zamówienie na:

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie nawierzchni dróg gruntowych wraz z procesem stabilizacji za pomocą środków chemicznych hydrofobowych jonowymiennych dedykowanych nawierzchniom gruntowym na terenie Gminy Białe Błota.

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.37.2017.ZP1
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 3 października 2017  10:00
wynik postępowania: W postępowaniu pn.: Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie nawierzchni dróg gruntowych wraz z procesem stabilizacji za pomocą środków chemicznych hydrofobowych jonowymiennych dedykowanym nawierzchniom gruntowym na terenie Gminy Białe Błota. Zamawiający, Gmina Białe Błota, działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 2 złożona przez PARTNERTECH STABIBUS Sp. z o.o., ul. Gdańska 123/2, 85-022 Bydgoszcz. – cena: 4 521 031,67.PLN brutto, - gwarancja i rękojmia: 24 miesiące. Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza (oferta nr 2 ) wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ), którymi były: cena 60% i okres gwarancji i rękojmi 40%. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 pkt, obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w pkt. 1. Rozdziału XV siwz.  

Urząd Gminy Białe Błota: Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie nawierzchni dróg gruntowych wraz 
z procesem stabilizacji za pomocą środków chemicznych hydrofobowych jonowymiennych dedykowanych nawierzchniom gruntowym na terenie Gminy Białe Błota.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 588653-N-2017 z dnia 15.09.2017r. pobierz (6419kB) pdf
SIWZ z załącznikami pobierz (412kB) zip .
Przedmiary , STWiOR pobierz (165kB) zip .
Pytania i odpowiedzi pobierz (174kB) pdf
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pobierz (291kB) pdf
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz (1463kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Jankowska-Cepak
Opublikował: Anna Jankowska-Cepak (15 września 2017, 11:50:20)

Ostatnia zmiana: Anna Jankowska-Cepak (20 października 2017, 13:42:13)
Zmieniono: Dodano zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 870