zamówienie na:

Budowa LEDowego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.47.2017.ZP2
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 7 grudnia 2017  10:00
wynik postępowania: Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dale j ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia, że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę: P.P.H.U. ELJAN s.c. J. Rodziak, J. Rodziak, A. Rodziak, ul. Jana Pawła II 16, 63-130 Książ Wlkp. z ceną brutto 113 135,40 zł (słownie złotych: sto trzynaście tysięcy sto trzydzieści pięć 40/100). UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ). Oferta złożona w ww. zamówieniu przez Wykonawcę P.P.H.U. ELJAN s.c. J. Rodziak, J. Rodziak, A. Rodziak, ul. Jana Pawła II 16, 63-130 Książ Wlkp.– otrzymała najwyższą ilość punktów obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w SIWZ. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż cena oferty mieści się w środkach, jakie Zamawiający posiada na sfinansowanie niniejszego zamówienia.  
Data wszczęcia postępowania

20.11.2017 r.

Zamawiający

Gmina Białe Błota

Ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

Przedmiot zamówienia

Budowa LEDowego oświetlenia drogowego na terenie gminy Białe Błota

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa LEDowego oświetlenia drogowego na terenie gminy Białe Błota

Numer referencyjny sprawy

I.2710.47.2017.ZP2

Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane najpóźniej do dnia 31 maja 2018

Wadium

Nie wymaga się

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Cena (C)  -  60%                          

Okres gwarancji (G)  - 40%

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami

Monika Dominikowska

inwestycje@bialeblota.eu

52 323 90 62

Miejsce i termin  składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 07.12.2017 r., do godz. 10:00

 

Rodzaj zamówienia

 

Roboty budowlane

Procedura

Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna

Prawo zamówień publicznych

Pełna treść ogłoszenia

  pełna treść ogłoszenia (403kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  tom I i II SIWZ (217kB) zip

tom III SIWZ

tom IV SIWZ (663kB) pdf

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

 

Wyjaśnienia treści SIWZ

 

Informacja z otwarcia ofert


zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

otwarcie.pdf (316kB) pdfzawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (556kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Monika Dominikowska
Opublikował: Monika Dominikowska (20 listopada 2017, 14:16:32)

Ostatnia zmiana: Monika Dominikowska (20 grudnia 2017, 09:08:30)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 768