zamówienie na:

Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem remontu sal lekcyjnych oraz holu II piętra budynku Szkoły Podstawowej im. Juliusza Vernea w Białych Błotach

zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Juliusza Vernea w Białych Błotach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 1/2016
wartość: poniżej 5225000
termin składania ofert: 16 czerwca 2016  10:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) informuję, że unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem remontu sal lekcyjnych oraz holu II piętra budynku Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach”, z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Białe Błota: Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem remontu sal lekcyjnych oraz holu II piętra budynku Szkoły Podstawowej im. Juliusza Vernea w Białych Błotach
Numer ogłoszenia: 62489 - 2016; data zamieszczenia: 31.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne`a , ul. Centralna 27, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3814011, faks 052 3814011.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.spbb.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szkoła Podstawowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem remontu sal lekcyjnych oraz holu II piętra budynku Szkoły Podstawowej im. Juliusza Vernea w Białych Błotach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wymianie instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem remontu sal lekcyjnych oraz holu II piętra budynku Szkoły Podstawowej im. Juliusza Vernea w Białych Błotach. 2.Zakres robót obejmuje w szczególności następujące prace: 1)w zakresie instalacji elektrycznych: - demontaż gniazd wtyczkowych oraz łączników oświetlenia, - demontaż opraw oświetleniowych, - demontaż instalacji elektrycznych gniazd oraz oświetlenia, - wykonanie bruzd oraz przebić pod nowe instalacje elektryczne, - wykonanie otworów i osadzenie nowych puszek instalacyjnych, - montaż nowej instalacji gniazd wtyczkowych, - montaż nowej instalacji oświetlenia ogólnego/nocnego, - montaż nowej instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, - montaż nowych gniazd, łączników oraz opraw oświetleniowych, - uzupełnienie wstępne bruzd po pracach instalacyjnych - wykonanie pomiarów elektrycznych, - wykonanie dokumentacji powykonawczej, 2) w zakresie prac remontowych: - zmycie oraz zeskrobanie farby ze ścian i sufitów, - ługowanie farby olejnej ze ścian, - montaż narożników aluminiowych, - dwukrotne szpachlowanie sufitów oraz ścian, - jednokrotne gruntowanie sufitów oraz ścian, - dwukrotne malowanie ścian farb farbą lateksową - kolor, - dwukrotne malowanie ścian farbą olejną - ściany do wysokości 150 - 160 cm, - wykucie parapetów okiennych betonowych, - montaż parapetów z konglomeratu marmurowego gr. 3 cm, - mycie i czyszczenie posadzek, okien po pracach malarskich..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0, 45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2, 45.31.53.00-1, 31.00.00.00-6, 71.30.00.00-1, 45.40.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 21.08.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 5.000 zł. 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) 3.Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 80 8142 1020 0406 3416 2000 0007. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Zaleca się dołączenie potwierdzenia wykonania przelewu do oferty. 4.Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 uPzp. 5.Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia wskazanego w rozdz. XVI pkt 1. 6.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 uPzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp (wskazanych w rozdz. X pkt 1 ppkt 1 - 9 SIWZ), pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 uPzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie zrealizował co najmniej dwie roboty, o wartości 200.000,00 zł brutto każda, polegające na wykonaniu instalacji elektrycznych oraz robót wykończeniowych w zakresie obiektów budowlanych.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował następującym personelem: a) co najmniej 1 osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w co najmniej ograniczonym zakresie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity w Dz.U. z 2016 r., poz. 290), b) co najmniej 1 osobą przeznaczoną do kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w co najmniej w ograniczonym zakresie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 200.000 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 94
 • 2 - Okres gwarancji - 6

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.bialeblota.pl zakładka Przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa im. Juliusza Vernea ul. Centralna 27 86-005 Białe Błota.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat (pokój nr 100) budynku Szkoły Podstawowej im. Juliusza Vernea w Białych Błotach przy ul. Centralnej 27.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ (156kB) word

Załączniki do SIWZ
Załączniki do SIWZ (118kB) zip


PRZEDMIAR
Przedmiar (4405kB) zip


UNIEWAŻNIENIE
Unieważnienie.jpg (548kB) jpg


metryczka


Odpowiada za treść: Anita Błażejewicz
Opublikował: Anita Błażejewicz (31 maja 2016, 17:27:51)

Ostatnia zmiana: Anita Błażejewicz (20 czerwca 2016, 14:52:29)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 651