zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.20.2015.ZP1
wartość: do 207 000 euro
termin składania ofert: 21 grudnia 2015  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Białe Błota została wybrana oferta nr 01 złożona przez: DROMAKS, Piotr Myszkier, ul. Żytnia 25, 85-356 Bydgoszcz, z ceną oferty brutto obliczoną zgodnie ze wzorem wynoszącą: 79,56 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć złotych 56/100). Termin realizacji: od 01.01.2016 r. do dnia 30.04.2017 r. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, jest najkorzystniejsza i uzyskała 100 punktów według trzech kryteriów oceny ofert tj. cena - 99%, ilość pługów przewyższająca ilość minimalną – 0,5%, ilość piaskarko-solarek przewyższająca ilość minimalną – 0,5%. 
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.bialeblota.pl/?app=przetargi


Białe Błota: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Białe Błota
Numer ogłoszenia: 340320 - 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:


zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Białe Błota , ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3239090, faks 052 3239080.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialeblota.bki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Białe Błota.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg, parkingów, chodników, ścieżek pieszo-rowerowych oraz przystanków autobusowych na terenie Gminy Białe Błota, zwane dalej w skrócie ZUD, w okresie od dnia 01.01.2016 r. do 30.04.2017 r. 2. Zadania składające się na ZUD to: a. likwidacja skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania przejezdności dróg, zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi; b. prowadzenie akcji zimowej w dzień i w nocy, w dni robocze i święta, w różnych warunkach atmosferycznych - opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury; c. utrzymywanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków transportowych i sprzętowych wraz z osprzętem przewidzianym do zwalczania skutków zimy; d. posiadanie dostępu do materiałów uszarstniających i soli; e. pełnienie całodobowych dyżurów oraz prowadzenie dokumentacji ZUD zawierającej: dziennik dyżurów określający przebieg dyżuru, stan dróg, interwencje, itp., oraz dziennik wykonanych prac wg. ustalonego z Zamawiającym wzoru, f. wykonywanie objazdów kontrolnych dróg w celu realizacji zadań związanych z ZUD. 3. W ramach prowadzenia akcji ZUD wyróżnia się następujące zadania: a. zadanie I - utrzymywanie dróg utwardzonych, b. zadanie II - utrzymanie dróg nieutwardzonych, którymi poruszają się autobusy dowożące i odwożące dzieci ze szkół na terenie Gminy Białe Błota, c. zadanie III - utrzymanie pozostałych dróg nieutwardzonych, d. zadanie IV - utrzymanie chodników, parkingów, ścieżek pieszo-rowerowych oraz przystanków, e. zadanie V - uzupełnienie skrzyń, wskazanych przez Zamawiającego, mieszanką piasku z solą f. zadanie VI - wykonywanie i dokumentowanie objazdów kontrolnych dróg, o których mowa w zadaniu I i II, w ilości co najmniej 1 raz na każde 12 h, o długości co najmniej 5 km, łącznie w trzech sołectwach Gminy Białe Błota: Przyłęki, Białe Błota, Łochowo, g. zadanie VII - sprzątnięcie jezdni, wzdłuż krawężników oraz chodników i ścieżek pieszo-rowerowych z pozostałych po zimie środków uszorstniających. 4. Prowadzenie czynności związanych z realizacją zadania III i V, następować będzie wyłącznie na zlecenie Zamawiającego. 5. Wykazy dróg, chodników, ścieżek pieszo-rowerowych oraz chodników stanowią załączniki do wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ. 6. Warunki realizacji akcji ZUD zostały określone we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. 7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, powstałe na skutek wszelkich zdarzeń spowodowanych zaniechaniem robót lub na skutek niedostatecznego lub niezgodnego z obowiązującymi przepisami wykonywania robót przy ZUD. 8. Zamawiający zastrzega, że udzieli zamówienia do zakresu posiadanych środków w budżecie gminy przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości: 30.000,00 zł w terminie do dnia 21 grudnia 2015 r do godz. 10:00. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 ze zmianami). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się wyłącznie przelewem, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym Nr 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004 (za datę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego). 4. Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć na przelewie wyraźny napis: WADIUM - I.2710.20.2015.ZP2, Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Białe Błota. 5. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, określonych w pkt 2, do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium. 6. Zaleca się dołączyć do oferty kserokopię dokumentu, o którym mowa powyżej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy Pzp zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zwróconego dokumentu wadium. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały dokumentu wadium z ofertą. 7. Z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, zwrot wadium wszystkim Wykonawcom nastąpi niezwłocznie po: 1) wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, 2) unieważnieniu postępowania, 8. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art., 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Zwrot wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku, o którym mowa w części IX.I. pkt. 1 ppkt. 2 SIWZ Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek Zamawiący wymaga by wykazał, iż wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usługi: 1) usługi odśnieżania i usuwania śliskości na drogach o długości co najmniej 100 km, 2) usługi odśnieżania i usuwania śliskości na ciągach pieszych lub pieszo-rowerowych o długości co najmniej 30 km, 3) usługi odśnieżania i usuwania śliskości na co najmniej 70 przystankach komunikacji publicznej, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego (list referencyjny), że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał posiadanie: a. 2 koparko-ładowarki, b. 1 pojazdu samowyładowczego (w celu wywożenia zalegającego śniegu), c. 3 pługów przystosowanych do odśnieżania dróg, d. 2 pługów lekkich, przystosowanych do odśnieżania chodników, o dopuszczalnej masie całkowitej do 1,5 t, e. 3 piaskarko-solarek, f. 1 pojazdu z napędem na 4 koła, o mocy niemniejszej niż 70 kW (w celu usuwania z dróg pojazdów, stanowiących zagrożenie dla innych użytkowników dróg, które ze względu na panujące warunki drogowe nie mogą samodzielnie się przemieścić). Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz sprzętu zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający zastrzega, że osoby zatrudnione przez Wykonawcę powinny posiadać kwalifikacje określone odrębnymi przepisami prawa. Zamawiający nie będzie żądał spełnienia tego warunku na etapie badania ofert. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie zgodnie z treścią załącznika nr 6 do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku, o którym mowa w części IX.I pkt. 1 ppkt. 4 SIWZ, Zamawiający uzna wykazanie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 300.000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo do podpisania oferty, określające jego zakres i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 2. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustawionego do reprezentowania ich w postępowanium, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 99

