zamówienie na:

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Gminy Białe Błota, z podziałem na części

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.48.2017.ZP2
wartość: poniżej 209 000,00 euro
termin składania ofert: 6 grudnia 2017  10:00
wynik postępowania: Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dale j ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia, że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejsze wybrane zostały oferty złożone przez Wykonawców: Część 1 – Zakup serwerów – 2 sztuki Oferta nr 4 złożona przez COMPRO Jolanta Olszewska ul. Kotarbińskiego 19, 41-400 Mysłowice, z ceną brutto 44 280,00 zł (słownie złotych: czterdzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt 00/100) Część 2 – Zakup komputerów – 16 sztuk Oferta nr 4 złożona przez COMPRO Jolanta Olszewska ul. Kotarbińskiego 19, 41-400 Mysłowice, z ceną brutto 46 051,20 zł (słownie złotych: czterdzieści sześć tysięcy pięćdziesiąt jeden 20/100) Część 3 – Zakup macierzy NAS – 1 sztuka Oferta nr 6 złożona przez 4ITS Jacek Lange ul. Pionierów 3/2 85-886 Bydgoszcz, z ceną brutto 7 671,04 zł (słownie złotych: siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden 04/100) Część 4 – Zakup oprogramowania – 20 licencji Oferta nr 3 złożona przez A.P.N. PROMISE S.A. ul. Domaniewska 44a 02-672 Warszawa, z ceną brutto 26 928,14 zł (słownie złotych: dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem 14/100) Część 5 – Zakup monitorów – 20 sztuk Oferta nr 5 złożona przez ALLTECH Sp. J. Z. Pająk, A. Pająk, ul. Spółdzielcza 33 09-407 Płock, z ceną brutto 16 703,40 zł (słownie złotych: szesnaście tysięcy siedemset trzy 40/100) Część 6 – Zakup switch-y – 3 sztuki Oferta nr 6 złożona przez 4ITS Jacek Lange ul. Pionierów 3/2 85-886 Bydgoszcz, z ceną brutto 8 118,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy sto osiemnaście 00/100)  
Data wszczęcia postępowania

28.11.2017 r.

Zamawiający

Gmina Białe Błota

Ul. Szubińska 7

86-005 Biale Błota

Przedmiot zamówienia

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Gminy Białe Błota, z podziałem na części

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Gminy Białe Błota, z podziałem na części:

Część 1 –  Zakup serwerów – 2 sztuki

Część 2 –  Zakup komputerów – 16 sztuk

Część 3 –  Zakup macierzy NAS – 1 sztuka

Część 4 –  Zakup oprogramowania – 20 licencji

Część 5 –  Zakup monitorów – 20 sztuk

Część 6 – Zakup switch-y – 3 sztuki

Numer referencyjny sprawy

I.2710.48.2017.ZP2

Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane najpóźniej do 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Termin dostawy jest jednym z kryteriów oceny ofert

Wadium

Nie wymaga się

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Cena (C)  -  60%                          

Termin realizacji (T)  - 40%

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami

Monika Dominikowska

inwestycje@bialeblota.eu

52 323 90 62

Miejsce i termin  składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 06.12.2017 r., do godz. 10:00

 

Rodzaj zamówienia

 

Dostawy

Procedura

Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna

Prawo zamówień publicznych

Pełna treść ogłoszenia

  pełna treść ogłoszenia (404kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  SIWZ tom I (9194kB) pdf

SIWZ tom II (1723kB) pdf

SIWZ tom III (3628kB) pdf


wersja edytowalna formularzy (65kB) zip

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

  wyjaśnienia treści SIWZ (586kB) pdf

Wyjaśnienia treści SIWZ

 

Informacja z otwarcia ofert

  informacja z otwarcia ofert (744kB) pdf

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (1214kB) pdf

Umowa ws. zamówienia

 

Pełna treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

 

 

metryczka


Odpowiada za treść: Monika Dominikowska
Opublikował: Monika Dominikowska (28 listopada 2017, 11:59:05)

Ostatnia zmiana: Anna Jankowska-Cepak (15 grudnia 2017, 11:00:50)
Zmieniono: Dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 583