zamówienie na:

BUDOWA ULICY FENIKSA W M> BIAŁE BŁOTA - ROBOTY BUDOWLANE

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.42.2017.ZP1
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 19 października 2017  10:00
wynik postępowania: Zamawiający, Gmina Białe Błota, działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 2 złożona przez KADA-BIS GRUPA BUDOWLANA Spółka z o.o., ul. Wydmy 3, 85-188 Bydgoszcz. – cena: 189 420,00 PLN brutto, - gwarancja i rękojmia: 60 miesięcy. Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza (oferta nr 2 ) wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ), którymi były: cena 60% i okres gwarancji i rękojmi 40%. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 pkt, obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w SIWZ Tom I Rozdział I pkt. 19.  
BUDOWA ULICY FENIKSA W M. BIAŁE BŁOTA - ROBOTY BUDOWLANE I.2710.42.2017.ZP1

ogłoszenie o zamówieniu z dnia 04.10.2017 nr 596898-N-2017 pobierz (250kB) pdf
SIWZ tom I i II ( SIWZ z załącznikami) pobierz (357kB) zip
SIWZ tom III ( dokumentacja projektowa) pobierz

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pobierz (239kB) pdf .

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  pobierz (383kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Jankowska-Cepak
Opublikował: Anna Jankowska-Cepak (4 października 2017, 09:46:25)

Ostatnia zmiana: Anna Jankowska-Cepak (2 listopada 2017, 09:28:59)
Zmieniono: Dodanie wyniku postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 687