości i wysokości (grubości) 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm. h. paczek pocztowych, w tym z zadekretowaną wartością. i. druków bezadresowych - ulotek reklamowych. Szczegółowy zakres usług zawiera załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

- Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

- do 10% wartości brutto zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.10.00.00-7, 64.11.00.00-0, 64.11.20.00-4, 64.11.30.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2018.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 12 000,00 zł. (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 10.06.2015 r. do godz. 10:00. 2. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed złożeniem oferty i dowód wniesienia wadium (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) załączyć do oferty. 3. Wadium może być wnoszone w następujących formach: pieniądzu, poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, Gwarancjach bankowych, Gwarancjach ubezpieczeniowych, Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5, pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275). Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona. Wadium wnoszone w pieniądzu należy uiścić w formie przelewu na rachunek; Bank Spółdzielczy nr rachunku 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004 z podaniem tytułu: Wadium - Nr sprawy: I.2710.07.2015.ZP1 - Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy Białe Błota. Jeżeli wadium będzie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca jest zobowiązany oryginał wadium umieścić osobno w kopercie, jako załącznik do opakowania, w którym składa się ofertę, natomiast kserokopię dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem załączyć do oferty. 4. Informacje dodatkowe: 1) Z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 6 i 7. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 6) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca, w celu wykazania spełnienia warunku, okaże się aktualnym wpisem do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art.6 ust.1 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2012 poz. 1529) na wykonywanie działalności pocztowej.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca, w celu wykazania spełnienia warunku, jest obowiązany do sporządzenia wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług pocztowych dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie co najmniej 1 zamówienia o wartości minimum 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) rocznie lub 2 zamówień na łączną wartość minimum 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) rocznie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. W przypadku rozliczania się Wykonawcy z Zamawiającym w innej walucie niż w złotych polskich - na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje dodatkowego warunku w tym zakresie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje dodatkowego warunku w tym zakresie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje dodatkowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  - potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

  - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

  -opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  - wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

  - zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- inne dokumenty

dokument potwierdzający, że usługi uwzględnione w wykazie usług zostały wykonane należycie.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Dokument potwierdzający wniesienie wymaganego wadium. 2. Pełnomocnictwa dla osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. 3. Oświadczenie Wykonawcy, że na dzień podpisania umowy będzie dysponował minimum dwoma lokalami pocztowymi zlokalizowanymi na terenie gminy Białe Błota: jeden w sołectwie Białe Błota oraz jeden w sołectwie Łochowo - na Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 98

2 - Możliwość śledzenia przez Internet rejestrowanych przesyłek w obrocie krajowym - 2

