zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy ulic na terenie Gminy Białe Błota, z podziałem na części

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.271.10.2018.ZP2
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 7 marca 2018  10:00
wynik postępowania: I. W zakresie części 3, 4 i 5 jako najkorzystniejsze wybrane zostały oferty złożone przez Wykonawców: Część 3 – ulica Judyma w Białych Błotach Oferta nr 1 złożona przez Drogową Pracownię Projektową ANMAR Anna Pacewicz – Dyrda, ul. Łanowa 1, 86-014 Kruszyn, z ceną brutto 14 145,00 zł (słownie złotych: czternaście tysięcy sto czterdzieści pięć 00/100) Część 4 – ulica Bajeczna w Białych Błotach Oferta nr 1 złożona przez Drogową Pracownię Projektową ANMAR Anna Pacewicz – Dyrda, ul. Łanowa 1, 86-014 Kruszyn, z ceną brutto 14 145,00 zł (słownie złotych: czternaście tysięcy sto czterdzieści pięć 00/100) Część 5 – ulica Okopowa w Łochowie Oferta nr 3 złożona przez WALCZAK – PROJEKT Pracownia Projektowo – Konsultingowa, ul. Świerkowa 5, 88-400 Żnin, z ceną brutto 29 293,68 zł (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy 68/100) Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej Oferty najkorzystniejsze wybrane zostały zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ). Oferty wybrane jako najkorzystniejsze otrzymały najwyższą ilość punktów obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w SIWZ. Ww. oferty spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż ceny ww. ofert mieszczą się w środkach, jakie Zamawiający posiada na sfinansowanie niniejszego zamówienia. II. W zakresie Części 1 - ulica Czeremchy w Białych Błotach oraz części 2 – ulica Laskowa w Trzcińcu - postępowanie zostało unieważnione. Podstawa unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp. Uzasadnienie unieważnienia: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższają kwotę, którą Zamawiający posiada na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający posiada w budżecie na 2018 rok: na część 1 kwotę 5 000,00 zł brutto na część 1 kwotę 24 000,00 zł brutto  
Data wszczęcia postępowania

23.02.2018 r.

Zamawiający

Gmina Białe Błota

Ul. Szubińska 7

86-005 Biale Błota

Przedmiot zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy ulic na terenie Gminy Białe Błota,

z podziałem na części

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy ulic na terenie Gminy Białe Błota, z podziałem na części:

Część 1 - ulica Czeremchy w Białych Błotach

Część 2 – ulica Laskowa w Trzcińcu

Część 3 – ulica Judyma w Białych Błotach

Część 4 – ulica Bajeczna w Białych Błotach

Część 5 – ulica Okopowa w Łochowie

 

Numer referencyjny sprawy

I.271.10.2018.ZP2

Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby usługa została zrealizowana w terminie:

·         Dla części 1, 2 i 5 - do 7 miesięcy od daty podpisania umowy

·         Dla części 3 i 4 – do 3 miesięcy od daty podpisania umowy.

Za termin realizacji uznaje się uzyskanie przez Wykonawcę ostatecznej decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację inwestycji (zgłoszenie, pozwolenie na budowę)

Wadium

Nie wymaga się

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Cena (C) - 60 % =  max. 60 pkt

Doświadczenie projektanta  (D) - 20 % = max. 20 pkt

Kwalifikacje BRD  (K) - 20 % =max. 20 pkt

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami

Monika Dominikowska

inwestycje@bialeblota.eu

52 323 90 62

Miejsce i termin  składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 07.03.2018 r., do godz. 10:00

 

Rodzaj zamówienia

 

Usługi

Procedura

Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna

Prawo zamówień publicznych

Pełna treść ogłoszenia

  pełna treść ogłoszenia (414kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 Tom I i II SIWZ:  tom I i II SIWZ (247kB) zip

Tom III SIWZ:   Tom III SIWZ (4592kB) zip

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

 

Wyjaśnienia treści SIWZ

 

Informacja z otwarcia ofert

  informacja z otwarcia ofert (673kB) pdf

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu postępowania

  zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych oraz unieważnieniu (1019kB) pdf

Umowa ws. zamówienia

 

Pełna treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

 

 

metryczka


Odpowiada za treść: Monika Dominikowska
Opublikował: Monika Dominikowska (23 lutego 2018, 13:02:14)

Ostatnia zmiana: Monika Dominikowska (27 marca 2018, 13:39:03)
Zmieniono: wybór oferty najkorzystniejszej oraz unieważnienie w zakresie cz. 1 i 2

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 776