 • 2 - Ilość pługów - 0.5

 • 3 - Ilość piaskarko-solarek - 0.5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) zmian legislacyjnych przepisów aktów prawnych normujących wykonanie przedmiotu zamówienia; w takim przypadku sposób spełnienia świadczenia zostanie zmieniony na zgodny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 2) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką, 3) zmiana zakresu ilościowego zadań ZUD może nastąpić w wyniku zmiany ilości chodników, ścieżek pieszo-rowerowych, parkingów, przystanków oraz dróg utwardzonych znajdujących się na terenie gminnym Białe Błota.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.bialeblota.pl/?app=przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Białe Błota, Referat Inwestycji, ul. Guliwera 4a, 86-005 Białe Błota..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86 - 005 Białe Błota w pokoju nr 22 (I piętro Sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


SIWZ

SIWZ.doc (317kB) word

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1 do umowy - drogi utwardzone..doc (177kB) word

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2 do umowy - drogi nieutwardzone-gimbusowe.docx (15kB) word

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3 - drogi nieutwardzone.doc (1089kB) word

Załącznik nr 4

Załącznik nr 4 do umowy - przystanki i chodniki.docx (37kB) word

Załącznik nr 5
Załącznik nr 5 do umowy - skrzynie z piaskiem.docx (14kB) word


Sprostowanie

sprostowanie.jpg (326kB) jpg


Ogłoszenie wyniku przetargu

ogloszenie_1.jpg (655kB) jpg ogloszenie_2.jpg (359kB) jpg

metryczka


Opublikował: Sonia Trojanek (11 grudnia 2015, 14:54:56)

Ostatnia zmiana: Sonia Trojanek (23 grudnia 2015, 13:06:27)
Zmieniono: ogłoszenie wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1171