zamówienie na:

ROZBUDOWĘ SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SEGMENT DYDAKTYCZNY GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA TERENIE DZIAŁEK NR EW. 266/1 i 265 w miejscowości ŁOCHOWO GMINA BIAŁE BŁOTA

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: wartości powyżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 29 marca 2006
przyczyna unieważnienia: Zamawiający informuje, że unieważnia przetarg nieograniczony zaplanowany na dzień 14.04.2006r. o wartości powyżej 60 000 EURO na „Rozbudowę Szkoły Podstawowej o segment dydaktyczny Gimnazjum i Szkoły Podstawowej na terenie działek nr ew. 266/1 i 265 w miejscowości Łochowo Gmina Białe Błota”, na podstawie Art. 93 ust. 1 pkt 7 postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
  O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie,tel.(052) 323-90-95,349-42-48,tel.349-44-02,323-90-90,fax.323-90-80

internet:www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: sekretariat@ bialeblota .pl .

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej  60 000 EURO na 

„ROZBUDOWĘ SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SEGMENT DYDAKTYCZNY GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA TERENIE DZIAŁEK NR EW.  266/1 i 265 w miejscowości  ŁOCHOWO GMINA BIAŁE BŁOTA ”.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.                               

Termin realizacji zadania inwestycyjnego będącego przedmiotem przetargu wymagany przez Zamawiającego do 20 grudnia 2006 roku.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i ust 2 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymagania art.22 ust. 1  ustawy prawo zamówień publicznych,

– są uprawnieni do wykonywania czynności i działalności, w której mieści się przedmiot zamówienia ,  

 - zapewnią nadzór na budowie sprawowany przez kierowników budowy posiadających   stosowne uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalnościach wynikających z zakresu przedmiotu zamówienia  i wykazujących się aktualnym zaświadczeniem  o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego.

 - udzielą minimum 36 miesięcznej gwarancji,

 - posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej  działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 800 tys. PLN,

  - wykonali w okresie ostatnich (10) dziesięciu lat co najmniej (3) trzy roboty podobne do przedmiotu zamówienia o wartości co najmniej tożsamej z wartością oferty.

 - wykonają w ramach sił własnych zakres prac/robót budowlanych o wartości nie         mniejszej niż 50% oferowanej wartości( ceny) zamówienia ,

- posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową, z uwzględnieniem na inne zobowiązania umowne, na kwotę stanowiącą minimum 50% kwoty ofertowej,

 - dysponują sprzętem oraz  pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia  zarówno zakresie będącym przedmiotem zamówienia, jak też terminie wymaganym przez Zamawiającego.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście  w siedzibie Zamawiającego pokój Nr 8  lub za zaliczeniem pocztowym. Cena SIWZ- 15,00 zł.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są inspektor Jadwiga Tomaszewska i Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Wojciech Rutkowski w godzinach 8.00-15.30.

tel. 052 323-90-82.

Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.

Termin składania ofert upływa w dniu  29.03. 2006r. o godz. 14.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.03.2006r. o godz. 14.15 w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie pokój Nr 20.

Wymagane  jest wniesienie wadium w wysokości 50 000,00 złotych.

Przy wyborze ofert zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.

Termin związania złożoną ofertą - 60 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.

Ogłoszenie przekazano Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 01.02.2006r.

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (6 lutego 2006, 12:17:17)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (11 kwietnia 2006, 09:06:40)
Zmieniono: unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1426