zamówienie na:

Budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie Gminy Białe Błota ETAP II

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.16.2015.ZP2
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 21 października 2015  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 Nr 907 ze zmianami), informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie Gminy Białe Błota ETAP II” została wybrana oferta nr 01 złożona przez: Przedsiębiorstwo Usług Elektrycznych i Telekomunikacyjnych J. Wizner – R. Zielińśki s. c. Wierzchucin Królewski 79 86-017 Wierzchucin Królewski Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 100,00 punktów według dwóch kryteriów oceny ofert, tj. cena 97 %, okres gwarancji 3%.  
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 263750-2015 z dnia 2015-10-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białe Błota
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie oświetlenia dróg gminnych na terenie Gminy Białe Błota w następujących miejscowościach: a) Białe Błota - ul. Szubińska (3 punkty...
Termin składania ofert: 2015-10-21

Numer ogłoszenia: 267140 - 2015; data zamieszczenia: 09.10.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 263750 - 2015 data 06.10.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3239090, fax. 052 3239080.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
 • W ogłoszeniu jest: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 6.000,00 zł do dnia 21 października 2015 r. do godz. 10:00.
 • W ogłoszeniu powinno być: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 2.000,00 zł do dnia 21 października 2015 r. do godz. 10:00.Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Białe Błota: Budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie Gminy Białe Błota
Numer ogłoszenia: 263750 - 2015; data zamieszczenia: 06.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Białe Błota , ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3239090, faks 052 3239080.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialeblota.bki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie Gminy Białe Błota.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie oświetlenia dróg gminnych na terenie Gminy Białe Błota w następujących miejscowościach: a) Białe Błota - ul. Szubińska (3 punkty świetlne - 1/4, 1/5, 1/6), ul. Ametystowa (2 punkty świetlne - 4/7, 4/8), ul. Poziomkowa (1 punkt świetlny - 2/3/3); b) Ciele - ul. Skośna (1 punkt świetlny - 1/1/2/1); c) Kruszyn Krajeński - ul. Słoneczna (1 punkt świetlny - zgodnie z mapą projektową); d) Łochowo - ul. Wiśniowa (1 punkt świetlny - 2/5), ul. Cicha (1 punkt świetlny - 2); e) Łochowice - ul. Cicha (2 punkty świetlne - zgodnie z mapą projektową); f) Murowaniec - ul. Jastrzębia (2 punkty świetlne - 1, 2). 2. Razem: 14 punktów świetlnych. 3. Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w projektach budowlanych oraz w przedmiarach robót. Wymienione dokumentacje są załącznikami niniejszej SIWZ i wraz z nią są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do niniejszego zamówienia wartości do 50 % zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 6.000,00 zł do dnia 21 października 2015 r. do godz. 10:00. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 ze zmianami). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się wyłącznie przelewem, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym Nr 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004 (za datę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego). 4. Wpłaty dokonywane przelewem dla poszczególnych części powinien mieć na przelewie wyraźny napis: 1) WADIUM - I.2710.16.2015.ZP2, Przetarg na Budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie Gminy Białe Błota ETAP II, 5. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, określonych w pkt 2, do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium. Zaleca się dołączyć do oferty kserokopię dokumentu, o którym mowa powyżej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy Pzp zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zwróconego dokumentu wadium. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały dokumentu wadium z ofertą. 6. Z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Pzp, zwrot wadium wszystkim Wykonawcom nastąpi niezwłocznie po: 1) wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, 2) unieważnieniu postępowania, 7. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art., 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako najkorzystniejszej. 8. Zwrot wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6 niniejszej części SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał budowę oświetlenia drogowego z minimum 20 punktami świetlnymi oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował minimum jedną osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi w rozumieniu Prawa budowlanego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energoenergetycznych, posiadającą aktualne zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna wykazanie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 100.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo do podpisania oferty, określające jego zakres i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 2. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustawionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 97
 • 2 - Okres gwarancji - 3

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2. Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na następujących warunkach: 1) Na podstawiezmian legislacyjnych przepisów aktów prawnych normujących wykonanie przedmiotu zamówienia - w takim przypadku sposób spełnienia świadczenia zostanie zmieniony na zgodny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie; 2) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką; 3) w przypadku obniżenia wynagrodzenia, gdy zmiana zostanie spowodowana zmniejszeniem zakresu wykonanych robót i jest korzystna dla Zamawiającego; 4) w przypadku przekształcenia Wykonawcy lub wynikająca z następstwa prawnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 5) zmiany terminu realizacji umowy, w przypadku wystąpienia: a) opóźnień wynikających z niedokonania odbioru przez właściwych zarządców dróg, zarządców sieci w ustalonym terminie; b) robót dodatkowych koniecznych do wykonania podstawowego zakresu zadania; c) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacjach projektowych i/lub przedmiarach; d) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; e) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót; f) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były wstanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej stranności; g) wystąpienie warunków pogodowych uniemożliwiających realizację poszczególnych elementów zamówienia zgodnie z technologią; W takich przypadkach minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju i zostanie udokumentowany spisanym protokołem konieczności; 6) zmian osobowych - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, w szczególności kierownika budowy; 7) rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót budowlanych związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia; 8) zmiany organów uprawnionych do reprezentacji zarówno Zamawiającego, jak i Wykonawcy. 3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); 2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bialeblota.pl zakładka Przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Białe Błota, Referat Inwestycji, ul. Guliwera 4a, 86-005 Białe Błota..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota w pokoju nr 22 (I piętro Sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
SIWZ (357kB) word

Zakres prac - wyciąg z dokumentacji:
Rysunki (2846kB) zip

Dokumentacja techniczna:
Dokumentacja techniczna (3789kB) zip

Przedmiary robót:
Przedmiary robót (5055kB) zip

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (207kB) jpg

Ogłoszenie wyniku przetargu:
s. 1 (322kB) jpg ; s. 2 (169kB) jpg


metryczka


Opublikował: Monika Konopka (6 października 2015, 14:39:36)

Ostatnia zmiana: Monika Konopka (12 listopada 2015, 11:27:51)
Zmieniono: dodanie ogłoszenia wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 730