zamówienie na:

Zakup i dostawa oprogramowania oraz sprzętu komputerowego do zarządzania pracami Rady Gminy w Białych Błotach oraz obsługi Biura Rady Gminy.

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.13.2015.ZP1
wartość: do 207 000 euro
termin składania ofert: 22 września 2015  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawa oprogramowania oraz sprzętu komputerowego do zarządzania pracami Rady Gminy w Białych Błotach oraz obsługi Biura Rady Gminy”, w zakresie: Zadanie I - Zakup i dostawa oprogramowania do zarządzania pracami Rady Gminy Białe Błota oraz obsługi Biura Rady Gminy Białe Błota została wybrana oferta nr 04 złożona przez: MW Concept spółka z o. o., ul. Walki Młodych 14, 62-030 Luboń, z ceną oferty brutto 8 300,66 zł (słownie: osiem tysięcy trzysta 66/100 złotych) oraz deklarowanym terminem realizacji zamówienia od podpisania umowy 14 dni. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, jest najkorzystniejsza i uzyskała 98,00 punktów według dwóch kryteriów oceny ofert tj. cena 97% i termin realizacji 3%. Zadanie II - Zakup i dostawa tabletów została wybrana oferta nr 03 złożona przez: F.H.U. KRAWO Wojciech Chanulak, Posądza 6, 32-104 Koniusza, z ceną oferty brutto 17 492,49 zł (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa 49/100 złote) oraz deklarowanym terminem realizacji zamówienia od podpisania umowy 10 dni. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, jest najkorzystniejsza i uzyskała 99,00 punktów według dwóch kryteriów oceny ofert tj. cena 97% i termin realizacji 3%. Zadanie III - Zakup i dostawa projektora została wybrana oferta nr 01 złożona przez: CADevent Łukasz Ziółkowski, ul. Jabłoniowa 20 lok. 511, 80-175 Gdańsk, z ceną oferty brutto 4 944,72 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset czterdzieści cztery 72/100 złote) oraz deklarowanym terminem realizacji zamówienia od podpisania umowy 7 dni. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, jest najkorzystniejsza i uzyskała 100,00 punktów według dwóch kryteriów oceny ofert tj. cena 97% i termin realizacji 3%. 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.bialeblota.pl zakładka Przetargi


Białe Błota: Zakup i dostawa oprogramowania oraz sprzętu komputerowego do zarządzania pracami Rady Gminy w Białych Błotach oraz obsługi Biura Rady Gminy.
Numer ogłoszenia: 235340 - 2015; data zamieszczenia: 09.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Białe Błota , ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3239090, faks 052 3239080.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialeblota.bki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa oprogramowania oraz sprzętu komputerowego do zarządzania pracami Rady Gminy w Białych Błotach oraz obsługi Biura Rady Gminy..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Białe Błota. Zamówienie podzielone jest na części: ZADANIE I - Zakup i dostawa oprogramowania do zarządzania pracami Rady Gminy Białe Błota, oraz obsługi Biura Rady Gminy Białe Błota, ZADANIE II - Zakup i dostawa tabletów, ZADANIE III - Zakup i dostawa projektora. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.00.00.00-8, 30.20.00.00-1, 30.21.31.00-6, 30.21.32.00-7, 38.65.21.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Uwierzytelnione kserokopie dokumentów (Deklaracja CE itp.)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 97

 • 2 - Termin realizacji przedmiotu zamówienia - 3

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bialeblota.pl zakładka Przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota Referat Inwestycji, ul. Guliwera 4A I piętro..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.09.2015 godzina 10:00, miejsce: Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota; pokój nr 22 (Sekretariat, I piętro)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zakup i dostawa oprogramowania do zarządzania pracami Rady Gminy Białe Błota oraz obsługi Biura Rady Gminy Białe Błota.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przeznaczenie: Oprogramowanie do zarządzania pracami Rady Gminy oraz obsługi Biura Rady Gminy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 97

  • 2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia - 3CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zakup i dostawa tabletów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje zakup i dostawę 17 szt. tabletów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.32.00-7, 30.20.00.00-1, 30.21.31.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 97

  • 2. Termin realizacji przedmiotu umowy - 3CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zakup i dostawa projektora.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje zakup i dostawę projektora 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.65.21.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 97

  • 2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia - 3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIWZ

SIWZ.doc (282kB) word

Ogłoszenie wyniku przetargu
str._1.jpg (686kB) jpg str._2.jpg (812kB) jpg str._3.jpg (845kB) jpg

metryczka


Opublikował: Sonia Trojanek (9 września 2015, 14:59:23)

Ostatnia zmiana: Sonia Trojanek (6 października 2015, 15:45:10)
Zmieniono: ogłoszenie wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 846