zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych w miejscowościach na terenie Gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.09.2015.ZP2
wartość: powyżej progów unijnych
termin składania ofert: 7 września 2015  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 Nr 907 ze zmianami), informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych w miejscowościach na terenie Gminy Białe Błota” została wybrana oferta nr 02 złożona przez: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „TARO” sp. z o. o. ul. Wiejska 3 Lisi Ogon 86-065 Łochowo Część I Sektor I: Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 99,00 punktów według dwóch kryteriów oceny ofert, tj. cena 97 %, mycie i dezynfekcja pojemników i kontenerów na odpady zmieszane w każdym roku, w którym będzie świadczona usługa 3 %. Część II Sektor II: Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 100,00 punktów według dwóch kryteriów oceny ofert, tj. cena 97 %, mycie i dezynfekcja pojemników i kontenerów na odpady zmieszane w każdym roku, w którym będzie świadczona usługa 3 %.  
04/07/2015    S127    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Białe Błota: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

2015/S 127-233117

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Białe Błota
Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7
Osoba do kontaktów: Mariusz Stężewski, Anna Zdunek, Monika Konopka
86-005 Białe Błota
POLSKA
Tel.: +48 5232390-62
E-mail: inwestycje@bialeblota.pl
Faks: +48 523239065

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.bip.bialeblota.pl/?app=przetargi

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z neruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Białe Błota.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Teren Gminy Białe Błota – sektor I i II.

Kod NUTS PL

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Białe Błota w sektorach, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.), rozporządzeniami wykonawczymi do niniejszych ustaw, zapisami Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego Uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXVI/434/12 z dnia 24 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023 z załącznikami oraz przepisami Uchwały Nr RGK.0007.68.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 maja 2015 r.w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białe Błota i Uchwały Nr RGK.0007.69.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 maja 2015 r.w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90513100, 90533000, 90514000, 90512000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie usługi na terenie Gminy Białe Błota – Sektor Nr I i II, polegającej na odbiorze z lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego zmieszanych oraz selektywnie zebranych odpadów pochodzących z nieruchomości stanowiących własność właścicieli nieruchomości.
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 825 152 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2016. Zakończenie 31.12.2019

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Część I – Sektor I
1)Krótki opis
Miejscowości wchodzące w skład sektora nr I: Białe Błota, Trzciniec, Przyłęki, Prądki, Ciele, Zielonka, Kruszyn Krajeński z wyjątkiem ul. Łochowskiej, ul. Usługowej, ul. Kolejowej, ul. Przemysłowej, ul. Wjazdowej, ul. Wyjazdowej i Szosy Szubińskiej (lewa strona numery parzyste).
23. Ilość osób wynikających ze złożonych deklaracji stan na 31.05.2015r.- 11 057, w tym ok. 98 % osób segreguje odpady komunalne.
24. Ilość nieruchomości – ok. 3 288.
25. Ilość nieruchomości jednorodzinnych – ok. 3 263
26. Ilość nieruchomości wielorodzinnych – ok. 25.
27. Powyższe dane wynikają z raportu złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – stan na 31.05.2015 r.
28. Dane dot. ilości i wielkości pojemników:
a) zabudowa jednorodzinna: ok. 70 % pojemników 120 l i ok. 30 % pojemników 240 l,