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

5. Dopuszcza się wprowadzenie zmian w treści umowy. 5.1 Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności zmiany terminu ustalonego we wzorze niniejszej umowy, w szczególności: 1) wstrzymania wykonywania usług przez zamawiającego, 2) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania usługi, 3) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 4) na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, 5) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia prac przez zamawiającego, 6) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 7) zmiany terminów doręczeń i/lub zmiany przedmiotu umowy ze względu na: - zmianę obowiązujących przepisów prawnych, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego - aktualizację stosowanych przez Wykonawcę i Zamawiającego rozwiązań ze względu na postęp technologiczny - działanie siły wyższej 8) wydłużenia okresu obowiązywania umowy w przypadku niewykorzystania kwoty określonej w niniejszej umowie 9) zmian ilości w poszczególnych pozycjach wymienionych w załączniku nr 2 niniejszej umowy i dostosowania ich do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Łączna wartość zleconych do realizacji usług, w wyniku dokonanych zmian pomiędzy poszczególnymi pozycjami nie może przekroczyć ceny ofertowej brutto stanowiącej całkowite wynagrodzenie Wykonawcy. Rozliczenie przedmiotowych zmian będzie odbywało się wg jednostkowych cen zawartych w Formularzu Ofertowym. 10) zmian cen jednostkowych za poszczególne rodzaje przesyłek, o których mowa w załączniku nr 2 do umowy w okresie obowiązywania umowy w przypadku: a) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie usług pocztowych. Zmiana ta będzie możliwa tylko w przypadku, gdy nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności ustawą Prawo Pocztowe oraz ustawą Prawo podatkowe. W przypadku zmiany stawki podatku VAT Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć niezwłocznie Zamawiającemu nowy cennik usług skorygowany wyłącznie o zmienioną stawkę podatku VAT. b) zmiany cennika powszechnych usług pocztowych zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub w sposób dopuszczony przez obowiązujące przepisy Prawa pocztowego. W przypadku zmiany cennika powszechnych usług pocztowych Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć niezwłocznie Zamawiającemu nowy cennik usług. 11) W przypadku urzędowej zmiany cen jednostkowych za poszczególne rodzaje przesyłek, o których mowa w ust. 5.1 punkt 10), strony zobowiązują się do zawarcia aneksu do umowy regulującego zmiany cen jednostkowych określonych w Formularzu ofertowym Wykonawcy. 12) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 13) zmiana zapisów umowy, które staną się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w wyniku wchodzących w życie nowelizacji tych przepisów. 5.2 Zmiana umowy może być zawsze dokonana, jeżeli jest ona korzystna dla zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta nie prowadzi do zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. 5.3 W przypadku braku zgody na zmianę cen jednostkowych innych, niż te, o których mowa w ust. 5.1 pkt 10), każda ze stron umowy ma prawo wypowiedzieć umowę z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. 5.4 Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, wymagają zachowania formy pisemnej sporządzonej w formie aneksu pod rygorem nieważności. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność: - na którą Strony nie miały wpływu - przeciw której Strony nie mogły się zabezpieczyć przed zawarciem umowy - której nie można było w racjonalny sposób uniknąć lub przezwyciężyć - której nie można uznać za wywołaną w znaczącym stopniu przez żadną ze Stron. Siła wyższa może obejmować, ale nie ogranicza się do wyjątkowych zdarzeń lub okoliczności wymienionych poniżej: - wojnę, wypowiedziane lub niewypowiedziane działania wojenne, inwazję, działania nieprzyjaciół zewnętrznych - bunt, akt terroryzmu, rewolucję, powstanie, przewrót cywilny lub wojskowy, wojnę domową - amunicję wojskową, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub skażenie radioaktywne - zamieszki, rozruchy, niepokoje, strajki lub lokaut z udziałem osób innych niż personel Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców - katastrofy żywiołowe takie jak: trzęsienia ziemi, huragany, tajfuny, działania wulkaniczne, powodzie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bialeblota.pl zakładka: Przetarg publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota Referat Inwestycji..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.06.2015 godzina 10:00, miejsce: Gmina Białe Błota, Urząd Gminy ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, I piętro p.22 Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIWZ
SIWZ.doc (782kB) word

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 78013-2015 z dnia 2015-05-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białe Błota
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek i paczek pocztowych oraz zwrotu...
Termin składania ofert: 2015-06-10


Numer ogłoszenia: 136056 - 2015; data zamieszczenia: 08.06.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 78013 - 2015 data 28.05.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3239090, fax. 052 3239080.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).

 • W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 12 000,00 zł. (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 10.06.2015 r. do godz. 10:00. 2. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed złożeniem oferty i dowód wniesienia wadium (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) załączyć do oferty. 3. Wadium może być wnoszone w następujących formach: pieniądzu, poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, Gwarancjach bankowych, Gwarancjach ubezpieczeniowych, Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5, pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275). Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona. Wadium wnoszone w pieniądzu należy uiścić w formie przelewu na rachunek; Bank Spółdzielczy nr rachunku 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004 z podaniem tytułu: Wadium - Nr sprawy: I.2710.07.2015.ZP1 - Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy Białe Błota. Jeżeli wadium będzie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca jest zobowiązany oryginał wadium umieścić osobno w kopercie, jako załącznik do opakowania, w którym składa się ofertę, natomiast kserokopię dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem załączyć do oferty. 4. Informacje dodatkowe: 1) Z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 6 i 7. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 6) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy..