b) zabudowa wielorodzinna: ok. 32 szt. pojemników o poj.1100 l, ok. 2 szt. pojemników o pojemności 10 m3, ok. 14 szt. pojemników o poj. 660 litrów, ok. 2 szt. pojemników o pojemności 240 l.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90513100, 90533000, 90514000, 90512000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 4 724 736 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2016. Zakończenie 31.12.2019
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Część II – Sektor II
1)Krótki opis
Miejscowości wchodzące w skład sektora II: Łochowo, Łochowice, Murowaniec, Drzewce, Lisi Ogon, Lipniki, Kruszyn Krajeński ul. Łochowska, ul. Usługowa, ul. Kolejowa, ul. Przemysłowa, ul. Wjazdowa, ul. Wyjazdowa i Szosa Szubińska (lewa strona numery parzyste).
3. Ilość osób wynikających ze złożonych deklaracji stan na 31.05.2015r.- 7124 w tym ok. 98 % osób segreguje odpady komunalne.
4. Ilość nieruchomości – ok. 2 163.
5. Ilość nieruchomości jednorodzinnych – ok. 2 154.
6. Ilość nieruchomości wielorodzinnych – ok. 9.
7. Powyższe dane wynikają z raportu złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – stan na 31.05.2015 r.
8. Dane dot. ilości i wielkości pojemników:
a) zabudowa jednorodzinna: ok.70 % pojemników 120 l i ok. 30 % pojemników 240 l,
b) zabudowa wielorodzinna: ok. 9 szt. pojemników o poj. 1100 l, ok. 2 szt. pojemników o pojemności 240 l, ok. 7 szt. pojemników o pojemności 120 litrów.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90513100, 90533000, 90514000, 90512000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 100 416 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2016. Zakończenie 31.12.2019
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium dla poszczególnych części osobno:
— część I – sektor I – w wysokości 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych, 00/100) w terminie do dnia 26 sierpnia 2015 r. do godz. 10:00;
— część II – sektor II – w wysokości 45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych, 00/100) w terminie do dnia 26 sierpnia 2015 r. do godz. 10:00.
2. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się wyłącznie przelewem, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym Nr 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004 (za datę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego).
4. Wpłaty wadium dokonywane przelewem, powinny mieć na przelewie wyraźny napis:
— część I – sektor I: „WADIUM – i.2710.09.2015.zp2, Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, sektor I”. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, określonych w pkt. 2, do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium;
— część II – sektor II: „WADIUM – I.2710.09.2015.ZP2, Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, sektor II”. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, określonych w pkt. 2, do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium.
5. Zaleca się dołączyć do oferty kserokopię dokumentu, o którym mowa powyżej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy Pzp zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zwróconego dokumentu wadium. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały dokumentu wadium z ofertą.
6. Z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, zwrot wadium wszystkim Wykonawcom nastąpi niezwłocznie po:
1) wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
7. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art., 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
8. Zwrot wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
— odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
— Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
— zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy wykonania usług objętych umową.
2. Wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy stanowi kwotę ryczałtową:
1) część I – sektor I: ………………….. zł brutto (słownie: …………………………….), w tym obowiązujący podatek od towarów i usług VAT…..%;
2) część II – sektor II: ………………….. zł brutto (słownie: …………………………….), w tym obowiązujący podatek od towarów i usług VAT…..% (niepotrzebne skreślić).
3. Łączna kwota całkowitego ryczałtowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty ………………. zł. brutto (słownie: ……………………………………………), w tym obowiązujący podatek od towarów i usług VAT…..%, w całym okresie obowiązywania umowy, określonym w § 2.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 i 3 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy objęte Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z usługą mycia i dezynfekcji pojemników i kontenerów na odpady zmieszane w każdym roku, w którym będzie świadczona usługa (w przypadku braku deklaracji Wykonawcy na dodatkową usługę mycia i dezynfekcji pojemników i kontenerów – niepotrzebne skreślić), w tym także ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy.
5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 2 i 3.
6. Zmiana ilości pojemników, pojemności pojemników oraz frakcji odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
7. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
8. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie co miesiąc, na podstawie faktury VAT, prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę, do której każdorazowo wymagane jest załączenie zestawienia ilości odebranych odpadów.
9. Należności wynikające z faktur płatne będą przelewem w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze. Faktura powinna być adresowana: Gmina Białe Błota 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7, NIP 554-28-41-796.
10. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich należnych mu na podstawie niniejszej umowy kwot, w szczególności z tytułu kar umownych.
11. Strony zgodnie postanawiają, iż za termin zapłaty uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
12. Wykonawca jest obowiązany przedłożyć wraz z fakturą oświadczenia wszystkich podwykonawców o całkowitym zaspokojeniu finansowym na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę. Przedłożenie oświadczeń jest warunkiem przyjęcia faktury przez Zamawiającego.
13. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z postanowień ust. 12 Zamawiający może odstąpić od umowy. Odstąpienie od umowy z tej przyczyny stanowi odstąpienie z powodów zawinionych przez Wykonawcę.
14. Wynagrodzenie, o którym ust. 2 niniejszego paragrafu, będzie podlegać corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dzienniku urzędowym Monitor Polski. Pierwsza waloryzacja zostanie dokonana w roku 2017, w miesiącu następującym po ogłoszeniu waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok 2016.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek uprawnień do wykonywania określonej działalności, Zamawiający wymaga, złożenia:
1) zezwolenia na zbieranie odpadów,
2) zezwolenia na przetwarzanie odpadów, w przypadku wykonywania procesów odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowania poprzedzającego odzysk lub unieszkodliwianie,
3) zezwolenia na transport odpadów wydane na podstawie art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: z 2013 r., poz. 1232 ze zm.), w związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).
Wymagane dokumenty, jakie muszą być dołączone do oferty:
1. Wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego (Zamawiający zaleca skorzystanie z formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ),
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2A do SIWZ.
4. Oświadczenie lub dokument wskazujący na brak podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
6. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcu przed upływem terminu składania ofert.
7. Aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
8. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 34 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
9. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający wymaga, b Wykonawca wykazał posiadanie opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, dla poszczególnych części osobno:
1) część I – sektor I – co najmniej 500 000 PLN
2) część II – sektor II – co najmniej 500 000 PLN.
UWAGA!
W przypadku złożenia przez Wykonawcę jednocześnie oferty w oddzielnych postępowaniach na świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z sektorów Nr I i Nr II, Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że polisa ubezpieczeniowa spełnia osobno warunki każdego postępowania.
Wykonawca może w każdym roku świadczenia usług przedłużać polisę ubezpieczeniową pod warunkiem zachowania jej ciągłości. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji Wykonawca obowiązany będzie do natychmiastowego przekazania Zamawiającemu kserokopii dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał dla poszczególnych części osobno:
1) część I – sektor I – co najmniej 2 pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, co najmniej 2 pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych oraz co najmniej 2 pojazdy do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej wraz z podstawą dysponowania tym sprzętem oraz oświadczenie, że wykazany sprzęt jest wystarczający do sprawnej i terminowej realizacji zamówienia;
2) część II – sektor II – co najmniej 2 pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, co najmniej 2 pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych oraz co najmniej 2 pojazdy do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej wraz z podstawą dysponowania tym sprzętem oraz oświadczenie, że wykazany sprzęt jest wystarczający do sprawnej i terminowej realizacji zamówienia.
UWAGA!
W przypadku złożenia przez Wykonawcę ofert częściowych, Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że przedstawiony Zamawiającemu potencjał techniczny spełnia warunek udziału w postępowaniu osobno dla danej części zamówienia.
Pojazdy te muszą być wyposażone w kamery i system nawigacji GPS, trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od Właścicieli nieruchomości. Jeżeli Wykonawca zadeklaruje mycie i dezynfekcję pojemników i kontenerów na odpady zmieszane w każdym roku, w którym będzie świadczona usługa, sprzęt do wykonania tej usługi także musi być wyposażony w kamery i system nawigacji GPS. Wymóg ten musi być spełniony na dzień rozpoczęcia wykonania usługi, tj. od 1 stycznia 2016 r., z zastrzeżeniem części IX SIWZ.
Ponadto Wykonawca musi dysponować bazą magazynowo – transportową usytuowaną na terenie Gminy Białe Błota lub w odległości nie większej niż 60 km od granic Gminy. Baza powinna być usytuowana na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny. Baza magazynowo-transportowa winna spełniać wymagania, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 122).
Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 97