 • W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 12 000,00 zł. (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 24.06.2015 r. do godz. 10:00. 2. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed złożeniem oferty i dowód wniesienia wadium (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) załączyć do oferty. 3. Wadium może być wnoszone w następujących formach: pieniądzu, poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, Gwarancjach bankowych, Gwarancjach ubezpieczeniowych, Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5, pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275). Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona. Wadium wnoszone w pieniądzu należy uiścić w formie przelewu na rachunek; Bank Spółdzielczy nr rachunku 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004 z podaniem tytułu: Wadium - Nr sprawy: I.2710.07.2015.ZP1 - Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy Białe Błota. Jeżeli wadium będzie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca jest zobowiązany oryginał wadium umieścić osobno w kopercie, jako załącznik do opakowania, w którym składa się ofertę, natomiast kserokopię dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem załączyć do oferty. 4. Informacje dodatkowe: 1) Z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 6 i 7. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 6) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.06.2015 godzina 10:00, miejsce: Gmina Białe Błota, Urząd Gminy ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, I piętro p.22 Sekretariat..

 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.06.2015 godzina 10:00, miejsce: Gmina Białe Błota, Urząd Gminy ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, I piętro p.22 Sekretariat..


Sprostowanie

sprostowanie 1.jpg (658kB) jpg   sprostowanie 2.jpg (587kB) jpg

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 78013-2015 z dnia 2015-05-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białe Błota
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek i paczek pocztowych oraz zwrotu...
Termin składania ofert: 2015-06-10


Numer ogłoszenia: 141128 - 2015; data zamieszczenia: 11.06.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 78013 - 2015 data 28.05.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3239090, fax. 052 3239080.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

 • W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek i paczek pocztowych oraz zwrotu przesyłek rejestrowanych i nierejestrowanych do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy z podziałem na przesyłki pocztowe, które należy rozumieć jako przesyłki: a. zwykłe - przesyłki nierejestrowane, niebędące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym b. polecone - przesyłki rejestrowane, niebędące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym c. zwykłe - przesyłki nierejestrowane w najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym d. polecone - przesyłki rejestrowane w najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym e. polecone za zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) - przesyłki rejestrowane niebędące przesyłkami najszybszej kategorii, przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym f. polecone za zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) - przesyłki rejestrowane będące przesyłkami najszybszej kategorii, przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym g. przesyłek listowych z zadeklarowaną wartością - Gabaryt A - to przesyłka o wymiarach: minimum - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, maksimum - żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokości 20 mm, długość 325 mm, szerokość 230mm. - Gabaryt B - to przesyłka o wymiarach minimum - jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 20 mm lub długość 325 mm lub szerokość 230 mm, maksimum - suma długości, szerokości i wysokości (grubości) 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm. h. paczek pocztowych, w tym z zadekretowaną wartością. i. druków bezadresowych - ulotek reklamowych. Szczegółowy zakres usług zawiera załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy..

 • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek i paczek pocztowych oraz zwrotu przesyłek rejestrowanych i nierejestrowanych do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy z podziałem na przesyłki pocztowe, które należy rozumieć jako przesyłki: a. zwykłe - przesyłki nierejestrowane, niebędące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym b. polecone - przesyłki rejestrowane, niebędące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym c. zwykłe - przesyłki nierejestrowane w najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym d. polecone - przesyłki rejestrowane w najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym e. polecone za zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) - przesyłki rejestrowane niebędące przesyłkami najszybszej kategorii, przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym f. polecone za zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) - przesyłki rejestrowane będące przesyłkami najszybszej kategorii, przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym g. przesyłek listowych z zadeklarowaną wartością - Gabaryt A - to przesyłka o wymiarach: minimum - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, maksimum - żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokości 20 mm, długość 325 mm, szerokość 230mm. - Gabaryt B - to przesyłka o wymiarach minimum - jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 20 mm lub długość 325 mm lub szerokość 230 mm, maksimum - suma długości, szerokości i wysokości (grubości) 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm. h. paczek pocztowych, w tym z zadekretowaną wartością. i. druków bezadresowych - ulotek reklamowych. Szczegółowy zakres usług zawiera załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).

 • W ogłoszeniu jest: Wykonawca, w celu wykazania spełnienia warunku, jest obowiązany do sporządzenia wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług pocztowych dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie co najmniej 1 zamówienia o wartości minimum 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) rocznie lub 2 zamówień na łączną wartość minimum 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) rocznie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. W przypadku rozliczania się Wykonawcy z Zamawiającym w innej walucie niż w złotych polskich - na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów..