2. Mycie i dezynfekcja pojemników i kontenerów na odpady zmieszane w każdym roku, w którym będzie świadczona usługa. Waga 3

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
I.2710.09.2015.ZP2
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
26.8.2015 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 26.8.2015 - 10:15

Miejscowość:

Białe Błota, Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, I piętro pokój nr 19

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 2019.
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Udział innych podmiotów w realizacji zamówienia:
1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
2. Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnianie warunków, o których mowa w części X.I. pkt. 1 ppkt. 2-3 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w części X.III. pkt. 1, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w części XI.I. pkt. 3, 4 SIWZ, z których jednoznacznie będzie wynikać:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,
3) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
4) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępniania zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępniania tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Oferta wspólna:
1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (Wykonawcy występujący wspólnie) są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
W takim przypadku należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo powinno mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza.
2. Wykonawcy występujący wspólnie składają jedną ofertę, przy czym:
1) wymagane oświadczenia i dokumenty – wskazane w części X.I. pkt. 2 i 3 SIWZ – składa każdy z Wykonawców (załącznik nr 2 A do SIWZ),
2) pozostałe dokumenty składają wszyscy Wykonawcy wspólnie.
3. Oświadczenia, formularze, dokumenty składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców – Pełnomocnik, z zastrzeżeniem pkt. 2 ppkt 1.
4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie
z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu ofertowym.
5. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
2. W toku niniejszego postępowania wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje związane z toczącym się postępowaniem mogą być przekazywane przez strony za pomocą poczty elektronicznej e–mail lub faksu. Zamawiający ma prawo skorzystać z formy przekazywania informacji drogą elektroniczną lub faksem.
3. Oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, pytania, wyjaśnienia przekazane do Zamawiającego za pomocą faksu lub poczty elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego na właściwy adres, przed upływem wyznaczonego terminu.
4. Zawiadomienia, wnioski, pytania, wyjaśnienia przekazywane za pomocą faksu lub poczty elektronicznej muszą być przekazane również w formie pisemnej.
5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
6. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany adres pocztowy, mailowy lub numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczenie w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem. W przypadku doręczenia pisma za pośrednictwem operatora pocztowego stosuje się zasady wynikające z art. 44 § 2, 3, 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).
7. W przypadku uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, dla zachowania wyznaczonego terminu na uzupełnienie dokumentów uważa się za złożenie w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego na właściwy adres i w godzinach pracy Urzędu, przed upływem wyznaczonego terminu.
8. Jeżeli Wykonawca po złożeniu oferty zmienił adres siedziby i nie poinformował o tym fakcie Zamawiającego, przesłanie pisma na ostatni znany Zamawiającemu adres Wykonawcy uznaje się za skuteczne jego doręczenie.
9. Oferty muszą być złożone w formie pisemnej.
Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ:
1. Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Zamawiający odpowie na wszystkie zapytania niezwłocznie – nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Pytania powinny być sformułowane na piśmie i składane na adres Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza przekazywanie pytań za pomocą faksu, jednak niezwłocznie w ślad za faksem powinny one zostać przesłane listownie. Pytania powinny być opatrzone nazwą Wykonawcy, numerem telefonu, numerem faxu i adresem e-mail. Kopie odpowiedzi Zamawiającego wraz z treścią pytań (lecz bez ujawniania danych dotyczących pytającego) zostaną wysłane w takim samym terminie do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali SIWZ oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, na której jest zamieszczona Specyfikacja. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego, na której jest zamieszczona Specyfikacja. Zmiana ta będzie wiążąca dla wszystkich Wykonawców, którzy chcą złożyć ofertę.
4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla każdej z części zamówienia w wysokości 8 % wartości umownej brutto.
2. Forma wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zmiana formy na jedną lub kilka form warunków zabezpieczenia oraz zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi zgodnie zapisami art. 147-151 ustawy Pzp.
3. Zwrot całości zabezpieczenia zostanie dokonany w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkani i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w części XXIV pkt. 1 ppkt. 1) SIWZ, również na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Wykonawca będący osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem i fakt jego otrzymania został potwierdzony przez stronę (Wykonawcę), albo 15 dni – jeżeli zostało przekazane w inny sposób.
5. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu wskazanego w części XXIV pkt. 4 SIWZ, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Podwykonawstwo:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców.
2. W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca wskaże w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, z zastrzeżeniem zapisów części XXV pkt. 1 SIWZ.
3. W przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcom, Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy spełnienia niżej wymienionych warunków:
1) Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie zawierała ustalenia dotyczące zakresu przedmiotu zamówienia, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście lub przez Podwykonawców, przewidzianych w ofercie Wykonawcy;
2) Wykonawca powierzy Podwykonawcom realizację wskazanych w ofercie części zamówienia na podstawie umów o podwykonawstwo, które udostępni Zamawiającemu wraz z dokumentami dotyczącymi zatwierdzenia Podwykonawcy;
3) Wykonawca zapewni Podwykonawcom pełną i terminową zapłatę należnego im wynagrodzenia. Niewywiązywanie się ze zobowiązań w stosunku do Podwykonawców stanowić może podstawę do nałożenia na Wykonawcę odpowiednich sankcji z powodu niewywiązywania się ze zobowiązań Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. Brak udokumentowania zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom spowoduje wstrzymanie wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonane usługi.
4. Do zawarcia umowy z Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.
5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi wobec Zamawiającego i osób trzecich, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.
6. Odpowiedzialność Wykonawcy za działania lub zaniechania Podwykonawców nie wyłącza osobistej odpowiedzialności Podwykonawców, która nie może być w jakiejkolwiek formie zniesiona lub ograniczona.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840 / 224587807
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.
2. Odwołanie w niniejszym postępowaniu przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840 / 224587807
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 22458780

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29.6.2015

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
SIWZ (909kB) word

Uchwały:
Uchwała RGK.0007.111.2012 z dnia 27.09.2012 r. (591kB) pdf ;
Uchwała RGK.0007.68.2015 z dnia 27 maja 2015 r. (207kB) pdf ;
Uchwała RGK.0007.69.2015 z dnia 27 maja 2015 r. (177kB) pdf

Sprostowanie:
Sprostowanie (894kB) zip

Jednolity tekst Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
aktualna SIWZ (910kB) word

Zmiana do zapisu SIWZ:
s. 1 (383kB) jpg ; s. 2 (358kB) jpg ; s. 3 (380kB) jpg

Zmiana do zapisu SIWZ z dnia 26.08.2015 r.:
Zmiana do zapisu SIWZ z dnia 26.08.2015 r. (1943kB) zip

Pytania wraz z odpowiedziami z dnia 26.08.2015 r.:
Pytania wraz z odpowiedziami (2275kB) zip

Zmiana do zapisu SIWZ z dnia 31.08.2015 r.:
Zmiana do zapisu SIWZ z dnia 31.08.2015 r. (869kB) zip

OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU:
Ogłoszenie wyniku przetargu (1088kB) zip


metryczka


Opublikował: Monika Konopka (6 lipca 2015, 08:26:28)

Ostatnia zmiana: Monika Konopka (6 października 2015, 09:38:35)
Zmieniono: dodanie ogłoszenia wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1825