 • W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca, w celu wykazania spełnienia warunku, jest obowiązany do sporządzenia wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług pocztowych dla jednostek budżetowych lub podmiotów prawa publicznego w zakresie co najmniej 1 zamówienia o wartości minimum 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) rocznie lub 2 zamówień na łączną wartość minimum 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) rocznie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. W przypadku rozliczania się Wykonawcy z Zamawiającym w innej walucie niż w złotych polskich - na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytania i odpowiedzi

pytania i odpowiedzi cz1.7z (8474kB) plik pytania i odpowiedzi cz2.7z (7703kB) plik  

Sprostowanie 2

sprostowanie 2.7z (4900kB) plik  

Tabela cenowa (wersja edytowalna)

    Tabela cenowa.doc (118kB) word


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 78013-2015 z dnia 2015-05-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białe Błota
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek i paczek pocztowych oraz zwrotu...
Termin składania ofert: 2015-06-10


Numer ogłoszenia: 148278 - 2015; data zamieszczenia: 18.06.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 78013 - 2015 data 28.05.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3239090, fax. 052 3239080.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).

 • W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 12 000,00 zł. (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 10.06.2015 r. do godz. 10:00. 2. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed złożeniem oferty i dowód wniesienia wadium (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) załączyć do oferty. 3. Wadium może być wnoszone w następujących formach: pieniądzu, poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, Gwarancjach bankowych, Gwarancjach ubezpieczeniowych, Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5, pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275). Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona. Wadium wnoszone w pieniądzu należy uiścić w formie przelewu na rachunek; Bank Spółdzielczy nr rachunku 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004 z podaniem tytułu: Wadium - Nr sprawy: I.2710.07.2015.ZP1 - Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy Białe Błota. Jeżeli wadium będzie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca jest zobowiązany oryginał wadium umieścić osobno w kopercie, jako załącznik do opakowania, w którym składa się ofertę, natomiast kserokopię dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem załączyć do oferty. 4. Informacje dodatkowe: 1) Z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 6 i 7. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 6) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy..

 • W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 12 000,00 zł. (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 29.06.2015 r. do godz. 10:00. 2. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed złożeniem oferty i dowód wniesienia wadium (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) załączyć do oferty. 3. Wadium może być wnoszone w następujących formach: pieniądzu, poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, Gwarancjach bankowych, Gwarancjach ubezpieczeniowych, Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5, pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275). Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona. Wadium wnoszone w pieniądzu należy uiścić w formie przelewu na rachunek; Bank Spółdzielczy nr rachunku 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004 z podaniem tytułu: Wadium - Nr sprawy: I.2710.07.2015.ZP1 - Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy Białe Błota. Jeżeli wadium będzie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca jest zobowiązany oryginał wadium umieścić osobno w kopercie, jako załącznik do opakowania, w którym składa się ofertę, natomiast kserokopię dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem załączyć do oferty. 4. Informacje dodatkowe: 1) Z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 6 i 7. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 6) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.06.2015 godzina 10:00, miejsce: Gmina Białe Błota, Urząd Gminy ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, I piętro p.22 Sekretariat..

 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.06.2015 godzina 10:00, miejsce: Gmina Białe Błota, Urząd Gminy ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, I piętro p.22 Sekretariat..


Sprostowanie 3

sprostowanie 1.jpg (664kB) jpg   sprostowanie 2.jpg (592kB) jpg

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytania i odpowiedzi 2

pytania i odpowiedzi 2.zip (2790kB) zip  

Sprostowanie 4

sprostowanie 4.zip (2797kB) zip  

Tabela cenowa (wersja edytowalna)

    Tabela cenowa.doc (83kB) word


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie wyniku przetargu

ogłoszenie 1.jpg (757kB) jpg ogłoszenie 2.jpg (301kB) jpg

metryczka


Opublikował: Sonia Trojanek (28 maja 2015, 14:40:32)

Ostatnia zmiana: Sonia Trojanek (19 sierpnia 2015, 13:10:10)
Zmieniono: ogłoszenie wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 879